[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) ::
جلد 3 شماره 4 صفحات 221-232 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر موسیقی درمانی بر میزان راحتی و برخی علایم حیاتی بیماران تحت همودیالیز
مجتبی ضرورتی1، سید امیر حسین پیشگویی2، زهرا فارسی3 ، کتایون کرباسچی4
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی- جراحی.
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه.
4- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه پرستاری نظامی.
چکیده:   (11602 مشاهده)

مقدمه: توجه به راحتی بیماران از اهداف و نقشهای مهم پرستاری میباشد. پرستاران نقشی محوری در ارائه مراقبت به افراد مبتلا به نارسایی مزمن کلیه دریافت کننده درمان همودیالیز بازی میکنند.

هدف: هدف این مطالعه تعیین تأثیر موسیقی درمانی بر میزان راحتی و برخی شاخصههای همودینامیک بیماران تحت همودیالیز بوده است.

مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعهی کارآزمایی بالینی میباشد. 74 بیمار تحت همودیالیز با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک به واحدهای مورد پژوهش داده شد و فشار خون و ضربان قلب سنجیده شد. سپس در دو گروه میزان راحتی با پرسشنامه میزان راحتی عمومی کولکابا سنجیده شد. برای گروه آزمون موسیقی درمانی به مدت 30 دقیقه و طی 3 نوبت و در طول یک هفته تکرار شد. در انتهای هر نوبت مداخله پرسشنامه راحتی در دو گروه تکمیل گردید. علائم حیاتی در پایان در هر دو گروه اندازهگیری شد. دادهها با نرمافزار آماری SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها: میانگین نمره راحتی کلی قبل از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنیداری با یکدیگر نداشتند (0/09=P) . پس از مداخله میانگین نمره راحتی کلی گروه آزمون در جلسه اول (0/04=P)، دوم (0/01P<) و سوم (0/01P<) به میزان معناداری کمتر از گروه کنترل بود. میانگین میزان فشارخون سیستولیک بیماران قبل از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنیداری نداشتند (0/58=P) و پس از مداخله نیز در هر سه جلسه معنادار نبود. میانگین میزان فشارخون دیاستولیک (0/13=P) و میانگین ضربان قلب (0/6=P) بیماران قبل از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنیداری نداشتند و پس از مداخله در جلسه سوم پس از مداخله میزان فشارخون دیاستولیک (0/02=P) و میانگین ضربان قلب (0/05=P) در گروه آزمون به میزان معناداری کمتر از گروه کنترل بود.

بحث و نتیجهگیری: یافتههای پژوهش نشان داد که استفاده از موسیقی درمانی در طول همودیالیز میتواند میزان راحتی این بیماران را افزایش دهد، لذا، پیشنهاد میشود که پرستاران از این تکنیک به عنوان روشی مکمل برای افزایش راحتی و تثبیت علائم حیاتی در بیماران تحت همودیالیز استفاده نمایند.

