[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 198-206 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرتونگاران و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های علوم پزشکی ارتش: مطالعه مقطعی
بهنام شوکتی1، محمد حسین یکتا کوشالی2، آرمین زارعیان3 ، شراره اکبری نژاد1، علی سروش4
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، ایران، رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پرستاری مامایی پیراپزشکی شرق گیلان.
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت.
4- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، دانشکده پزشکی، گروه طب ورزش و توانبخشی.
چکیده:   (9281 مشاهده)

مقدمه: یکی از مهمترین عوارض شغلی، اختلالات اسکلتی عضلانی است. این اختلال میتواند بر کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار اثر سوء بگذارد.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی شیوع اختلالات اسکلتی
- عضلانی پرتونگاران و پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 میباشد.
مواد و روشها: این پژوهش مقطعی شاهد دار، در سال 1395 بر روی 144 نفر از پرتونگاران (مورد) و پرستاران (شاهد) شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران که حداقل یک سال سابقهی کار داشتهوبهصورت سرشماری انتخابشده بودند، صورت گرفته است. جهت ارزیابی اختلالات نواحی مختلف بدن، از پرسشنامهی بررسی اختلالات اسکلتی- عضلانی نوردیک (NMQ) و بهمنظور ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی از روش (QEC) استفادهشده است. دادههای جمعآوریشده با استفاده از آزمون تی مستقل و پیرسون به کمک نرمافزار SPSS نسخه 16 آنالیز شد و سطح معنیداری، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافتهها: نتایج بهدستآمده از پرسشنامه نشان داده که در یک سال گذشته، شیوع اختلالات اسکلتی در پرتونگاران در نواحی پا، گردن، شانه و زانو به ترتیب با 80/5، 50، 41/6 و 41/6 درصد و در پرستاران در نواحی گردن، ران، پا و کمر به ترتیب با 48/6، 47/2، 47/2 و 44/4 درصد بیشتر از سایر نواحی بدن میباشد. رابطه معنیداری بین آگاهی از خطر شغلی، نوع شیفت کاری و سابقه کاری با شیوع اختلالات در برخی از نواحی بدن، در پرستاران مشاهده شد اما در گروه مقابل رابطهی معنیداری مشاهده نشد. همچنین میزان آگاهی از خطر در پرتونگاران از پرستاران بیشتر بود.
بحث و نتیجهگیری: با توجه به شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی و پوسچر نامناسب در حین کار و مخاطرهآمیز بودن شرایط محیط کار، مداخله ارگونومیک به منظور کاهش فشار وضعیتی بر گردن و تنه و کاهش پوسچرهای نامناسب در حین کار بعد از ارزیابی اولیه از وضعیت بدنی توصیه میشود.
 

