[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 54-62 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه انواع، علل و راهبردهای کا‌هش خطای دارویی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری
اشرف السادات حکیم 1، سیما سروش2
1- ایران، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری‌های مزمن.
2- ایران، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.
چکیده:   (5284 مشاهده)

مقدمه: اجرای دستورات دارویی، بخش مهمی از فرآیند درمان و مراقبت بیمار و همچنین خطرناکترین وظیفه پرستار است که خطا در انجام آن با بروز پیامدهای نامطلوب، تهدیدی برای امنیت بیمار، محسوب میشود.
هدف: این پژوهش با هدف مقایسه انواع، علل و راهبردهای کاهش خطای دارویی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری انجام شده است.
مواد و روشها: پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی تحلیلی است که در سال 1395 بر روی مربیان (20 نفر) و دانشجویان پرستاری (80 نفر) در دانشکده پرستاری و مامایی اهواز انجام شده است. ابزار مطالعه، پرسشنامهای پژوهشگر ساخته بود که روایی آن بر طبق نظرات ده نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر بررسی شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون- آزمون مجدد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS نسخه 16 و آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. سطح معنیداری برای کلیه آزمونها کوچکتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که 75 درصد از مربیان پرستاری حداقل یک بار شاهد بروز خطای دارویی در دانشجویان پرستاری و 75/48 درصد از دانشجویان پرستاری بیش از یک بار مرتکب خطای دارویی شدند. بیشترین نوع خطای دارویی از دیدگاه مربیان، دادن داروی اشتباه (3/17 درصد) و از نظر دانشجویان سرعت بالای انفوزیون (49/16 درصد) بیان شده است. بیشترین علل خطاهای دارویی از دیدگاه مربیان کمبود اطلاعات دارویی (22/0±95/4) و از نظر دانشجویان بیدقتی و حواس پرتی (77/0±3/4) بود. بیشترین دارویی که در مورد آن اشتباه رخ داده به ترتیب سفازولین، جنتامایسین و رانی تیدین بوده است. بهترین راهبردهای کاهش اشتباهات دارویی از دیدگاه مربیان شامل اختصاص دادن زمان بیشتر در کارآموزی به تکرار اطلاعات دارویی و محاسبات آنها (89/20 درصد) و از دیدگاه دانشجویان ارائه درس داروشناسی بر اساس مراقبت پرستاری (90/17) ذکر شد.
بحث و نتیجهگیری: با توجه به اینکه اشتباهات دارویی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری بسیار محرز میباشد، بنابراین تدوین برنامههای آموزش مداوم برای افزایش اطلاعات دارویی و کاهش بروز خطاها ضروری است.

واژه‌های کلیدی: خطای دارویی، دانشجویان پرستاری، راهبرد، مربیان.
متن کامل [PDF 447 kb]   (622 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/9/7 | پذیرش: 1397/3/5 | انتشار: 1397/5/24
فهرست منابع
1. Reid-Searl K, Moxham L, Happell B. Enhancing patient safety: the importance of direct supervision for avoiding medication errors and near misses by undergraduate nursing students. Int J Nurs Pract. 2010;16(3):225-32. DOI: 10.1111/j.1440-172X.2010.01820.x PMID: 20618531 [DOI] [PubMed]
2. Johnstone MJ, Kanitsaki O. The ethics and practical importance of defining, distinguishing and disclosing nursing errors: a discussion paper. Int J Nurs Stud. 2006;43(3):367-76. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2005.04.010 PMID: 15979075 [DOI] [PubMed]
3. Anderson DJ, Webster CS. A systems approach to the reduction of medication error on the hospital ward. J Adv Nurs. 2001;35(1):34-41. PMID: 11442680 [PubMed]
4. Reid-Searl K, Happell B. Factors influencing the supervision of nursing students administering medication: the registered nurse perspective. Collegian. 2011;18(4):139-46. PMID: 22256554 [PubMed]
5. Mrayyan MT, Shishani K, Al-Faouri I. Rate, causes and reporting of medication errors in Jordan: nurses' perspectives. J Nurs Manag. 2007;15(6):659-70. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2007.00724.x PMID: 17688572 [DOI] [PubMed]
6. Kouhestani H, Baghcheghi N, Rezaee K. A Practical & Comprehensive Guide to Drug Calculations. 3, editor. Tehran: Jameenegar; 2011.