واژه‌های کلیدی: راحتی، ضربان قلب، فشار خون، موسقی درمانی، همودیالیز
متن کامل [PDF 367 kb]   (2679 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/8/18 | پذیرش: 1395/10/11 | انتشار: 1395/12/23
فهرست منابع
1. Namdar A, Bigizadeh S, Naghizadeh M. In The Name Of God Curriculum Vitae. J Jahrom Univ Med Scie. 2013;10(4).
2. Manns BJ, Mendelssohn DC, Taub KJ. The economics of end-stage renal disease care in Canada: incentives and impact on delivery of care. Int J Health Care Finance Econ. 2007;7(2-3):149-69. DOI: 10.1007/s10754-007-9022-y PMID: 17641968 [DOI] [PubMed]
3. Asgari M, Hoshmand Motlagh N, Soleimani M, Ghorbani R. Effect of lidocaine spray on the pain intensity during insertion of vascular needles in hemodialysis patients. Koomesh. 2013;14(3):271-9.
4. Shahgholian N, Ghafourifard M, Shafiei F. The effect of sodium and ultra filtration profile combination and cold dialysate on hypotension during hemodialysis and its symptoms. Iran J Nurs Midwifery Res. 2011;16(3):212-6. PMID: 22224109 [PubMed]
5. Borzou S, Farghadani F, Oshvandi K, Gholyaf M, Mahjub H. Effect of cool dialysate on vital signs, comfort and adequacy. Holist Nurs Midwifery J. 2015;25(3):9-16.
6. Borzou S, Farmani A, Salvati M, Gholyaf M, Mahjoub H. The impact of linear sodium-ultrafiltration profiling on hemodialysis tolerance. Modern Care J. 2015.
7. Ghafourifard M, Rafieian M, Shahgholian N, Mortazavi M. Effect of linear and stepwise sodium and ultra filtration profiles on intradialytic hypotension and muscle cramps in renal disease patients. J Shahrekord Univ Med Sci. 2010;12(3):22-8.
8. Selby NM, McIntyre CW. A systematic review of the clinical effects of reducing dialysate fluid temperature. Nephrol Dial Transplant. 2006;21(7):1883-98. DOI: 10.1093/ndt/gfl126 PMID: 16601075 [DOI] [PubMed]
9. Sadjadi M. Relationship of self care and depression in patients treated with maintenance hemodialysis. J Ofoghe Danesh Med Scie Gonbad. 2008;14(1):13-7.
10. BeladiMousavi S, Hayat F, Nazari A, Zeraati A. Comparison of temporary dialysis catheters and arteriovenous fistula at the onset of chronic hemodialysis in patients with end-stage renal disease. J Mashhad Uni Med Sci. 2011;54(2):75-9.
11. Asif A, Cherla G, Merrill D, Cipleu CD, Briones P, Pennell P. Conversion of tunneled hemodialysis catheter-consigned patients to arteriovenous fistula. Kidney Int. 2005;67(6):2399-406. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2005.00347.x PMID: 15882285 [DOI] [PubMed]
12. de Wit GA, Ramsteijn PG, de Charro FT. Economic evaluation of end stage renal disease treatment. Health Policy. 1998;44(3):215-32. DOI: 10.1016/s0168-8510(98)00017-7 [DOI]
13. Figueiredo AE, Viegas A, Monteiro M, Poli-de-Figueiredo CE. Research into pain perception with arteriovenous fistula (avf) cannulation. J Ren Care. 2008;34(4):169-72. DOI: 10.1111/j.1755-6686.2008.00041.x PMID: 19090894 [DOI] [PubMed]
14. Dowd T, Kolcaba K, Steiner R. The addition of coaching to cognitive strategies: interventions for persons with compromised urinary bladder syndrome. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2003;30(2):90-9. DOI:12658237PMID: 12658237 [DOI] [PubMed]
15. Jouybari L, Haghdoost Oskouee S, Ahmadi F. Comforting nurse: patients’ experiences and perceptions. Razi J Med Sci. 2005;12(45):59-68.
16. Kshettry VR, Carole LF, Henly SJ, Sendelbach S, Kummer B. Complementary alternative medical therapies for heart surgery patients: feasibility, safety, and impact. Ann Thorac Surg. 2006;81(1):201-5. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2005.06.016 PMID: 16368364 [DOI] [PubMed]
17. Cooper K, Gosnell K. Foundations of nursing: Elsevier Health Sciences; 2014.
18. Mok E, Woo CP. The effects of slow-stroke back massage on anxiety and shoulder pain in elderly stroke patients. Complement Ther Nurs Midwifery. 2004;10(4):209-16. DOI: 10.1016/j.ctnm.2004.05.006 PMID: 15519938 [DOI] [PubMed]
19. Erstad BL, Puntillo K, Gilbert HC, Grap MJ, Li D, Medina J, et al. Pain management principles in the critically ill. Chest. 2009;135(4):1075-86. DOI: 10.1378/chest.08-2264 PMID: 19349403 [DOI] [PubMed]
20. Hung CT, Chow YF, Fung CF, Koo CH, Lui KC, Lam A. Safety and comfort during sedation for diagnostic or therapeutic procedures. Hong Kong Med J. 2002;8(2):114-22. PMID: 11937666 [PubMed]
21. McCaffrey R, Locsin R. The Effect of Music on Pain and Acute Confusion in Older Adults Undergoing Hip and Knee Surgery. Holistic Nursing Practice. 2006;20(5):218-24. DOI: 10.1097/00004650-200609000-00002 [DOI]
22. Han L, Li JP, Sit JW, Chung L, Jiao ZY, Ma WG. Effects of music intervention on physiological stress response and anxiety level of mechanically ventilated patients in China: a randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2010;19(7-8):978-87. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2009.02845.x PMID: 20492042 [DOI] [PubMed]
23. Nilsson U. The anxiety- and pain-reducing effects of music interventions: a systematic review. AORN J. 2008;87(4):780-807. DOI: 10.1016/j.aorn.2007.09.013 PMID: 18395022 [DOI] [PubMed]
24. Ozer N, Karaman Ozlu Z, Arslan S, Gunes N. Effect of music on postoperative pain and physiologic parameters of patients after open heart surgery. Pain Manag Nurs. 2013;14(1):20-8. DOI: 10.1016/j.pmn.2010.05.002 PMID: 23452523 [DOI] [PubMed]
