[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 3 صفحات 187-197 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه‌ تأثیر کپسول سدامین (سنبل الطیب) و استنشاق رایحه اسطوخودوس برکیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژۀ قلبی در بیمارستان آجا
مهتاب حسن زاده1، سیده اعظم سجادی 2، زهرا فارسی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت ویژه، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی - جراحی.
3- دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی- جراحی)، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه.
چکیده:   (7404 مشاهده)


مقدمه: خواب عامل مهم در سلامت جسمی و روانی فرد است. نیازی حیاتی که در کیفیت زندگی فرد و فعالیتهای او در هنگام بیداری نقش اساسی دارد. کمبود خواب به عنوان یکی از عوامل خطر بیماریهای عروق کرونر شناخته شده است و شواهدی از ارتباط بین اختلال خواب و ابتلا به بیماریهای عروق کرونر به دست آمده است.
هدف: هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر کپسول سدامین و استنشاق رایحه اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی است.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که بر روی 120 بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلب بیمارستان آجا (522 تبریز) در سال 96-95 انجام شد. بیماران در سه گروه سدامین، اسطوخودوس و کنترل (بدون دریافت دارونما) قرار گرفتند. ابتدا کیفیت خواب هر سه گروه، یک روز پس از بستری، با پرسشنامه خواب پیتزبرگ مورد بررسی قرار گرفت. سپس گروه مداخلهِ یک، کپسول سدامین را به مدت 14 روز دریافت کردند. گروه مداخله دو، اسانس اسطوخودوس را به مدت 14 روز استنشاق نمودند و گروه سوم تحت عنوان گروه کنترل، هیچ مداخلهای دریافت نکردند. پس از مداخله، کیفیت خواب هر سه گروه با همان پرسشنامه، در پایان هفته اول و دوم بررسی شد. جهت تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS نسخه 22 استفاده شد و 0/05P< به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد.
یافتهها: نتایج به دست آمده از آزمون کروسکال والیس تفاوت معنیدار بین سه گروه از نظر کیفیت خواب در هفته اول و هفته دوم مداخله (0/05P<) را نشان داد و حاکی از بهبود کیفیت خواب، در دو گروه مداخله یعنی دریافت کنندگان اسطوخودوس و سدامین نسبت به گروه کنترل بود. همچنین مقایسه کیفیت خواب بین دو گروه مداخله اسطوخودوس و سدامین در هفته اول، حاکی از کاهش میانگین رتبهای کیفیت خواب در گروه اسطوخودوس نسبت به گروه سدامین بود که نشان میدهد اسطوخودوس مؤثرتر از سدامین است (0/05P<)، ولی در هفته دوم تفاوت معنیداری در کیفیت خواب، بین دو گروه سدامین و اسطوخودوس وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری: این مطالعه نشان داد که کپسول سدامین و استنشاق رایحه اسطوخودوس، موجب بهبود کیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت میشود؛ بنابراین میتواند به عنوان یک روش مؤثر و مقرون به صرفه برای بهبود کیفیت خواب، قابل توصیه باشد.

 

