[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 248-236 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر انعطاف‌پذیری روانشناختی، تحمل پریشانی و تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
حمید کاظمی1 ، فرزانه شجاعی* 2، محمد سلطانی زاده3
1- دکترای روانشناسی، استادیار، ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، گروه روانشناسی.
2- کارشناسی ارشد روانشناسی، ایران، تهران،دانشگاه پیام نور.
3- دکترای روانشناسی، استادیار، ایران، اصفهان، دانشگاه پیام نور اصفهان، گروه روانشناسی.
چکیده:   (8153 مشاهده)
مقدمه: در ایران تعداد زیادی از جانبازان از اختلال استرس پس از آسیب رنج میبرند و تلاشهای زیادی برای ارزیابی انواع درمانهای روانشناختی در این زمینه صورت گرفته است. یکی از درمانهایی که میتواند در این زمینه مؤثر باشد درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس است.
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر انعطافپذیری روانشناختی، تحمل پریشانی و تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب بود.
مواد و روشها: این پژوهش در سال 1395 با یک طرح نیمه تجربی انجام شد. جامعه آماری کلیه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب مراجعهکننده به بیمارستان شهید رجایی شهرستان نجفآباد بود که از بین آنها تعداد 40 جانباز مبتلا به صورت نمونه هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه پذیرش و عمل، مقیاس تحمل پریشانی و مقیاس استرس ضربه ثانوی بود که به صورت پیشآزمون و پسآزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس صرفاً برای گروه آزمایش اجرا شد و پس از آن پسآزمون برای هر دو گروه انجام گرفت.
یافتهها: جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافتهها نشان داد که مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر تحمل پریشانی (0/05P<، 16/4F=) و تجربه مجدد ضربه (0/05P<، 10/92F=) در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب تأثیر معنیداری دارد ولی بر انعطافپذیری روانشناختی در جانبازان مبتلا به این اختلال تأثیر معنیداری ندارد (0/05P>، 2/14F=). این تأثیرپذیری در مورد خرده مقیاسهای تحمل پریشانی (تحمل، جذب، ارزیابی و تنظیم) و تجربه مجدد ضربه (مزاحمت، اجتناب و برانگیختگی) نیز معنیدار شد. میانگین و انحراف معیار نمرات انعطافپذیری در گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب (4/08S=، 33/21M=) و (3/34S=، 36/21M=) و در گروه کنترل به ترتیب (5/83S=، 33/48M=) و (5/57S=، 33/17M=) و در مورد تحمل پریشانی در گروه آزمایش به ترتیب (7/68S=، 33/62M=) و (8/05S=، 39/87M=) و گروه کنترل به ترتیب (9/66S=، 34/77M=) و (10/00S=، 9/66M=) میباشد. در تجربه مجدد ضربه در گروه آزمایش به ترتیب (7/47S=، 62/86M=) و (10/64S=، 57/24M=) و در گروه کنترل به ترتیب (10/64S=، 24/57M=) و (12/52S=، 54/76M=) به دست آمد.
بحث و نتیجهگیری: نتایج پژوهش فوق نشان داد که ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس میتواند در افزایش تحمل پریشانی و کاهش علائم اختلال استرس پس از آسیب تأثیرگذار باشد. آموزش ذهن آگاهی باعث میشود افراد بدون تلاش در جهت هر نوع تغییر، صرفاً تجارب هیجانی خود را مشاهده و بپذیرند. نتیجه به دست آمده در مورد متغیر انعطافپذیری روانشناختی احتمالاً به علت حجم کم نمونه بوده است.
واژه‌های کلیدی: اختلال استرس پس از آسیب، انعطاف‌پذیری روانشناختی، تحمل پریشانی، تجربه مجدد ضربه، ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس.
متن کامل [PDF 454 kb]   (2608 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/8/5 | پذیرش: 1396/11/16 | انتشار: 1397/1/29
فهرست منابع
1. Kazemi A. [Educational effectiveness of Mindfulness based cognitive strategies in reducing the symptoms of secondary traumatic stress disorder in wife of veterans]. Thoughts Behav Clin Psychol. 2012;6(23):31-42.
2. Batcher J, Hooley J, Mineka S. [Abnormal Pshychology]. Tehran: Arasbaran Publication; 2014
3. Ebadi M, Azrami S, Shafiee S. [Post-traumatic stress disorder]. J Army Nurs Fac Islamic Republic Iran. 2012;12(2).
4. Mohaghegh-Motlagh S-J, Momtazi S, Musavi-Nasab S-N, Arab A, Saburi E, Saburi A. [Post-traumatic stress disorder in male chemical injured war veterans compared to non-chemical war veterans]. Med J Mashhad Univ Med Sci. 2014;56(6):361-8.