واژه‌های کلیدی: اختلالات اسکلتی - عضلانی، پرتونگار، پرستار، رادیولوژی.
متن کامل [PDF 342 kb]   (1123 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1395/12/3 | پذیرش: 1396/8/16 | انتشار: 1396/9/30
فهرست منابع
1. Gurgueira GP, Alexandre NMC, Filho HRC. Prevalência de sintomas músculo-esqueléticos em trabalhadoras de enfermagem. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2003;11(5):608-13. [DOI:10.1590/S0104-11692003000500007]
2. WHO. Musculoskeletal Disorders or MSDs: World Health Organization; 2016 [updated 2017; cited 2017]. Available from: http://www.who.int/en/.
3. Bernard BP, Putz-Anderson V. Musculoskeletal disorders and workplace factors; a critical review of epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, and low back. Cincinnati, Ohio, USA: Department of Health and Human Services, 1997.
4. Helander M. A Guide to the Ergonomics of Manufacturing. London: Taylor & Francis; 1995.
5. Falaki H, Motallebi Kashani M, Bahrami A. The prevalence of musculoskeletal disorders and occupational risk factors in Kashan SAIPA automobile industry workers by key indicator method (KIM), 1390. J Health Saf Work. 2012;2(1):27-36.
6. Descatha A, Roquelaure Y, Chastang JF, Evanoff B, Cyr D, Leclerc A. Work, a prognosis factor for upper extremity musculoskeletal disorders? Occup Environ Med. 2009;66(5):351-2. [DOI:10.1136/oem.2008.042630]
7. Waters TR, Dick RB, Krieg EF. Trends in work-related musculoskeletal disorders: a comparison of risk factors for symptoms using quality of work life data from the 2002 and 2006 general social survey. J Occup Environ Med. 2011;53(9):1013-24. [DOI:10.1097/JOM.0b013e3181fc8493]
8. Nikravan-Golsefidi F, Ebrahimi-Atri F, Hashemi-Javaheri A. Comparison of musculoskeletal disorders of the neck and shoulder belts male computer users with and without physical activity. J Sport Med. 2016;7:205-20.
9. Kim T, Roh H. Analysis of Risk Factors for Work-related Musculoskeletal Disorders in Radiological Technologists. J Phys Ther Sci. 2014;26(9):1423-8. [DOI:10.1589/jpts.26.1423]
10. Kumar S, Moro L, Narayan Y. Perceived physical stress at work and musculoskeletal discomfort in X-ray technologists. Ergonomics. 2004;47(2):189-201. [DOI:10.1080/00140130310001617958]
11. Bos E, Krol B, van der Star L, Groothoff J. Risk factors and musculoskeletal complaints in non-specialized nurses, IC nurses, operation room nurses, and X-ray technologists. Int Arch Occup Environ Health. 2007;80(3):198-206. [DOI:10.1007/s00420-006-0121-8]
12. Wright D, Witt P. Initial study of back pain among radiographers. Radiol Technol. 1992;64(5):283-9.
13. May J, Gale A, Haslegrave C, Castledine J, Wilson A. Musculoskeletal problems in breast screening radiographers. Contemp Ergonom. 1994:247-.
14. Nasiry Zarrin Ghabaee D, Haresabadi M, Bagheri Nesami M, Esmaeili R, Talebpour Amiri F. Musculoskeletal Disorders in Nurses and their Relationship with Occupation-related Stress. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016;25(132):91-102.
15. Raeisi S, Hosseini M, Attarchi MS, Golabadi M, Rezaei MS, Namvar M. The association between job type and ward of service of nursing personnel and prevalence of musculoskeletal disorders. Razi J Med Sci. 2013;20(108):1-10.
16. Smith DR, Sato M, Miyajima T, Mizutani T, Yamagata Z. Musculoskeletal disorders self-reported by female nursing students in central Japan: a complete cross-sectional survey. Int J Nurs Stud. 2003;40(7):725-9. [DOI:10.1016/S0020-7489(03)00012-9]
17. Choobineh A, Rajaeefard A, Neghab M. Perceived demands and musculoskeletal disorders among hospital nurses. Hakim Res J. 2007;10(2):70-5.
18. Menzel NN, Brooks SM, Bernard TE, Nelson A. The physical workload of nursing personnel: association with musculoskeletal discomfort. Int J Nurs Stud. 2004;41(8):859-67. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2004.03.012]
19. Shahnavaz H. Workplace injuries in the developing countries. Ergonomics. 1987;30(2):397-404. [DOI:10.1080/00140138708969725]
20. Munabi IG, Buwembo W, Kitara DL, Ochieng J, Mwaka ES. Musculoskeletal disorder risk factors among nursing professionals in low resource settings: a cross-sectional study in Uganda. BMC Nurs. 2014;13(1):7. [DOI:10.1186/1472-6955-13-7]
21. Ando S, Ono Y, Shimaoka M, Hiruta S, Hattori Y, Hori F, et al. Associations of self estimated workloads with musculoskeletal symptoms among hospital nurses. Occup Environ Med. 2000;57(3):211-6. [DOI:10.1136/oem.57.3.211]
22. Chiou WK, Wong MK, Lee YH. Epidemiology of low back pain in Chinese nurses. Int J Nurs Stud. 1994;31(4):361-8. [DOI:10.1016/0020-7489(94)90076-0]