واژه‌های کلیدی: اسطوخودوس، خواب، سنبل الطیب، مراقبت قلبی، مراقبت پرستاری.
متن کامل [PDF 753 kb]   (1747 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/5/31 | پذیرش: 1396/7/15 | انتشار: 1396/10/2
فهرست منابع
1. Bagheri-Nesami M, Gorji MA, Rezaie S, Pouresmail Z, Cherati JY. Effect of acupressure with valerian oil 2.5% on the quality and quantity of sleep in patients with acute coronary syndrome in a cardiac intensive care unit. J Tradit Complement Med. 2015;5(4):241-7. [DOI:10.1016/j.jtcme.2014.11.005]
2. Efatpanah M, Qalebande M, Efatpanah H, Karimi Shahnjryny M, Esmaeili Javid G. [Sleep quality passenger terminal intercity bus drivers in Tehran]. Payesh. 2012;4(11):458-90.
3. Shamsikhani S, Hekmat Pur D, Sajadi Hezaveh M, Shamsikhani S, Khorasani S, Behzadi F. [Effect of aromatherapy with Lavender on quality of sleep of Nursing students]. Complement Med J Nurs Midwifery. 2014;4(3):904-12.
4. Salter S, Brownie S. Treating primary insomnia - the efficacy of valerian and hops. Aust Fam Physician. 2010;39(6):433-7.
5. Feyzabadi Z, Jafari F, Feizabadi PS, Ashayeri H, Esfahani MM, Badiee Aval S. Insomnia in Iranian traditional medicine. Iran Red Crescent Med J. 2014;16(3):e15981. [DOI:10.5812/ircmj.15981]
6. Zolfaghari M, Farokhnezhad Afshar P, Asadi Noghabi AA, Ajri Khameslou M. Modification of environmental factors on quality of sleep among patients admitted to CCU. J Hayat. 2013;18(4):61-8.
7. Shafiee Z, Babaee S, Nazari A, Atashi V. [The effect of massage therapy on sleep quality of patients after coronary artery bypass graft operation]. Iranian J Cardiovasc Nurs. 2013;2(2):22-9.
8. Oshvandi K, Moghadarikoosha M, Cheraghi F, Fardmal J, Nagshtabrizi B, Falahimia G. [The impact of nursing interventions on quality of sleep among patients in coronary care unit of Ekbatan Hospital in Hamadan City, Iran]. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2014;22(1):60-9.
9. Fallahzadeh H, Lotfi M, Shafiei J. The Effect of Sleep Quantity and Quality on Adults' Blood Pressure. J Chem Health Risks. 2017;6(1):1-9.
10. Zeighami R, Mohamadi Hariry F, Jalilolghadr S, Alipour Haidari M. [Investigating the Effect of "Citrus Aurantium" Aroma on Sleep Quality of Patients Hospitalized in the Coronary Care Unit (CCU)]. Complement Med J Nurs Midwifery. 2014;4(1):720-33.
11. Daley M, Morin CM, LeBlanc M, Grégoire J-P, Savard J. The economic burden of insomnia: direct and indirect costs for individuals with insomnia syndrome, insomnia symptoms, and good sleepers. Sleep. 2009;32(1):55-64.
12. Bent S, Padula A, Moore D, Patterson M, Mehling W. Valerian for sleep: a systematic review and meta-analysis. Am J Med. 2006;119(12):1005-12. [DOI:10.1016/j.amjmed.2006.02.026]
13. Smith SM, Huo T, Johnson BD, Bittner V, Kelsey SF, Thompson DV, et al. Cardiovascular and mortality risk of apparent resistant hypertension in women with suspected myocardial ischemia: a report from the NHLBI-sponsored WISE Study. J Am Heart Assoc. 2014;3(1):e000660. [DOI:10.1161/JAHA.113.000660]
14. Oxman AD, Flottorp S, Havelsrud K, Fretheim A, Odgaard-Jensen J, Austvoll-Dahlgren A, et al. A televised, web-based randomised trial of an herbal remedy (valerian) for insomnia. PLoS One. 2007;2(10):e1040. [DOI:10.1371/journal.pone.0001040]
15. Najafi Z, Tagharrobi Z, Taghadosi M, Farrokhian A, Sharifi K. [The Effect of Simultaneous Aromatherapy and Quran R ecitation on Anxiety Level of Patients with Myocardial Infarction]. Complement Med J Nurs Midwifery. 2014;4(1):700-12.
16. Perry R, Terry R, Watson LK, Ernst E. Is lavender an anxiolytic drug? A systematic review of randomised clinical trials. Phytomedicine. 2012;19(8-9):825-35. [DOI:10.1016/j.phymed.2012.02.013]
17. Najafi Z, Tagharrobi Z, Shahriyari-Kale-Masihi M. Effect of aromatherapy with Lavender on sleep quality among patients undergoing hemodialysis. Feyz. 2014;18(2):145-50.
18. Taavoni S, Ekbatani N, Haghani H. Effect of Sedamin capsule on sleep disorder among menopausal women. J Gorgan Univ Med Sci. 2012;14(1):39-45.
19. Goel N, Kim H, Lao R. Stimuli - us modifies night sleep in young men and women chronobiol. J Med Res. 2010;22(5):889-904.
20. Chen JH, Chao YH, Lu SF, Shiung TF, Chao YF. The effectiveness of valerian acupressure on the sleep of ICU patients: a randomized clinical trial. Int J Nurs Stud. 2012;49(8):913-20. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.02.012]
21. Moghadam K, Farmahini Farahani M, Sajadi M, Sarmadian H, Norouzi Zamenjani M, Heydari H. [Effect of aromatherapy with Lavender on quality of sleep of Nursing students]. Complement Med J Nurs Midwifery. 2015;17(4):33-42.
22. Henke RM, Meredith DM, Borromeo MD, Savage TK, Johnson JE. Ascl1 and Neurog2 form novel complexes and regulate Delta-like3 (Dll3) expression in the neural tube. Dev Biol. 2009;328(2):529-40. [DOI:10.1016/j.ydbio.2009.01.007]
23. BabashahiKohanestani F, Ahmadi F, Memarian R. [The effect of Lavender aromatherapy program on the pain intensity of patients with AML undergoing chemotherapy]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2013;11(3):0-.
24. Tsay SL, Chen HL, Chen SC, Lin HR, Lin KC. Effects of reflexotherapy on acute postoperative pain and anxiety among patients with digestive cancer. Cancer Nurs. 2008;31(2):109-15. [DOI:10.1097/01.NCC.0000305694.74754.7b]
25. Skouteris H, Wertheim EH, Germano C, Paxton SJ, Milgrom J. Assessing sleep during pregnancy: a study across two time points examining the Pittsburgh Sleep Quality Index and associations with depressive symptoms. Womens Health Issues. 2009;19(1):45-51. [DOI:10.1016/j.whi.2008.10.004]
26. World Medical A. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-4. [DOI:10.1001/jama.2013.281053]
27. Gholamalian F, Tadayon M, Abedi P, Haghighizadeh MH. The Effect of Lavender Aromatherapy on Sleep quality in postmenopausal women. Iranian J Obstet Gynecol Infert. 2015;18(157):18-25.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

M H, SA S, Z F. Comparison effect of Sedamin capsule and inhaling Lavender essence on sleep quality of hospitalized patients in cardiac care unit .. MCS. 2018; 4 (3) :187-197
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-182-fa.html

حسن زاده مهتاب، سجادی سیده اعظم، فارسی زهرا. مقایسه‌ تأثیر کپسول سدامین (سنبل الطیب) و استنشاق رایحه اسطوخودوس برکیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژۀ قلبی در بیمارستان آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1396; 4 (3) :187-197

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-182-fa.htmlدوره 4، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162