[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 258-265 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین صفات شخصیتی با میزان شیوع افکار خودکشی در سربازان ارتش
علی روشندل حصاری 1، عبدالرضا صادقی2 ، روح الله حسنی3 ، هاشم افراسیابی4 ، جواد علی آبادی5
1- ایران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم پزشکی.
2- ایران، تهران، دانشگاه افسری امام علی (ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه فنی و مهندسی.
3- ایران، یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
4- ایران، اسفراین، مجتمع آموزش عالی اسفراین، دانشکده فنی و مهندسی، گروه فنی و مهندسی.
5- ایران، شیروان، دانشگاه علمی کاربردی واحد شیروان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه فنی و مهندسی.
چکیده:   (6532 مشاهده)
مقدمه: خودکشی در بین سربازان تصادفی نیست و در نتیجه جریانی از افکار، اندیشهها، موقعیتها و روابط بین فردی رخ میدهد. یکی از رفتارهای خودکشی گرا، افکار خودکشی است که پیش بینی کننده مهمی در خودکشی کامل است.
هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین صفات شخصیتی با میزان شیوع افکار خودکشی در سربازان بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش، شامل 88 نفر از سربازان مشغول به خدمت در سال 1396 در یک پادگان منتخب بودند. ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک، پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو، پرسشنامه مقیاس افکار خودکشی بک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ بودند. به منظور برآورد اعتبار مقیاس پرسشنامهها از دو روش آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن استفاده گردید. برای آنالیز دادهها از آمار توصیفی (جدول فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.
یافتهها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس افکار خودکشی بک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ قادر به تشخیص افکار خودکشی در سربازان میباشد و مشخص گردید که روایی هم زمان مقیاس افکار خودکشی بک با صفات شخصیتی و پرسشنامه سلامت عمومی دارای همبستگی معناداری میباشد، به طوری که ضریب همبستگی بین روان رنجورخویی با مقیاس خودکشی بک 65/0R= و در سطح معناداری 001/0P= است، در حالی که همبستگی و معناداری مقیاس خودکشی بک با گشودگی 24/0-R=، 018/0P=، برون گرایی 52/0-R=، 002/0P=، با وجدان بودن 43/0-R=، 013/0P=، موافق بودن 58/0-R=، 001/0P= میباشد؛ همچنین همبستگی منفی میان مقیاس افکار خودکشی بک با پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ با مقدار 57/0-R= و سطح معناداری 014/0P= رویت شد.
بحث و نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که با افزایش روان رنجورخویی، میزان افکار خودکشی افزایش مییابد و با افزایش سلامت عمومی، گشودگی، برون گرایی، با وجدان بودن و موافق بودن نیز مقیاس خودکشی کاهش مییابد؛ صفات شخصیتی مثبت و سلامت عمومی بالا، باعث بهبود افکار و ویژگیهای شخصیتی منفی میشوند و همچنین برخورداری از سلامت عمومی پایین، تأثیر مستقیمی بر افکار خودکشی دارد. با توجه به عوامل زمینه ساز به دست آمده، بایستی افراد در بدو ورود به محیطهای نظامی، به صورت دورهای و منظم مورد بررسی قرار گیرند و مداخلات مناسب پیشگیری از خودکشی از قبیل آموزش، مشاوره و روان درمانی برای آنان انجام شود.
واژه‌های کلیدی: افکار خودکشی، سربازان، سلامت عمومی، صفات شخصیتی.
متن کامل [PDF 382 kb]   (1031 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/7/25 | پذیرش: 1396/11/19 | انتشار: 1397/2/16
فهرست منابع
1. Dickstein DP, Puzia ME, Cushman GK, Weissman AB, Wegbreit E, Kim KL, et al. Self-injurious implicit attitudes among adolescent suicide attempters versus those engaged in nonsuicidal self-injury. J Child Psychol Psychiatry. 2015;56(10):1127-36. DOI: 10.1111/jcpp.12385 PMID: 25677262 [DOI] [PubMed]
2. Bokharayi A. [Pathology of social deviations]. Tehran: Payam Noor University Publics; 2012.
3. Chu J, Floyd R, Diep H, Pardo S, Goldblum P, Bongar B. A tool for the culturally competent assessment of suicide: the Cultural Assessment of Risk for Suicide (CARS) measure. Psychol Assess. 2013;25(2):424-34. DOI: 10.1037/a0031264 PMID: 23356681 [DOI] [PubMed]
4. Tyrer P, Gordon F, Nourmand S, Lawrence M, Curran C, Southgate D, et al. Controlled comparison of two crisis resolution and home treatment teams. Psychiatrist. 2018;34(02):50-4. DOI: 10.1192/pb.bp.108.023077 [DOI]
5. Matini Sadr M, Karimi Niva R, Golzari M, Sohrabi F, Delavar A, Sarami G. [Factors affecting group coherence and their relationship with aggression and suicidal thoughts on soldiers]. J Mil Med. 2009;11(4):237-42.
