[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 90-99 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت روان (مورد پژوهی کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران)
حسین سعیدی1، جمال عاشوری2
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روانشناسی.
چکیده:   (12219 مشاهده)

مقدمه: سلامت روان یک ویژگی روانشناختی مهم برای کارکنان نیروی انتظامی است، لذا، توجه به سلامت روان آنان ضروری است. مهمترین متغیرهای مرتبط با سلامت روان شامل سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی میباشند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت روان کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران بود.

مواد و روشها: این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران در سال 1394 بودند که از میان آنان 220 نفر به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامههای سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی و سلامت روان را تکمیل کردند. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 19 و با روشهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند.

یافتهها: یافتهها نشان داد بین متغیرهای سرمایه اجتماعی (‌‌01/0P≤، ‌‌0/237-=r)، حمایت اجتماعی ادراک شده (01/0P≤‌، 0/350-=r) و رفتار شهروندی سازمانی (01/0P≤‌، -0/414=r) با سلامت روانی رابطه منفی و معنادار وجود داشت. با توجه به اینکه نمره بالا در پرسشنامه سلامت روان به معنای داشتن سلامت روان پایین است؛ بنابراین با افزایش سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی میزان سلامت روانی کارکنان نیروی انتظامی افزایش مییابد. همچنین متغیرهای مذکور توانستند 8/26 درصد از تغییرات سلامت روانی را پیشبینی کنند (0/268=2 R) که سهم رفتار شهروندی سازمانی (0/304-=ß) بیش از سایر متغیرها بود (01/0P ≤).

بحث و نتیجهگیری: با توجه به نتایج پیشنهاد میشود مشاوران و درمانگران برای بهبود سلامت روانی کارکنان نیروی انتظامی به ترتیب رفتار شهروندی سازمانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه اجتماعی را با استفاده از کارگاههای آموزشی مناسب آموزش دهند.

واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، سلامت روان، سرمایه اجتماعی، کارکنان نیروی انتظامی.
متن کامل [PDF 368 kb]   (2859 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/4 | پذیرش: 1395/3/22 | انتشار: 1395/7/19
فهرست منابع
1. Rahmati D. The relationship between Stress personal factors with labor productivity case study: police command stations' employees of Kermanshah city. Entezan Ejtemaee. 2010;2(1):99-124.
2. Sharma NR, Sahrma A, Yadava A. Study of general mental health in relation to personality. J Indian Health Psychol. 2006;1(1):67-75.
3. Kowalski C, Ommen O, Driller E, Ernstmann N, Wirtz MA, Kohler T, et al. Burnout in nurses - the relationship between social capital in hospitals and emotional exhaustion. J Clin Nurs. 2010;19(11-12):1654-63. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2009.02989.x PMID:20384668 [DOI] [PubMed]
4. Meehan J, Bryde DJ. Procuring sustainably in social housing: The role of social capital. Journal of Purchasing and Supply Management. 2014;20(2):74-81. DOI: 10.1016/j.pursup.2014.01.002 [DOI]
5. Rothon C, Goodwin L, Stansfeld S. Family social support, community "social capital" and adolescents' mental health and educational outcomes: a longitudinal study in England. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012;47(5):697-709. DOI: 10.1007/s00127-011-0391-7 PMID:21557090 [DOI] [PubMed]
6. SHOJA M, RIMAZ S, ASADI LM, BAGHERI YSA, GOHARI MR. Mental Health of Older People and Social Capital. Payesh. 2013;12(4):345-53.
7. Sidan F, Abdolsamadi M. Relation between Social capital and mental health of women and men. . Soc Welfare. 2011;11(3):229-54.
8. Muramatsu N, Yin H, Hedeker D. Functional declines, social support, and mental health in the elderly: does living in a state supportive of home and community-based services make a difference? Soc Sci Med. 2010;70(7):1050-8. DOI: 10.1016/j.socscimed.2009.12.005 PMID:20117865 [DOI] [PubMed]
9. Kouvonen A, Oksanen T, Vahtera J, Stafford M, Wilkinson R, Schneider J, et al. Low workplace social capital as a predictor of depression: the Finnish Public Sector Study. Am J Epidemiol. 2008;167(10):1143-51. DOI: 10.1093/aje/kwn067 PMID:18413361 [DOI] [PubMed]
10. Lambert EG, Altheimer I, Hogan NL. Exploring the Relationship Between Social Support and Job Burnout Among Correctional Staff. Criminal Justice and Behavior. 2010;37(11):1217-36. DOI: 10.1177/0093854810379552 [DOI]
11. Măirean C. Secondary traumatic stress and posttraumatic growth: Social support as a moderator. The Social Science Journal. 2016;53(1):14-21. DOI: 10.1016/j.soscij.2015.11.007 [DOI]
12. Doğan BG, Laçin E, Tutal N. Predicatives of the Workers’ Burnout Level: Life Satisfaction and Social Support. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015;191:1801-6. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.705 [DOI]
13. Pooragha Roodborde F, Rezaai S, Kafi S. The relationship homesickness and perceived social support with the freshmens mental health. Clin Psychol Person. 2012;2(6):27-36.
14. Asayesh H, Hesam M, Ghorbani M, Shariati A, Nasiri H. The relationship of perceived social support, mental health and life satisfaction in martyrs and veterans students of state University in Gorgan. J Res Develop Nurs & Midwif. 2011;8(1):34-41.
15. Cheng Y, Li X, Lou C, Sonenstein FL, Kalamar A, Jejeebhoy S, et al. The association between social support and mental health among vulnerable adolescents in five cities: findings from the study of the well-being of adolescents in vulnerable environments. J Adolesc Health. 2014;55(6 Suppl):S31-8. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2014.08.020 PMID:25454000 [DOI] [PubMed]
16. DiPaola MF, Hoy WK. Organizational Citizenship of Faculty and Achievement of High School Students. The High School Journal. 2005;88(3):35-44. DOI: 10.1353/hsj.2005.0002 [DOI]
17. Lambert EG. The relationship of organizational citizenship behavior with job satisfaction, turnover intent, life satisfaction, and burnout among correctional staff. Criminal Justice Studies. 2010;23(4):361-80. DOI: 10.1080/1478601x.2010.516533 [DOI]
18. Schepman SB, Zarate MA. The relationship between burnout, negative affectivity and organizational citizenship behavior for human services employees. Int J hum & soc sci. 2008;2(4):216-21.
19. Deepaen W, Pasiphol S, Sujiva S. Development and Preliminary Psychometric Properties of Teachers’ Organizational Citizenship Behavior Scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015;191:723-8. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.710 [DOI]
20. Hooshmandrad M, Cheraghali M, editors. The relationship between quality of work life and general health with organizational citizenship behavior in staff of agricultural sciences and natural resources in Gorgan university. The Third Conference of Modern Management Sciences; 2014 Golestan, Gorgan.
21. Beshter A. The relation between organizational climate and general health with organizational citizenship behavior of teacher in Parsian City. Fars: Islamic Azad University of Marvdasht Branch, 2013.
22. Singh B. A study of organizational citizenship behavior in relation to mental health of school teachers. Int J Educ Res Stud. 2015;1(1):10-6.
23. Aarons GA, Sawitzky AC. Organizational Climate Partially Mediates the Effect of Culture on Work Attitudes and Staff Turnover in Mental Health Services. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. 2006;33(3):289-301. DOI: 10.1007/s10488-006-0039-1 [DOI]
24. Pajak K. A tool for measuring bridging social capital. proceedings of the research network for the sociology of culture conference. Ghent Belgium Het. 2006;1(1):15-7.
25. Adibisade M, Yazdkhasti B, Rabbani Khorasgani A, Lotfizade A. Assessment of intergroup social capital. Soc Welfare. 2010;10(3):193-220.
26. Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment. 1988;52(1):30-41. DOI: 10.1207/s15327752jpa5201_2 [DOI]
27. Salimi A, Jokar B, Nikpoor R. Internet connections in life: the role of perceived social support and loneliness in using internet. Psychol Stud. 2009;5(3):81-102.
28. Smith CA, Organ DW, Near JP. Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology. 1983;68(4):653-63. DOI: 10.1037/0021-9010.68.4.653 [DOI]
29. Amini M, Nouri A, Samavatyan H, Soltanolkottabi M. The effect of communication skills training on organizational citizenship behavior of nurses. Iran J Med Educ. 2013;12(10):796-804.
30. Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine. 2009;9(01):139. DOI: 10.1017/s0033291700021644 [DOI]
31. Maleki Z, Ashkan S, Ashoori J, Yosefi N. Relationship between personality traits, religiousity and happiness with general health among nursing students. Iran J Nurs. 2014;26(86):90-100.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

H S, J A. The Relationship between Social Capital, Perceived Social Support and Organizational Citizenship Behavior, and Mental Health; Case Study of Police Force Employees in South Eastern Tehran. MCS. 2016; 3 (2) :90-99
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-125-fa.html

سعیدی حسین، عاشوری جمال. ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت روان (مورد پژوهی کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران). علوم مراقبتی نظامی. 1395; 3 (2) :90-99

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-125-fa.htmlدوره 3، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4237