[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 111-119 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان منتخب نظامی
معصومه کمالی1، زهرا فارسی 2، آرمین زارعیان3
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه .
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه.
چکیده:   (5809 مشاهده)

مقدمه: حمایتهای تغذیهای مناسب برای تمامی بیماران بستری در بیمارستان، خصوصاً بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه، از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. تأخیر در تخلیه معده از مشکلات شایع بیماران تحت تهویه مکانیکی است که از طریق لوله تغذیه میشوند. این عارضه میتواند منجر به پیامدهای ثانویه جدی همچون پنومونی و سوء تغذیه در این بیماران شود.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثر تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبتهای ویژه انجام شد.
موارد و روشها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که روی 36 بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بعثت تهران در سال 96- 1395 انجام شد. بیماران به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و سپس به روش تخصیص تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بیماران در دو گروه الف و ب، بعد از گاواژ به ترتیب در وضعیت نیمه نشسته و خوابیده به پهلوی راست به مدت سه ساعت قرار گرفتند. سپس حجم باقی مانده معده آنان طبق گایدلاین استرالیا اندازهگیری شد. سپس دادهها در نرمافزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: میانگین حجم باقی مانده معده در وضعیت پایه در گروه الف 80/15 ± 50/51 و در گروه ب 17/±1988/61 (085/0P‌=) بود. میانگین حجم باقیمانده معده سه ساعت بعد از قرار گرفتن بیماران گروه الف در وضعیت نیمه نشسته 50/±1550/49 و بیماران گروه ب در وضعیت خوابیده به پهلوی راست 68/±1977/59 بود (091/0P‌=). نتایج آزمون تی زوجی تفاوت معنیداری در حجم باقی مانده معده بیماران گروه الف (011/0P‌=) و گروه ب (002/0 P‌=) پس از سه ساعت را نشان داد.
بحث و نتیجهگیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر مؤثر بودن تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بود؛ لذا، استفاده از این راهکار جهت کاهش عوارضی از قبیل افزایش حجم باقی مانده معده در این دسته از بیماران میتواند مؤثر باشد. همچنین، انجام مطالعات مشابه در این زمینه پیشنهاد میشود.
کد آی آر سی تی: 6N 2015110623446‌‌ IRCT