6. Delazar R, Farahi H. [Provessing of suicidal thoughts and acts of religious ritual in patients with depression]. Ardabil univ Med Sci J. 2009;3(1):224-34.
7. Rudd D, Joiner T. Foroughan Mahshid translation. Deal with suicidal tendencies. Tehran Tehran Roshd publication; 2001.
8. Rezai D. [Guide to assessment, diagnosis and treatment of suicidal thoughts and behavior in children and adults]. Tehran, Iran: University of Welfare and Rehabilitation sciences; 2005.
9. Nori R, Fathi Ashtiyani A, Salimi H, Azadmarz Abadi A, Esmaeili A. [Examining some personality traits general and psychological health of soldiers attempting suicide in a military unit]. J Mil Psychol. 2011;2(5):47-55.
10. Papalia D. Achilds World: infancy through adolescent. New York: Mc Graw-Hill; 2002.
11. Sadock B, Sadock V. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
12. Helm K. Suicides in the military: 1980 –1992. J Mil Med. 1995;160(2):45-50.
13. Anisi J, Fathi-Ashtiani A, Soltaninejad A, Amiri M. [Prevalence of suicidal thoughts and associated factors among the soldiers]. J Mil Med. 2006;2:7-11.
14. Shakeri J, Parvizifard A, Sadeghi K, Moradi R. [Personality traits, stress, coping and religious attitudes in people with suicidal attempt]. Razi Univ Med Sci J. 2005;1(2):6-9.
15. Donyavi V, Moghtadaei K, Taghva A, Salamat M. [Relationship of personality disorders with suicidal-tendencies in a group of military soldiers]. J Nurs Phys War. 2014;2(3):101-8.
16. Soltani Nejad A, Fathi Ashtiyani A, Ahmadi K, Yahaghi E, Nikmorad A, Karimi R. [Structural model of the relationship between border personality disorder, hijab coping style, impulsivity and suicidal ideation in soldiers]. J Mil Med. 2012;1:176-82.
17. Eftekhary H, Ammar-Saidi H. [Mental health for clinic the commanders and units]. Tehran: Naja Health Inspection Office Publication; 2004.
18. Ammerman BA, Kleiman EM, Uyeji LL, Knorr AC, McCloskey MS. Suicidal and violent behavior: The role of anger, emotion dysregulation, and impulsivity. Pers Individ Differ. 2015;79:57-62. DOI: 10.1016/j.paid.2015.01.044 [DOI]
19. Anisi J. [Assess the reliability and validity of the Beck Scale for Suicidal Ideation soldiers]. J Mil Med. 2005;7(1).
20. Nimeus A, Alsen M, Traskman-Bendz L. The suicide assessment scale: an instrument assessing suicide risk of suicide attempters. Eur Psychiatry. 2000;15(7):416-23. PMID: 11112934 [PubMed]
21. Palahang H, Nasr M, Shahmohammadi D. [Epidemiology of mental illnesses in Kashan city]. Iranian J Psychiat Clin Psychol. 1996;2(4):19-27.
22. Chioqueta AP, Stiles TC. Personality traits and the development of depression, hopelessness, and suicide ideation. Pers Individ Differ. 2005;38(6):1283-91. DOI: 10.1016/j.paid.2004.08.010
23. Sinai C, Hirvikoski T, Vansvik ED, Nordstrom AL, Linder J, Nordstrom P, et al. Thyroid hormones and personality traits in attempted suicide. Psychoneuroendocrinology. 2009;34(10):1526-32. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2009.05.009 PMID: 19525070 [DOI]
24. Pasha G, Khodadadi Andrive F. [Relationship between personality characteristics and job features of employees with their organizational commitment in Ahvaz water and power organization]. J New Find Psychol. 2009;1:54-6.
25. Ashoori A, Habibi Asgarabad M, Torkman Malayeri M, Javan Esma'li A. [Relationship between suicidal ideation and personality in substance abusers]. J Behav Sci. 2009;3(3):249-55.
26. Karami J, Zakiei A, Alijani M, Mohamadi F. [Relationship between Personality Characteristics of Eysenck Model and Resilience With Attitude toward Suicide among Girl Students]. J Adv Psychol Res. 2013;8(30):48-55.
27. Yaghubi N, Nasr M, Shahmohammadi D. [Epidemiology of mental disorders in urabn and rural areas of Sowmaesara-Gillan]. Iranian J Psychiat Clin Psychol. 1995;1(4):55-60.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Roshandel hesari A, ُSadeghi A, Hasani R, Afrasiyabi H, Aliabadi J. Relationship between Personality Traits and the Prevalence of Suicidal Ideation in Army Soldiers. MCS. 2018; 4 (4) :258-265
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-186-fa.html

روشندل حصاری علی، صادقی عبدالرضا، حسنی روح الله، افراسیابی هاشم، علی آبادی جواد. بررسی ارتباط بین صفات شخصیتی با میزان شیوع افکار خودکشی در سربازان ارتش. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 4 (4) :258-265

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-186-fa.htmlدوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162