[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 123-132 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد بر شاخص کیفیت استاندارد مراقبت در بخش اعصاب و روان
سوزان حسینعلی زاده1، جمیله مختاری نوری2، ارسیا تقوا3، مریم عزیزی4
1- دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشکده پرستاری، گروه مدیریت پرستاری.
3- دانشگاه علوم پزشکی آجا، گروه روانشناسی.
4- دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه روان پرستاری.
چکیده:   (13544 مشاهده)

مقدمه: اختلالات روانی یکی از معضلات بهداشتی و اقتصادی پیش روی جوامع بشری است. گستردگی اختلالات روانی، باعث شده پرستاران به عنوان اصلیترین مراقبان تیم درمان برای ارائهی مراقبتهای کیفی مناسب، حرفهای و استاندارد نیازمند راهنمایی و تعلیم باشند. دستورالعملهای پرستاری مبتنی بر شواهد ابزارهای مهمی در افزایش کیفیت کار بالینی پرستاران هستند.

هدف: این مطالعه با هدف «تعیین تأثیر اجرای دستورالعملهای پرستاری مبتنی بر شواهد بر کیفیت استاندارد مراقبت در بیماران بستری در بخش اعصاب و روان» انجام شد.

مواد و روشها: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی قبل و بعد بود که در سال 1394 در بخش اعصاب و روان بیمارستان 505 نیروی زمینی ارتش در شهر تهران انجام شد. مداخله شامل: آموزش دستورالعملهای مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد به پرستاران شاغل در بخش اعصاب و روان و اجرای این دستورالعملها بر اساس فرایند پرستاری روی بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی بستری در بخش اعصاب و روان بود. قبل و بعد از مداخله کیفیت مراقبت پرستاری توسط چک لیست کیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری برگرفته از استانداردهای مراقبت پرستاری آنا از طریق مشاهده و بررسی مستندات پرونده 66 بیمار بستری در بخش اعصاب و روان (33 پرونده قبل از مداخله و 33 پرونده بعد از مداخله) اندازهگیری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و با نرمافزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: مقایسه میانگین نمرات تمامی مراحل فرایند پرستاری قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری (0/001P<) پیدا کرد. به طوری که قبل از مداخله میانگین و انحراف معیار نمرات ثبت مراحل فرایند پرستاری در مرحله تشخیص و برنامهریزی صفر، در مرحله اجرا 09/6 (1/814) و در مرحلهی ارزشیابی 1/27 (1/95) بود. در حالی که نتایج بعد از مداخله میانگین نمرات را در مرحله تشخیص 4 (0)، برنامهریزی 5/94 (0/68)، اجرا 14/24 (1/001) و ارزشیابی 6/21 (0/27) نشان داد.

بحث و نتیجهگیری: با توجه به تأثیر اجرای دستورالعملهای مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد بر کیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری به سیستمهای ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی توصیه میشود که آموزش و اجرای دستورالعملهای مبتنی بر شواهد را در دستور کار خود قرار دهند.