7. Dolansky MA, Druschel K, Helba M, Courtney K. Nursing student medication errors: a case study using root cause analysis. J Prof Nurs. 2013;29(2):102-8. DOI: 10.1016/j.profnurs.2012.12.010 PMID: 23566456 [DOI] [PubMed]
8. Gonzales K. Medication administration errors and the pediatric population: a systematic search of the literature. J Pediatr Nurs. 2010;25(6):555-65. DOI: 10.1016/j.pedn.2010.04.002 PMID:10.1016/j.pedn.2010.04.002 [DOI]
9. Vaismoradi M, Jordan S, Turunen H, Bondas T. Nursing students' perspectives of the cause of medication errors. Nurse Educ Today. 2014;34(3):434-40. DOI: 10.1016/j.nedt.2013.04.015 PMID: 23669600 [DOI] [PubMed]
10. Aronson JK. Medication errors: definitions and classification. Br J Clin Pharmacol. 2009;67(6):599-604. DOI: 10.1111/j.1365-2125.2009.03415.x PMID: 19594526 [DOI] [PubMed]
11. Wolf ZR, Hicks RW, Altmiller G, Bicknell P. Nursing student medication errors involving tubing and catheters: a descriptive study. Nurse Educ Today. 2009;29(6):681-8. DOI: 10.1016/j.nedt.2009.02.010 PMID: 19342131 [DOI] [PubMed]
12. Wolf ZR, Hicks R, Serembus JF. Characteristics of medication errors made by students during the administration phase: a descriptive study. J Prof Nurs. 2006;22(1):39-51. DOI: 10.1016/j.profnurs.2005.12.008 PMID: 16459288 [DOI] [PubMed]
13. Sears K, O'Brien-Pallas L, Stevens B, Murphy GT. The relationship between the nursing work environment and the occurrence of reported paediatric medication administration errors: a pan canadian study. J Pediatr Nurs. 2013;28(4):351-6. DOI: 10.1016/j.pedn.2012.12.003 PMID: 23290866 [DOI] [PubMed]
14. Stratton KM, Blegen MA, Pepper G, Vaughn T. Reporting of medication errors by pediatric nurses. J Pediatr Nurs. 2004;19(6):385-92. DOI: 10.1016/j.pedn.2004.11.007 PMID: 15637579 [DOI] [PubMed]
15. Campino VA, López HM, García FM, López dHGI, editors. Medication Prescription and Transcription Errors in a Neonatal Unit. Anales de pediatria; 2006; Barcelona, Spain:.
16. Shahrokhi A, Ebrahimpour F, Ghodousi A. Factors effective on medication errors: A nursing view. J Res Pharm Pract. 2013;2(1):18-23. DOI: 10.4103/2279-042X.114084 PMID: 24991599 [DOI] [PubMed]
17. Guchelaar HJ, Colen HB, Kalmeijer MD, Hudson PT, Teepe-Twiss IM. Medication errors: hospital pharmacist perspective. Drugs. 2005;65(13):1735-46. PMID: 16114974 [PubMed]
18. McCarthy AM, Kelly MW, Reed D. Medication administration practices of school nurses. J Sch Health. 2000;70(9):371-6. PMID: 11126999 [PubMed]
19. 19. Koohestani H, Baghcheghi N. Investigation Medication Errors of Nursing Students in Cardiac Care Unit. Sci J Forensic Med. 2008;13(48):249-55.