5. Shaykh Bardsiri H, Sarhadi M, Abdollahiar A, Dastress M, Sheikhrabari A, Aminizadeh M. [The Relationship between Personality Characteristics and Post Traumatic Stress Disorder in Emergency Personnel 115 and Emergency Hospital Personnel]. J Faculty Nurs. 2014;8(1):35-42.
6. Imani S, Atef Vahid M, Asgharnejad A. [Relationship between the severity of symptoms of post- traumatic stress disorder and the quality of life component in veterans]. Payesh J. 2014;13(2):211-9.
7. Hayes SC. Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies - Republished Article. Behav Ther. 2016;47(6):869-85. DOI: 10.1016/j.beth.2016.11.006 PMID: 27993338 [DOI] [PubMed]
8. Hu T, Zhang D, Wang J. A meta-analysis of the trait resilience and mental health. Pers Individ Differ. 2015;76:18-27. DOI: 10.1016/j.paid.2014.11.039 [DOI]
9. Mealer M, Jones J, Newman J, McFann KK, Rothbaum B, Moss M. The presence of resilience is associated with a healthier psychological profile in intensive care unit (ICU) nurses: results of a national survey. Int J Nurs Stud. 2012;49(3):292-9. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2011.09.015 PMID: 21974793 [DOI] [PubMed]
10. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behav Res Ther. 2006;44(1):1-25. DOI: 10.1016/j.brat.2005.06.006 PMID: 16300724 [DOI] [PubMed]
11. Alizadeh A, Haji Yousefi A, Farrozhi M, Zoghi H. [Predict Symptoms of depression Based on Psychological Flexibility, rumination and Mindfulness in student]. Shenakht J Psychol Psychiat. 2015:15-29.
12. Karimzadeh J, Latifi Z. [The effect of educational intervention on reducing anxiety, depression and increasing the flexibility of women with asthma in the way of Act]. Second National Conference on Psychology and Behavioral Sciences; Tehran, Iran2014.
13. Fledderus M, Bohlmeijer ET, Fox JP, Schreurs KM, Spinhoven P. The role of psychological flexibility in a self-help acceptance and commitment therapy intervention for psychological distress in a randomized controlled trial. Behav Res Ther. 2013;51(3):142-51. DOI: 10.1016/j.brat.2012.11.007 PMID: 23337183 [DOI] [PubMed]
14. Fledderus M, Bohlmeijer ET, Pieterse ME. Does experiential avoidance mediate the effects of maladaptive coping styles on psychopathology and mental health? Behav Modif. 2010;34(6):503-19. DOI: 10.1177/0145445510378379 PMID: 20660354 [DOI] [PubMed]
15. Vujanovic A, Bernstein A, Zvolencky M. Distress tolerance: Theory, Research & Clinical: Guilfod Publication; 2011.
16. Andameighoshk A. [The role of resilient mediator in the relationship between cognitive emotion regulation and distress tolerance with life satisfaction]. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2013
17. Simons JS, Gaher RM. The Distress Tolerance Scale: Development and Validation of a Self-Report Measure. Motiv Emot. 2005;29(2):83-102. DOI: 10.1007/s11031-005-7955-3 [DOI]
18. Vujanovic AA, Bonn-Miller MO, Potter CM, Marshall EC, Zvolensky MJ. An evaluation of the relation between distress tolerance and posttraumatic stress within a trauma-exposed sample. J Psychopathol Behav Assess. 2011;33(1):129-35.
19. Nila K, Holt DV, Ditzen B, Aguilar-Raab C. Mindfulness-based stress reduction (MBSR) enhances distress tolerance and resilience through changes in mindfulness. Ment Health Prev. 2016;4(1):36-41. DOI: 10.1016/j.mhp.2016.01.001 [DOI]
20. Kabat-Zin J. There you are: Mindfulness meditation in everyday life. Wherever you go. New York: Hypersion; 1990.
21. Siegel R. The Mindfulness Solution every day practices for everyday problems. New York: Guilford; 2010.
22. Kabat-Zinn J, Hanh TN. Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. Londan: Delta; 2005.
23. Omidi A, Mohammadi A, Zargar F, Akbari H. Efficacy of mindfulness-based stress reduction on mood States of veterans with post-traumatic stress disorder. Arch Trauma Res. 2013;1(4):151.