23. Ming Z, Zaproudina N. Computer use related upper limb musculoskeletal (ComRULM) disorders. Pathophysiology. 2003;9(3):155-60. [DOI:10.1016/S0928-4680(03)00004-X]
24. Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, Biering-Sorensen F, Andersson G, et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Appl Ergon. 1987;18(3):233-7. PMID: 15676628
25. David G, Woods V, Buckle P, Stubbs D, editors. Further development of the Quick exposure Check (QEC). Ergonomics in the Digital Age The XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association; 2003.
26. Ozgoli G, Bathaei A, Mirmohamadali M, Majd Alavi M. Musculoskeletal Symptoms Assessment Among Midwives, Hamedan, 2002. Iran Occup Health J. 2006;3(1-2):37-42.
27. Mokhtarinia H, Shafiee A, Pashmdarfard M. Translation and localization of the Extended Nordic Musculoskeletal Questionnaire and the evaluation of the face validity and test-retest reliability of its Persian version. J Ergonom. 2015;3(3):21-9.
28. Lorusso A, Bruno S, L'Abbate N. Musculoskeletal complaints among Italian X-ray technologists. Ind Health. 2007;45(5):705-8. [DOI:10.2486/indhealth.45.705]
29. Choobineh A, Rajaeefard A, Neghab M. Perceived demands and musculoskeletal disorders among hospital nurses. Hakim Res J 2007;10(2):70-5.
30. Abedini R, Choobineh A, Hasanzadeh J. Ergonomics risk assessment of musculoskeletal disorders related to patient transfer operation among hospital nurses using PTAI technique. Iran J Nurs. 2013;25:75-84.
31. Tinubu BM, Mbada CE, Oyeyemi AL, Fabunmi AA. Work-related musculoskeletal disorders among nurses in Ibadan, South-west Nigeria: a cross-sectional survey. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:12. [DOI:10.1186/1471-2474-11-12]
32. De Souza Magnago TS, Lisboa MT, Griep RH, Kirchhof AL, De Azevedo Guido L. Psychosocial aspects of work and musculoskeletal disorders in nursing workers. Rev Lat Am Enfermagem. 2010;18(3):429-35. [DOI:10.1590/S0104-11692010000300019]
33. Yasobant S, Rajkumar P. Health of the healthcare professionals: A risk assessment study on work-related musculoskeletal disorders in a tertiary hospital, Chennai, India. Int J Med Public Health. 2015;5(2):189. [DOI:10.4103/2230-8598.153836]
34. Lela M, Frantz JM. Physical Activity Among Nurses in Kanombe Military Hospital. Afr J Physiother Rehabil Sci. 2012;4(1-2).
35. Smith DR, Mihashi M, Adachi Y, Koga H, Ishitake T. A detailed analysis of musculoskeletal disorder risk factors among Japanese nurses. J Safety Res. 2006;37(2):195-200. [DOI:10.1016/j.jsr.2006.01.004]
36. Takahashi M, Iwakiri K, Sotoyama M, Hirata M, Hisanaga N. Musculoskeletal pain and night-shift naps in nursing home care workers. Occup Med (Lond). 2009;59(3):197-200. [DOI:10.1093/occmed/kqp029]
37. Mirmohammadi S, Yazdani J, Etemadinejad S, Asgarinejad H. A Cross-sectional Study on Work-related Musculoskeletal Disorders and Associated Risk Factors Among Hospital Health Cares. Procedia Manufact. 2015;3:4528-34. [DOI:10.1016/j.promfg.2015.07.468]
38. Kumar S. Cumulative load as a risk factor for back pain. Spine (Phila Pa 1976). 1990;15(12):1311-6. [DOI:10.1097/00007632-199012000-00014]
39. Feyzi V, Pourmehdi S, Ghotbi-Ravandi M, Asadi M, Ghafouri S. Evaluation of ergonomic workstations and the risk of musculoskeletal disorders in the central workshop Hormozgan oil refinery. J Health Dev. 2016;4(4):315-26.
40. Jazayeri Gharebagh E, Abaszadeh Ghanavati M. A comparative study on the incidence of symptoms known as "Darkroom Disease" amongst X-ray department personnel & physiotherapists. J Payavard Salamat. 2008;1(2):52-9.
41. Shafiee M, Rashidfar R, Borzoueisileh S, Ghorbani M, Vafapour H, Rahimi S. The Effect of Occupational Exposure on Blood Parameters of Radiology Staffs in Yasuj. Armaghan-e-Danesh. 2016;21(4):410-9.
63. Ming Z, Zaproudina N. Computer use related upper limb musculoskeletal (ComRULM) disorders. Pathophysiology. 2003;9(3):155-60.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

B S, M Y, A Z, SH A N, A S. The prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders among X-ray radiographers those working in Radiology Centers of the hospitals affiliated in AJA University of Medical Sciences: A Cross-Sectional Study. MCS. 2018; 4 (3) :198-206
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-162-fa.html

شوکتی بهنام، یکتا کوشالی محمد حسین، زارعیان آرمین، اکبری نژاد شراره، سروش علی. بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرتونگاران و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های علوم پزشکی ارتش: مطالعه مقطعی. علوم مراقبتی نظامی. 1396; 4 (3) :198-206

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-162-fa.htmlدوره 4، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256