[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 4 صفحات 213-220 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر آموزش به روش سخنرانی و شبیه سازی بر دانش دانشجویان پرستاری آجا در مواجهه با عوامل بیولوژیک تب‌های خونریزی دهنده
رقیه سیدی1، سیمین تاج شریفی فر2، آرمین زارعیان1
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه.
چکیده:   (11056 مشاهده)

مقدمه: تبهای خونریزی دهنده جزء بیماریهای عفونی بومی ایران است و با توجه به لیست عوامل بیولوژیک سازمان بهداشت جهانی، احتمال دارد این بیماریها به عنوان سلاح بیولوژیک استفاده شوند. سازمان مذکور استفاده از پوشش استاندارد حفاظت فردی را هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به تبهای خونریزی دهنده توصیه مینماید.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثر آموزش خودحفاظتی در برابر تبهای خونریزی دهنده، در دانشجویان پرستاری آجا انجام شد.

مواد و روشها: این مطالعه، یک مطالعه تجربی بوده که در تابستان 1395 در دانشکده پرستاری آجا انجام شد. 60 نفر از دانشجویان پرستاری وارد مطالعه شدند. شرکتکنندگان پس از کسب رضایت کتبی، به روش تصادفی به دو گروه آموزشی سخنرانی و شبیه سازی تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. پژوهش در سه مرحله پیش آزمون، مداخله آموزشی و پس آزمون در دو گروه انجام شد. دادهها با نرمافزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آزمونهای آماری تی زوجی و تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها: سطح دانش واحدهای مورد پژوهش، قبل و بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری نداشت (0/05‌P>). مقایسه میانگین نمرات دانش بعد از مداخله بین دو گروه آموزش به روش سخنرانی و روش شبیه سازی (به ترتیب 1/622±29/70 و  2/008‌ ± 97/29) با آزمون t مستقل (0/05‌P>) معنیدار نشد. ولی آموزش در هر روش موجب تفاوت معنیدار میانگین نمرات دانش قبل و بعد از مداخلات شد (0/05P<).

بحث و نتیجهگیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که دو روش آموزش سخنرانی و شبیه سازی در افزایش سطح دانش دانشجویان به یک اندازه مؤثر بوده است.