واژه‌های کلیدی: اختلالات اعصاب و روان، دستورالعمل‌های مراقبت پرستاری، مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد.
متن کامل [PDF 323 kb]   (2141 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/17 | پذیرش: 1395/4/22 | انتشار: 1395/7/24
فهرست منابع
1. Ghoreishi S, Mollaei R, Naseri M. [Quality of life in patients inhabiting in chronic mental patients care center]. J Kermanshah Univ Med Sci. 2014;17(11):743-6.
2. Steel Z, Marnane C, Iranpour C, Chey T, Jackson JW, Patel V, et al. The global prevalence of common mental disorders: a systematic review and meta-analysis 1980-2013. Int J Epidemiol. 2014;43(2):476-93. DOI: /10.1093/ije/dyu038 PMID: 24648481 [DOI] [PubMed]
3. Saberi Zafarghandi M, Bagheri Yazdi H. [Development of Psychiatric Beds in General Hospitals: A National Necessity on De-stigmatization of Mental Disorders]. Iran J Psych Clin Psychol. 2014;20(2):179-84.
4. Hall R, Wise M. The clinical and financial burden of mood disorders. Cost and outcome. Psychosomatics. 1995;36(2):S11-8. DOI: /10.1016/S0033-3182(95)71699-1 PMID: 7724708 [DOI] [PubMed]
5. Azizi M, Motahedian Tabrizi E, Mokhtari Nori J, Sirati Nir M. [Designing and accreditation of evidence-based nursing care instructions in psychiatric emergencies]. J Critic Care Nurs. 2013;6(3):155-64.
6. Salehi S, Mohmedie Karbalaie A, Abedi H. A study of the implementation rate of evidence-based nursing cares by nurses in state hospitals in Ahwaz in 2011. Evidence Based Care. 2013;3(2):7-16.
7. Lee L, Hsu N, Chang S. An evaluation of the quality of nursing care in orthopaedic units. J Orthopaedic Nurs. 2007;11(3):160-8.
8. Ebrahimi H, Namdar H, Vahidi M. [Quality of nursing care in psychiatric wards of university hospitals in northwest of Iran from the perceptions of nurses]. J Caring Sci. 2012;1(2):79.
9. Kermanshahi S, Parvinian A. [Barriers to implementation of evidence-based care: viewpoints of nursing staff]. Iran J Med Educ. 2012;12(2):84-92.
10. Ovretveit J. Quality evaluation and indicator comparison in health care. Int J Health Plann Manage. 2001;16(3):229-41. DOI: /10.1002/hpm.629 PMID: 11596559 [DOI] [PubMed]
11. Hewitt-Taylor J. Clinical guidelines and care protocols. Intensive Crit Care Nurs. 2004;20(1):45-52. PMID: 14726253 [PubMed]
12. Vlayen J, Aertgeerts B, Hannes K, Sermeus W, Ramaekers D. A systematic review of appraisal tools for clinical practice guidelines: multiple similarities and one common deficit. Int J Qual Health Care. 2005;17(3):235-42. DOI: /10.1093/intqhc/mzi027 PMID: 15743883 [DOI] [PubMed]
13. Mazhari Z, Adel A. [Patient safety status in hospitals of Tehran-patient safety friendly hospitals standards: 2013]. J Payavard Salamat. 2015;8(5):379-89.
14. Guidance on the adaptation of clinical practice guidelines: getting evidence into practice. Dublin: National Council for the Professional Development of Nursing and Midwifery; 2013.
15. Rolley JX, Salamonson Y, Wensley C, Dennison CR, Davidson PM. Nursing clinical practice guidelines to improve care for people undergoing percutaneous coronary interventions. Aust Crit Care. 2011;24(1):18-38. DOI: /10.1016/j.aucc.2010.08.002 PMID: 20833062 [DOI] [PubMed]
16. Salsali M, Taleghanzadeh F. [Research in nursing process, critical thinking application]. Tehran: Boshra; 2003.
17. Habibi S, Hachesoo P, Tabaghi R. [Enhancing information literacy as a base of developing evidence-based nursing]. Health Info Manag. 2010;7(3).
18. Melnyk B, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice. New Yourk: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
19. Habibi S, Rezaeihachesoo P, Tabaghi R. [Promote information literacy, the development of evidence-based nursing]. Health Info Manag. 2010;7(3).
20. Sunol R, Wagner C, Arah OA, Shaw CD, Kristensen S, Thompson CA, et al. Evidence-based organization and patient safety strategies in European hospitals. Int J Qual Health Care. 2014;26 Suppl 1:47-55. DOI: /10.1093/intqhc/mzu016 PMID: 24578501 [DOI] [PubMed]
21. Nezamzadeh M, Khademolhosseini SM, Mokhtari Nori J, Ebadi A. [Design of guidelines evidence-based nursing care in patients with angina pectoris]. J Critic Care Nurs. 2012;4(4):169-76.
22. Ackley B. Evidence-based nursing care guidelines: Medical-surgical interventions. USA: Elsevier Health Sciences; 2008.
23. Albert NM. Improving medication adherence in chronic cardiovascular disease. Crit Care Nurse. 2008;28(5):54-64; quiz 5. PMID: 18827087 [PubMed]
24. Ahmed A, Soliman S, Awad L. Validation of evidence-based clinical practice guideline: Nursing intervention for newly diagnosed pulmonary tuberculosis patients at community setting. Alexandria J Med. 2012;48(2):155-65.