25. Mirbagher Ajorpaz N, Aghajani M. [The effects of music and Holy Quran on patient’s anxiety and vital signs before abdominal surgery]. Evidence Based Care. 2011;1(1):63-76.
26. Tayebi V, Asadi R, Taherpour M, Mosavijajremi S. [The effect of listening to Holy Quran prayers on anxiety and vital signs before elective surgeries]. Teb va Tazkieh J. 2014;23(3,4):45-54
27. Rafieeyan Z, Azarbarzin M, Safaryfard S. [The effect of music therapy on anxiety, pain, nausea and vital signs of caesarean section clients in Dr. Shariatee hospital of Esfahan in 2006]. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch. 2009;19(1):25-30.
28. Roohi G, Rahmani H, Abdullahi A, Mahmoudi G. [The effect of music on anxiety and some of physiological variables of patients before abdominal surgery]. J Gorgan Univ Med Sci. 2005;7(1):75-8.
29. Soltani E. [The effect of music therapy on the comfort of patients undergoing coronary artery bypass surgery]. Tehran: Tehran University Medical Scienses; 2014.
30. Cantekin I, Tan M. The influence of music therapy on perceived stressors and anxiety levels of hemodialysis patients. Ren Fail. 2013;35(1):105-9. DOI: 10.3109/0886022X.2012.736294 PMID: 23151089 [DOI] [PubMed]
31. Huang ST, Good M, Zauszniewski JA. The effectiveness of music in relieving pain in cancer patients: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2010;47(11):1354-62. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2010.03.008 PMID: 20403600 [DOI] [PubMed]
32. Brown J, Mahaseth L, Norton L. Complementing Relaxation Music for Pain During Dialysis.
33. Easter B, DeBoer L, Settlemyre G, Starnes C, Marlowe V, Tart RC. The impact of music on the PACU patient's perception of discomfort. J Perianesth Nurs. 2010;25(2):79-87. DOI: 10.1016/j.jopan.2010.01.017 PMID: 20359642 [DOI] [PubMed]
34. Thorgaard P, Ertmann E, Hansen V, Noerregaard A, Hansen V, Spanggaard L. Designed sound and music environment in postanaesthesia care units--a multicentre study of patients and staff. Intensive Crit Care Nurs. 2005;21(4):220-5. DOI: 10.1016/j.iccn.2004.10.008 PMID: 16039959 [DOI] [PubMed]
35. Bradt J, Dileo C, Grocke D, Magill L, Bradt J. Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. 2011. DOI: 10.1002/14651858.CD006911.pub2 [DOI] [PubMed]
36. Kim KB, Lee MH, Sok SR. [The effect of music therapy on anxiety and depression in patients undergoing hemodialysis]. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2006;36(2):321-9. PMID: 16691049 [PubMed]
37. JM. VJ. Effect of Music Therapy on Blood Pressure and Anxiety in Haemodialysis Patients. Int Res J Med Sci. 2015;3(11):1-8.
38. Kwon IS, Kim J, Park KM. Effects of music therapy on pain, discomfort, and depression for patients with leg fractures. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2006;36(4):630-6. PMID: 16825847 [PubMed]
39. Cooke M, Chaboyer W, Schluter P, Foster M, Harris D, Teakle R. The effect of music on discomfort experienced by intensive care unit patients during turning: a randomized cross-over study. Int J Nurs Pract. 2010;16(2):125-31. DOI: 10.1111/j.1440-172X.2010.01819.x PMID: 20487057 [DOI] [PubMed]
40. Besel JM. The effects of music therapy on comfort in the mechanically ventilated patient in the intensive care unit: Montana State University-Bozeman, College of Nursing; 2006.
41. Kolcaba K, Schirm V, Steiner R. Effects of hand massage on comfort of nursing home residents. Geriatr Nurs. 2006;27(2):85-91. DOI: 10.1016/j.gerinurse.2006.02.006 PMID: 16638478 [DOI] [PubMed]
42. Payami Bousari M, Mousavinasab S. Efficacy of back massage on irritable bowel syndrome (ibs) using colcaba comfort theory. J ilam univ med sci. 2008.
43. Binson B, Lertmaharit S, Satayaprakop P, Chongthanakorn K, Boonyakrai C, Klinphaetkit S, et al. Effects of Music Intervention on Patients Undergoing Hemodialysis in the Bangkok Metropolitan Administration Hospitals. Music and Medicine. 2013;5(3):188-93. DOI: 10.1177/1943862113495700 [DOI]
44. Zachariah L, Gopalkrishnan S. Impact of music therapy during hemodialysis on selected physiological parameters of patients undergoing hemodialysis in selected hospitals. Int J Comprehens Nurs. 2014;1(2):9-14.
45. Chung Y. The effects of music therapy on stress, anxiety, depression, and immune function in the hemodialysis patients. Doctor's thesis, Catholic University, Seoul, Korea. 2004.
46. Emami Zeydi A, Jafari H, Khani S, Esmaeili R, Gholipour Baradari A. The effect of music on the vital signs and SpO2 of patients after open heart surgery: a randomized clinical trial. J Mazandaran Univ Med Sci. 2011;21(82):73-82.
47. Chlan L. Effectiveness of a music therapy intervention on relaxation and anxiety for patients receiving ventilatory assistance. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care. 1998;27(3):169-76. DOI: 10.1016/s0147-9563(98)90004-8 [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M Z, SAH P, Z F, K K. The Effect of Music Therapy on Comfort Level and Some Vital Signs of Patients Undergoing Hemodialysismodialysis. MCS. 2017; 3 (4) :221-232
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-149-fa.html

ضرورتی مجتبی، پیشگویی سید امیر حسین، فارسی زهرا، کرباسچی کتایون. بررسی تأثیر موسیقی درمانی بر میزان راحتی و برخی علایم حیاتی بیماران تحت همودیالیز. علوم مراقبتی نظامی. 1395; 3 (4) :221-232

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-149-fa.htmlدوره 3، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162