واژه‌های کلیدی: آموزش ، آموزش به روش شبیه سازی ، پوشش حفاظت فردی ، تب های خونریزی دهنده ، سخنرانی. ،
متن کامل [PDF 344 kb]   (1658 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1395 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/7/28 | پذیرش: 1395/9/24 | انتشار: 1395/12/23
فهرست منابع
1. Health EP. Viral haemorrhagic fever England 2015 [updated 2016; cited 2015 2015 December 29]. Available from: http://www.Gov.uk./InfectiousDiseases/InfectionsAZ/ViralHaemorrhagicFever.
2. WHO. Haemorrhagic fevers, viral [cited 2015 cited 2015 December 1]. Available from: http://www.who.int/topics/haemorrhagic_fevers_viral/en/.
3. Osterholm MT, Moore KA, Kelley NS, Brosseau LM, Wong G, Murphy FA, et al. Transmission of Ebola viruses: what we know and what we do not know. MBio. 2015;6(2):e00137. DOI: 10.1128/mBio.00137-15 PMID: 25698835 [DOI] [PubMed]
4. Borio L, Inglesby T, Peters CJ, Schmaljohn AL, Hughes JM, Jahrling PB, et al. Hemorrhagic fever viruses as biological weapons: medical and public health management. JAMA. 2002;287(18):2391-405. PMID: 11988060 [PubMed]
5. Celikbas AK, Dokuzoguz B, Baykam N, Gok SE, Eroglu MN, Midilli K, et al. Crimean-Congo hemorrhagic fever among health care workers, Turkey. Emerg Infect Dis. 2014;20(3):477-9. DOI: 10.3201/eid2003.131353 PMID: 24564994 [DOI] [PubMed]
6. Mardani M, Rahnavardi M, Rajaeinejad M, Naini KH, Chinikar S, Pourmalek F, et al. Crimean-Congo hemorrhagic fever among health care workers in Iran: a seroprevalence study in two endemic regions. Am J Trop Med Hyg. 2007;76(3):443-5. PMID: 17360865 [PubMed]
7. Farhadpor F, Talmadarehee Z, Chinikar S, Akbarzadeh K, Fakor z, MjMba. F. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus molecular detection of the mite species collected from Marvdasht in Fars province during 1391-1392. Armaghane danesh. 2015;19(12):1049-57.
8. Frieden TR, Damon I, Bell BP, Kenyon T, Nichol S. Ebola 2014--new challenges, new global response and responsibility. N Engl J Med. 2014;371(13):1177-80. DOI: 10.1056/NEJMp1409903 PMID: 25140858 [DOI] [PubMed]
9. Moore LSP, Moore M, Sriskandan S. Ebola and other viral haemorrhagic fevers: a local operational approach. British Journal of Hospital Medicine. 2014;75(9):515-22. DOI: 10.12968/hmed.2014.75.9.515 [DOI]
10. Team WHOER. Ebola virus disease in West Africa--the first 9 months of the epidemic and forward projections. N Engl J Med. 2014;371(16):1481-95. DOI: 10.1056/NEJMoa1411100 PMID: 25244186 [DOI] [PubMed]
11. cdc. 2014 Ebola Outbreak in West Africa - Case Counts [updated Updated November 18, 2015]. Available from: www.cdc.gov/.../ebola/outbreak.
12. Kortepeter MG, Smith PW, Hewlett A, Cieslak TJ. Caring for Patients With Ebola: A Challenge in Any Care Facility. Annal Int Med. 2015;162(1):68. DOI: 10.7326/m14-2289 [DOI]
13. Speroni KG, Seibert DJ, Mallinson RK. Nurses' Perceptions on Ebola Care in the United States, Part 2: A Qualitative Analysis. J Nurs Adm. 2015;45(11):544-50. DOI: 10.1097/NNA.0000000000000261 PMID: 26465225 [DOI] [PubMed]
14. Evans DK, Goldstein MP, Popova A. The next wave of deaths from Ebola? the impact of health care worker mortality. 2015.
15. Currie D. Health workers continue fight against Ebola as West Africa outbreak rages: APHA offers tools. Nation Health. 2015;44(10):1-16.
16. Decker BK, Sevransky JE, Barrett K, Davey RT, Chertow DS. Preparing for Critical Care Services to Patients With Ebola. Annal Inte Med. 2014;161(11):831. DOI: 10.7326/m14-2141 [DOI]
17. Fischer WA, Hynes NA, Perl TM. Protecting Health Care Workers From Ebola: Personal Protective Equipment Is Critical but Is Not Enough. Annal Inte Med. 2014;161(10):753. DOI: 10.7326/m14-1953 [DOI]
18. Nyarko Y, Goldfrank L, Ogedegbe G, Soghoian S, de-Graft Aikins A. Preparing for Ebola Virus Disease in West African countries not yet affected: perspectives from Ghanaian health professionals. Global Health. 2015;11(1):7. DOI: 10.1186/s12992-015-0094-z [DOI]
19. Bahreini Moghadam SA, Hamzeh Pour S, Toorchi M, Sefidi Heris Y. Knowledge and Attitude of Iranian Red Crescent Society Volunteers in Dealing with Bioterrorist attacks. Emerg 2016;4(1):16-20. PMID: 26862544 [PubMed]
20. Alim S, Kawabata M, Nakazawa M. Evaluation of disaster preparedness training and disaster drill for nursing students. Nurs Educ Today. 2015;35(1):25-31. DOI: 10.1016/j.nedt.2014.04.016 PMID: 24832532 [DOI] [PubMed]
21. Fischer WA, 2nd, Weber DJ, Wohl DA. Personal Protective Equipment: Protecting Health Care Providers in an Ebola Outbreak. Clin Ther. 2015;37(11):2402-10. DOI: 10.1016/j.clinthera.2015.07.007 PMID: 26452427 [DOI] [PubMed]
22. Mortelmans LJM, Van Boxstael S, De Cauwer HG, Sabbe MB. Preparedness of Belgian civil hospitals for chemical, biological, radiation, and nuclear incidents. Europ J Emergenc Med. 2014;21(4):296-300. DOI: 10.1097/mej.0000000000000072 [DOI]
23. Services USDoHH. Health Care SimulationTo Advance Safety:Responding to Ebola and Other Threats 2015 [April 2015]. Available from: www.ahrq.gov.
24. Botezatu M, Hult H, Tessma MK, Fors UG. Virtual patient simulation for learning and assessment: Superior results in comparison with regular course exams. Med Teach. 2010;32(10):845-50. DOI: 10.3109/01421591003695287 PMID: 20854161 [DOI] [PubMed]
25. Ebadi M. Comparrison of the effect of demonstration and simulation teaching methods on Nursing students knowledge, attitud and practice in personal protection in chemical attacks. tehran2013.
26. Mokhtari Nouri J, Khademolhosseini SM, Ebadi A, Moradi E. Effectiveness of lecture method on nurses’ learning levels in nursing education in nuclear accidents. Quarter J Nurs Manage. 2012;1(2):29-36.
27. Kohpaye J, Khoshnevisan M, Bilralvand A. Comparison of the two virtual and traditional teaching methods in learning the course of the. Razi J Med Scie. 2016.
28. Flood LS, Higbie J. A comparative assessment of nursing students' cognitive knowledge of blood transfusion using lecture and simulation. Nurse Educ Pract. 2016;16(1):8-13. DOI: 10.1016/j.nepr.2015.05.008 PMID: 26073762 [DOI] [PubMed]
29. Monjamed Z, Haji Amiri P, Babaei Rvchy G, Bayrami A. Comparison of two methods of teaching CPR (mannequins and videos) on the knowledge and practice of nursing students. Nurs Res. 2006;1(2):7-14.
30. Steinhubel J. Evaluating the use of simulation with beginning nursing students a research paper submitted to the graduate school: Ball State University; 2012.
31. Dadashi L. Perspective of the faculty in Ardabil university of medical sciences about empowerment programs effectiveness of teaching methods Tehran: Shahid Beheshti medical scince univercity; 2012-2013.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

R S, S S, A Z. Comparison of the Effect of Lecture and Simulation Teaching Methods on Nursing Students Knowledge, in Personal Protection Against Biological Agents of Viral Hemorrhagic Fevers. MCS. 2017; 3 (4) :213-220
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-148-fa.html

سیدی رقیه، شریفی فر سیمین تاج، زارعیان آرمین. مقایسه اثر آموزش به روش سخنرانی و شبیه سازی بر دانش دانشجویان پرستاری آجا در مواجهه با عوامل بیولوژیک تب‌های خونریزی دهنده. علوم مراقبتی نظامی. 1395; 3 (4) :213-220

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-148-fa.htmlدوره 3، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256