[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 168-177 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر شدت درد پس از جراحی لامینکتومی بیماران بستری در بیمارستان‌های آجا
رضا مومن1، مریم روشندل2، سید امیر حسین پیشگویی1
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه پرستاری ویژه.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه.
چکیده:   (6541 مشاهده)

مقدمه: امروزه استفاده از انواع روشهای آرامسازی در کاهش اضطراب بیماران رواج نسبتاً زیادی یافته است؛ اما در خصوص میزان اثربخشی این روشها بر درد بیماران نتایج ضد و نقیضی به چشم میخورد.
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی تکنیک آرامسازی بنسون بر شدت درد پس از جراحی لامینکتومی بیماران بیمارستانهای آجا بود.
مواد و روشها: در این پژوهش نیمه تجربی، تعداد 62 نفر از بیماران تحت عمل جراحی لامینکتومی کمری بیمارستانهای منتخب آجا در سال 1395، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (31 نفر) و کنترل (31 نفر) قرار گرفتهاند. به منظور بررسی شدت درد بیماران از مقیاس دیداری درد استفاده شد. شدت درد پایه در کلیه آزمودنیها قبل از عمل جراحی اندازهگیری شد. پس از آموزش و انجام تکنیک آرامسازی بنسون در گروه مداخله و بدون انجام مداخله در گروه کنترل، در 2، 12 و 24 ساعت بعد از عمل جراحی شدت درد بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. دادههای به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری نظیر تی مستقل توسط نرمافزار SPSS نسخه 21 در سطح (0/05P≤) تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که میانگین شدت درد بعد از مرحله اول مداخله در گروه آزمون 1/76 ± 5/37 و در گروه کنترل 1/17 ± 6/77، میانگین شدت درد بعد از مرحله دوم مداخله در گروه آزمون 1/25 ± 4/80 و در گروه کنترل 1/47 ± 5/77 و میانگین شدت درد بعد از مرحله سوم مداخله در گروه آزمون 1/14 ± 3/67 و در گروه کنترل 0/92 ± 5/06 بوده است و تکنیک آرامسازی بنسون بر شدت درد بیماران بعد از هر سه مرحله مداخله اثر مثبت و معنیداری داشته است (05/0P<).
بحث و نتیجهگیری: بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از تکنیک آرامسازی بنسون در کاهش درد بیماران کاندید لامینکتومی به عنوان یک عامل مؤثر، شناسایی و معرفی و ه عنوان یک روش مکمل در کاهش درد این بیماران، توصیه میشود.
واژه‌های کلیدی: آرام‌سازی بنسون، کمردرد، لامینکتومی.
متن کامل [PDF 596 kb]   (737 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/3/22 | پذیرش: 1396/6/11 | انتشار: 1396/10/2
فهرست منابع
1. Guite JW, McCue RL, Sherker JL, Sherry DD, Rose JB. Relationships among pain, protective parental responses, and disability for adolescents with chronic musculoskeletal pain: the mediating role of pain catastrophizing. Clin J Pain. 2011;27(9):775-81. PMID: 21593664 [DOI:10.1097/AJP.0b013e31821d8fb4]
2. Rowden L. Relaxation and visualisation techniques in patients with breast cancer. Nurs Times. 1984;80(37):42-4. PMID: 6387633
3. Sinaki M BM. Low back pain and disorders of the lumbar spine. USA: Saunders Company; 2000. Manchikanti L, Pampati V, Baha AG, Fellows B, Damron KS, Barnhill RC. Contribution of facet joints to chronic low back pain in postlumbar laminectomy syndrome: a controlled comparative prevalence evaluation. Pain Physician. 2001;4(2):175-80. PMID: 16902690
4. Gevirtz C. Update on Treatment of Lumbar Spinal Stenosis. Topics in Pain Management. 2010;25(7):1-6. [DOI:10.1097/01.TPM.0000367943.97174.65]
5. Zhong ZM, Wu Q, Meng TT, Zhu YJ, Qu DB, Wang JX, et al. Clinical outcomes after decompressive laminectomy for symptomatic ossification of ligamentum flavum at the thoracic spine. J Clin Neurosci. 2016;28:77-81.PMID: 26898582 [DOI:10.1016/j.jocn.2015.09.023]
6. McCleane GJ, Cooper R. The nature of pre-operative anxiety. Anaesthesia. 1990;45(2):153-5. [DOI:10.1111/j.1365-2044.1990.tb14285.x]
7. Hemmati F. [Prevalence of one-year back pain in Iran: a systematic review and meta-analysis]. Iran Occup Health. 2014;11(1):1-12.
8. Mohamadhoseni S, Nasrin E, Shahin M, Rasekh A, Mohebi Z. [The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation through the skin to control pain after hip fracture surgery]. Armaghan-e-Danesh. 2002;7(27):9-16.