25. Melnyk BM, Fineout-Overholt E, Feinstein NF, Sadler LS, Green-Hernandez C. Nurse practitioner educators' perceived knowledge, beliefs, and teaching strategies regarding evidence-based practice: implications for accelerating the integration of evidence-based practice into graduate programs. J Prof Nurs. 2008;24(1):7-13. DOI: /10.1016/j.profnurs.2007.06.023 PMID: 18206837 [DOI] [PubMed]
26. Lai NM, Teng CL, Lee ML. The place and barriers of evidence based practice: knowledge and perceptions of medical, nursing and allied health practitioners in malaysia. BMC Res Notes. 2010;3:279. DOI: /10.1186/1756-0500-3-279 PMID: 21050429 [DOI] [PubMed]
27. Jacobsen PB, Jim HS. Psychosocial interventions for anxiety and depression in adult cancer patients: achievements and challenges. CA Cancer J Clin. 2008;58(4):214-30. DOI: /10.3322/CA.2008.0003 PMID: 18558664 [DOI] [PubMed]
28. Zamani Babgohari K, Mokhtari Nouri J, Kadhem Al-Hosseini S, A. E. [The effect of implementation of evidence-based nursing guidelines on the quality of standards of nursing care in patients admitted to the coronary care unit]. . Educ Ethic In Nursing. 2014;3(1):35-42.
29. Bradley D, Dixon JF. Staff nurses creating safe passage with evidence-based practice. Nurs Clin North Am. 2009;44(1):71-81, xi. DOI: /10.1016/j.cnur.2008.10.002 PMID: 19167550 [DOI] [PubMed]
30. Salehi Z, Mokhtari Nouri J, Khademolhoseyni S, Ebadi A. [Effect of education of evidence-based nursing guidelines on the nurses' knowledge in the Neonatal Intensive Care Unit]. Iran J Pediatr Nurs. 2015;1(2):20-8.
31. Yusefzadeh E, Akbarzadeh R, Khademolhoseini S, Akrami R. [The effect of implementing evidence-based guidelines on the quality of nursing care provided to patients with angina pectoris]. J Critic Care Nurs. 2015;8(1):1-6.
32. Melnyk BM, Bullock T, McGrath J, Jacobson D, Kelly S, Baba L. Translating the evidence-based NICU COPE program for parents of premature infants into clinical practice: impact on nurses' evidence-based practice and lessons learned. J Perinat Neonatal Nurs. 2010;24(1):74-80. DOI: /10.1097/JPN.0b013e3181ce314b PMID: 20147834 [DOI] [PubMed]
33. Nouhi E, Abdollahyar A, Fasihi Harandi T. [Effect of evidence-based Nursing education in nurses' clinical decision making]. J Educ Ethics Nurs. 2014;2(4):43-9.
34. Madarshahian F, Hassanabadi M, Khazayi S. Effect of evidence-based method clinical educationon patients care quality and their satisfaction. Education Strategies in Medical Sciences. 2012;4(4):189-93.
35. Habibzadeh H, Khajehali N, Khalkhali H, Mohammadpour Y. [Effect of evidence-based nursing training on nursing students ability in executive skill of nursing process in urmia university of medical sciences, 2013]. Journal of Urmia Nursing & Midwifery Faculty. 2013;11(4).
36. Considine J, McGillivray B. An evidence-based practice approach to improving nursing care of acute stroke in an Australian Emergency Department. J Clin Nurs. 2010;19(1-2):138-44. DOI: /10.1111/j.1365-2702.2009.02970.x PMID: 20500252 [DOI] [PubMed]
37. Lucas K, Knobel RB. Implementing practice guidelines and education to improve care of infants with neonatal abstinence syndrome. Adv Neonatal Care. 2012;12(1):40-5. DOI: /10.1097/ANC.0b013e318241bd73 PMID: 22301543 [DOI] [PubMed]
38. da Silva LMG, Pawluk LC, Gebrim LH, Facina G, de Gutiérrez MGR. Structure and process of nursing care for prevention of surgical site infection: observational study. Online Brazilian Journal of Nursing. 2009;8(1).
39. Mariano K, Caley L, Eschberger L, Woloszyn A, Volker P, Leonard M, et al. Building evidence-based practice with staff nurses through mentoring. J Neonat Nurs. 2009;15(3):81-7.
40. Dunnion ME, Griffin M. Care planning in the emergency department. Int Emerg Nurs. 2010;18(2):67-75. DOI: /10.1016/j.ienj.2009.10.002 PMID: 20382367 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

S H A Z, Mokhtari nuri J, A T, M A. The Effect of the Implementation of Evidence-Based Nursing Care Guidelines on Standard Quality Criteria in Psychiatric Department. MCS. 2016; 3 (2) :123-132
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-131-fa.html

حسینعلی زاده سوزان، مختاری نوری جمیله، تقوا ارسیا، عزیزی مریم. بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد بر شاخص کیفیت استاندارد مراقبت در بخش اعصاب و روان. علوم مراقبتی نظامی. 1395; 3 (2) :123-132

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-131-fa.htmlدوره 3، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4219