واژه‌های کلیدی: تأخیر در تخلیه معده، تغذیه لوله‌ای، تهویه مکانیکی، حجم باقی مانده معده، وضعیت بدن.
متن کامل [PDF 387 kb]   (958 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/1/27 | پذیرش: 1396/3/8 | انتشار: 1396/7/5
فهرست منابع
1. Guo B. Gastric Residual Volume Management in Critically Ill Mechanically Ventilated Patients: a Literature Review. Proc Singapore Healthc. 2015;24(3):171-80.
2. Shayeste F, Poudineh S, Mohammadzadeh M, Kemani M, Ayoobi S, Noroozi A. Assessment of Nutritional Intake in Intensive Care Unit of Ghaem Hospital. Med J Mashad Univ Med Sci. 2015;58(4):217-24.
3. Aslani M, Hanifi N, Ahmadi F, Fallah R. the Effect of Acupressure on Gastric Emptying in Ventilate Patients in Intensive Care Units. Hayat. 2014;2(3):69-81.
4. Hayakawa M, Ono Y, Wada T, Yanagida Y, Sawamura A, Takeda H, et al. Effects of Rikkunshito (traditional Japanese medicine) on enteral feeding and the plasma ghrelin level in critically ill patients: a pilot study. J Intensive Care. 2014;2(1):53. DOI: 10.1186/s40560-014-0053-4 PMID: 25705411 [DOI] [PubMed]
5. Nguyen NQ, Fraser RJ, Bryant LK, Burgstad C, Chapman MJ, Bellon M, et al. The impact of delaying enteral feeding on gastric emptying, plasma cholecystokinin, and peptide YY concentrations in critically ill patients. Crit Care Med. 2008;36(5):1469-74. DOI: 10.1097/CCM.0b013e31816fc457 PMID: 18434906 [DOI] [PubMed]
6. Montejo JC, Minambres E, Bordeje L, Mesejo A, Acosta J, Heras A, et al. Gastric residual volume during enteral nutrition in ICU patients: the REGANE study. Intensive Care Med. 2010;36(8):1386-93. DOI: 10.1007/s00134-010-1856-y PMID: 20232036 [DOI] [PubMed]
7. Nguyen NQ, Ng MP, Chapman M, Fraser RJ, Holloway RH. The impact of admission diagnosis on gastric emptying in critically ill patients. Crit Care. 2007;11(1):R16. DOI: 10.1186/cc5685 PMID: 17288616 [DOI] [PubMed]
8. Doherty WL, Winter B. Prokinetic agents in critical care. Crit Care. 2003;7(3):206-8. DOI: 10.1186/cc1849 PMID: 12793865 [DOI] [PubMed]
9. Vahdat Z, Taleban F, Mokhtari M, Alavi F, Mehrabi Y, Salehi MH. The effect of Ginger Extract on Gastric Emptying Time and Decrease the Ventilator Associated Pneumonia in Ards Patients in Intensive Care Units. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch. 2009;19(3):201-5.
10. Nassaji M, Ghorbani R, Frozeshfard M, Mesbahian F. Effect of metoclopramide on nosocomial pneumonia in patients with nasogastric feeding in the intensive care unit. East Mediterr Health J. 2010;16(4):371-4. PMID: 20795418 [DOI]
11. Dive A, Miesse C, Galanti L, Jamart J, Evrard P, Gonzalez M, et al. Effect of erythromycin on gastric motility in mechanically ventilated critically ill patients: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Crit Care Med. 1995;23(8):1356-62. PMID: 7634805 [PubMed]
12. Stewart ML. Interruptions in enteral nutrition delivery in critically ill patients and recommendations for clinical practice. Crit Care Nurse. 2014;34(4):14-21; quiz 2. DOI: 10.4037/ccn2014243 PMID: 25086090 [DOI] [PubMed]
13. Heydari A, Emami Zeydi A. Is gastric residual volume monitoring in critically ill patients receiving mechanical ventilation an evidence-based practice? Indian J Crit Care Med. 2014;18(4):259-60. DOI: 10.4103/0972-5229.130588 PMID: 24872663 [DOI] [PubMed]
14. DeLegge MH. Managing gastric residual volumes in the critically ill patient: an update. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011;14(2):193-6. DOI: 10.1097/MCO.0b013e328341ede7 PMID: 21102316 [DOI] [PubMed]
15. Kreymann KG, Berger MM, Deutz NE, Hiesmayr M, Jolliet P, Kazandjiev G, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr. 2006;25(2):210-23. DOI: 10.1016/j.clnu.2006.01.021 PMID: 16697087 [DOI] [PubMed]
16. Hussein HA. The Difference Between Right Side and Semi Recumbent Positions after Feeding on Gastric Residual Volume among Infants. J Am Sci. 2012;8(1):127-32.
17. Goecze I, Strenge F, Zeman F, Creutzenberg M, Graf B, Schlitt H, et al., editors. The effect of Semirecumbent Position on Hemodynamic Stability in Ventilated Critically Ill Patients-Prospective Multivariate Analysis. Intensive Care Med; 2012: Springer 233 Spring St, New York, Ny 10013 USA.
18. Knaus WA, Wagner DP, Draper EA, Zimmerman JE, Bergner M, Bastos PG, et al. The APACHE III prognostic system. Risk prediction of hospital mortality for critically ill hospitalized adults. Chest. 1991;100(6):1619-36. PMID: 1959406 [PubMed]
19. Ferrie S, Daniells S, Gagnon S, Hamlyn J, Jukkola K, Riley N. Enteral Nutrition Manual for Adults in Health Care Facilities. Dietitians Association of Australia. 2011.
20. Jebraeeli M, Rasooli E, Heydarzade M, Ghorbanzade M. The effect of Body Position on Newborns Gastric Residual Volume. Med J Tabriz Univ Med Sci. 2010;33(2):13-8.
21. Chen SS, Tzeng YL, Gau BS, Kuo PC, Chen JY. Effects of prone and supine positioning on gastric residuals in preterm infants: a time series with cross-over study. Int J Nurs Stud. 2013;50(11):1459-67. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2013.02.009 PMID: 23537895 [DOI] [PubMed]
22. Hwang SK, Ju HO, Kim YS, Lee HZ, Kim YH. Effects of body position and time after feeding on gastric residuals in LBW infants. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2003;33(4):488-94. PMID: 15314424 [PubMed]
23. Sanaka M, Urita Y, Yamamato T, Shirai T, Kimura S, Aoniaji H. Right Recumbent Position on Gastric Emptying of Water Evidenced by C Breathe Testing. World J Gastrointestal. 2013;19(3):362-85.
24. Farmahinh Farahani B, Sajadi A, Esmaeypourzanjani A, Dormanesh B, Zare M. Evaluate the Effect of Vitamin C Fatigue in Patients with Chronic Renal Failure Undergoing Hemodialysis Feed in Selected Hospitals to Military Medical University. Med J Islam Repub Iran. 2010;7:163-8.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M K, Z F, A Z. The Effect of Body Change Position on Gastric Residual Volume in Patients Undergoing Mechanical Ventilation in the Intensive Care Units of a Military Hospital. MCS. 2017; 4 (2) :111-119
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-168-fa.html

کمالی معصومه، فارسی زهرا، زارعیان آرمین. بررسی اثر تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان منتخب نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1396; 4 (2) :111-119

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-168-fa.htmlدوره 4، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4140