20. Carlton G, Blegen MA. Medication-related errors: a literature review of incidence and antecedents. Annu Rev Nurs Res. 2006;24(1):19-38. PMID: 17078409 [PubMed]
21. Montesi G, Lechi A. Prevention of medication errors: detection and audit. Br J Clin Pharmacol. 2009;67(6):651-5. DOI: 10.1111/j.1365-2125.2009.03422.x PMID: 19594533 [DOI] [PubMed]
22. Baghaei R, Feizi A. a Survey of Frequency and Type of Medical Errors Done by Nursing Students of Urmia Medical Sciences University in 1390. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2012;10(2).
23. Kouhestani H, Baghcheghi N. Refusal in reporting medication errors from the viewpoints of nursing students in arak university of medical sciences. Iran J Med Educ. 2009;8(2):285-91.
24. Armitage G, Knapman H. Adverse events in drug administration: a literature review. J Nurs Manag. 2003;11(2):130-40. PMID: 12581401 [PubMed]
25. Mohammad Nejad I, Hojjati H, Sharifniya S, Ehsani S. Evaluation of Medication Error in Nursing Students in Four Educational Hospitals in Tehran. Iran J Med Hist Med. 2010;3:60-9.
26. Khoohestani HR, Baghcheghi N, Khosravi S. Frequency, Type and Causes of Medication Errors in Student Nurse. Iran J Nurs. 2008;21(53):17-24.
27. Zahmatkeshan N, Bagherzadeh R, Mirzaee K. the Study of Type and Causes of Medication Error Done by Nursing. Iran South Med J. 2006;13(3):201-6.
28. Musarezaie A, Momeni Ghale Ghasemi T, Zargham Boroujeni A. Survey of the Medication Errors and Refusal to Report Medication Errors from the Viewpoints of Nurses in Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Health Syst Res. 2013;9(1):76-85.
29. Young HM, Gray SL, McCormick WC, Sikma SK, Reinhard S, Johnson Trippett L, et al. Types, prevalence, and potential clinical significance of medication administration errors in assisted living. J Am Geriatr Soc. 2008;56(7):1199-205. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.01754.x PMID: 18482296 [DOI] [PubMed]
30. Baghcheghi N, Koohestani Hr. the Comments of Nursing Educators about Reasons and Reduction Strategies of Medication Errors in Nursing Students in Arak University of Medical Sciences, 2008. Arak Univ Med Sci J. 2010;12(4):1-8.
31. Ghasemi F, Valizadeh F, Momennasab M. Survey Aknowlege Nurses Related to Medication Errors. Yafteh. 2008;10(2):55-63.
32. Rainboth L, Demasi C. Nursing students' mathematic calculation skills. Nurse Educ Pract. 2006;6(6):347-53. DOI: 10.1016/j.nepr.2006.07.017 PMID: 19040901
33. Haji Hossaini F, Sharifnia H, Nazari R, Rezaei R, Saatsaz S. Drug and Intravenous Thrapy Basic Clinical Skills in Nursing Students at the End of Third Year. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2011;10(2):183-89.
34. Heydari H, Kamran A, Novinmehr N. Nurses' Perceptions about Causes of Medication Errors: a Qualitative Study. Hayat. 2015;20(4):19-34.
35. Yaghoobi M, Navidian A, Gorgich E, F C, H S. Survey of Medication Errors in Nursing Student and Reasons for Not Reporting it From their Perspective. J Nurs Phys War. 2015;3(6):5-11.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hakim A, S S. Comparing the Types, Causes, and Strategies of Medication Error Reduction From the Viewpoint of Nursing Teachers and Students of School of Nursing and Midwifery, Ahvaz, Iran. MCS. 2018; 5 (1) :54-62
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-108-fa.html

حکیم اشرف السادات، سروش سیما. مقایسه انواع، علل و راهبردهای کا‌هش خطای دارویی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 5 (1) :54-62

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-108-fa.htmlدوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162