9. Tracy S, Dufault M, Kogut S, Martin V, Rossi S, Willey-Temkin C. Translating best practices in nondrug postoperative pain management. Nurs Res. 2006;55(2 Suppl):S57-67. PMID: 16601636
10. Phipps W, Marek I. Medical-Surgical Nursing. St. Louis: Mosby; 2003.
11. Olsen SA. A review of complementary and alternative medicine (CAM) by people with multiple sclerosis. Occup Ther Int. 2009;16(1):57-70. PMID: 19222053 [DOI:10.1002/oti.266]
12. Williams A, Manias E. A structured literature review of pain assessment and management of patients with chronic kidney disease. J Clin Nurs. 2008;17(1):69-81. PMID: 17608633 [DOI:10.1111/j.1365-2702.2007.01994.x]
13. Heydari A, Najjar L, Estagi Z. [The role of nurses in pain management of cornary heart diseases in Sabzevar]. J Gorgan Univ Med Sci. 2008;10(2):59-64.
14. Tsai SL. Audio-visual relaxation training for anxiety, sleep, and relaxation among Chinese adults with cardiac disease. Res Nurs Health. 2004;27(6):458-68.PMID: 15514963 [DOI:10.1002/nur.20039]
15. Onieva-Zafra MD, Garcia LH, Del Valle MG. Effectiveness of guided imagery relaxation on levels of pain and depression in patients diagnosed with fibromyalgia. Holist Nurs Pract. 2015;29(1):13-21. PMID: 25470476 [DOI:10.1097/HNP.0000000000000062]
16. Fontana G. Acupuncture, Massage, Guided Imagery Ease Pain After Bypass Surgery. Reuters Health Information. Westport, Conn2000. p. 1-2.
17. Kwekkeboom KL, Gretarsdottir E. Systematic review of relaxation interventions for pain. J Nurs Scholarsh. 2006;38(3):269-77. PMID: 17044345 [DOI:10.1111/j.1547-5069.2006.00113.x] [PMID]
18. Valiani M, Amirkhani A. [Stress Management skills]. Esfahan: Ala publications; 2009.
19. Ghonjal A, Motaghi M, Sedigh N. [The relationship between job and field of work with spine discopathy male military personnel]. J Mil Med. 2008;10(2):107-12.
20. Fayazi S, Shariati A, Momemi M, Latifi M. [The efficacy of Benson's relaxation technique on postoperative pain in coronary artery bypass graft]. Sci Med J Ahwaz Jundishapur Univ Med Sci. 2009;8(4):480-9.
21. Asady A. [Effect of relaxation on frequency and severity of migraine headache]. Koomesh. 2000;2(1):45-9.
22. Nazari F, Soheili M, Hosseini S, Shaygannejad V. A comparison of the effects of reflexology and relaxation on pain in women with multiple sclerosis. J Complement Integr Med. 2016;13(1):65-71. PMID: 26581073 [DOI:10.1515/jcim-2015-0046]
23. Mokhtari J, Siratinayer M, Sadeghi M, Ghanbari Z, Babatabar H, Mahmoodi H. [Comparison of impact of Foot Reflexology Massage and Bensone Relaxation on severity of pain after cesarean section]. Payesh Health Monit. 2010;9(3):289-98.
24. Baloochi B, Kianmehr M, Tavakolizadeh J, Basiri M, Biabani F. [Effect of Muscle Relaxation on Hemodialysis Patients Pain]. Ofogh-e-Danesh. 2015;21(2):75-80. [DOI:10.18869/acadpub.hms.21.2.75]
25. Heidari Gorji MA, Davanloo AA, Heidarigorji AM. The efficacy of relaxation training on stress, anxiety, and pain perception in hemodialysis patients. Indian J Nephrol. 2014;24(6):356-61. PMID: 25484528 [DOI:10.4103/0971-4065.132998]
26. Solehati T, Rustina Y. Benson Relaxation Technique in Reducing Pain Intensity in Women After Cesarean Section. Anesth Pain Med. 2015;5(3):e22236. PMID: 26161315 [DOI:10.5812/aapm.22236v2]
27. Varvani Farahani P, Hekmatpou D, Shamsikhani S. [Effectiveness of muscle relaxation on pain, pruritus and vital signs of patients with burns]. J Crit Care Nurs. 2013;6(2):87-94.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

R M, M R, SAH P. The effect of Benson relaxation method on pain severity after laminectomy in admitted patients to AJA hospitals. MCS. 2018; 4 (3) :168-177
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-176-fa.html

مومن رضا، روشندل مریم، پیشگویی سید امیر حسین. بررسی تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر شدت درد پس از جراحی لامینکتومی بیماران بستری در بیمارستان‌های آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1396; 4 (3) :168-177

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-176-fa.htmlدوره 4، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4140