24. Bond FW, Hayes SC, Baer RA, Carpenter KM, Guenole N, Orcutt HK, et al. Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: a revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behav Ther. 2011;42(4):676-88. DOI: 10.1016/j.beth.2011.03.007 PMID: 22035996
25. Bride BE, Robinson MM, Yegidis B, Figley CR. Development and Validation of the Secondary Traumatic Stress Scale. Res Soc Work Pract. 2016;14(1):27-35. DOI: 10.1177/1049731503254106 [DOI]
26. Abbasi A, Fati L, Moloodi R, Zarrabi H. [Psychometric Correctness of the Persian Version of the Acceptance and Practice Questionnaire-Second Edition]. Methods Psychol Mod. 2012;2(10):65-80.
27. Alawi H. [The Effectiveness of Group Dialectical Behavioral Therapy in Reducing Depression Symptoms in Mashhad Students]. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad; 1999.
28. Ahmadi K, Rezapur M, Davoudi F, Saberi M. [Secondary Impact Scale (STSS) validity and reliability evaluation for secondary PTSD symptoms in a sample of veterans' wives]. J War Public Health. 2013;5(3):47-57.
29. Redstone L. Mindfulness meditation and aromatherapy to reduce stress and anxiety. Arch Psychiatr Nurs. 2015;29(3):192-3. DOI: 10.1016/j.apnu.2015.03.001 PMID: 26001720 [DOI] [PubMed]
30. Liu X, Wang S, Chang S, Chen W, Si M. Effect of brief mindfulness intervention on tolerance and distress of pain induced by cold-pressor task. Stress Health. 2013;29(3):199-204. DOI: 10.1002/smi.2446 PMID: 22961992 [DOI] [PubMed]
31. Tyler Boden M, Bernstein A, Walser RD, Bui L, Alvarez J, Bonn-Miller MO. Changes in facets of mindfulness and posttraumatic stress disorder treatment outcome. Psychiatry Res. 2012;200(2-3):609-13. DOI: 10.1016/j.psychres.2012.07.011 PMID: 22858251 [DOI] [PubMed]
32. Ghassem Boroujerdi F, Safa M, Karamlou S, Masjedi MR. [Effectiveness of mindfulness based on cognitive therapy, on distress tolerance and dysfunctional attitudes in patients with chronic obstructive pulmonary diseases]. J sychol Health Kharazmi Univ. 2014;8(4):6-7.
33. Ahmadian Fard S. [The Effectiveness of Reducing Mindfulness-Based Stress in Improving Signs of Sleep Quality and Emotional Regulation in Patients with PTSD]. Tabriz Tabriz University; 2013
34. Narimani M, Arianpour S, Abolghasemi A, Ahmadi B. [Comparing Mental education and excitement regulation on mental health of chemical devotees]. J Clin Psychol. 2010;2(4):93-117. 35. Hatamkhani S. [Relationship between mindfulness and psychological flexibility and symptoms of psychological harm]. Tehran: Tarbiat Modares University; 2011.
35. Orzech KM, Shapiro SL, Brown KW, McKay M. Intensive mindfulness training-related changes in cognitive and emotional experience. J Posit Psychol. 2009;4(3):212-22. DOI: 10.1080/17439760902819394 [DOI]
36. Hinton DE, Pich V, Hofmann SG, Otto MW. Acceptance and Mindfulness Techniques as Applied to Refugee and Ethnic Minority Populations With PTSD: Examples From "Culturally Adapted CBT". Cogn Behav Pract. 2013;20(1):33-46. DOI: 10.1016/j.cbpra.2011.09.001 [DOI]
37. Kangasniemi A, Lappalainen R, Kankaanpää A, Tammelin T. Mindfulness skills, psychological flexibility, and psychological symptoms among physically less active and active adults. Ment Health Phys Activ. 2014;7(3):121-7. DOI: 10.1016/j.mhpa.2014.06.005 [DOI]
38. Frewen PA, Evans EM, Maraj N, Dozois DJA, Partridge K. Letting Go: Mindfulness and Negative Automatic Thinking. Cogn Ther Res. 2007;32(6):758-74. DOI: 10.1007/s10608-007-9142-1 [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

kazemi H, Shojaei F, Soltanizadeh M. The Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction Intervention on Psychological Flexibility, Distress Tolerance, and Re-Experiencing the Trauma in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder. MCS. 2018; 4 (4) :236-248
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-187-fa.html

کاظمی حمید، شجاعی فرزانه، سلطانی زاده محمد. اثربخشی مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر انعطاف‌پذیری روانشناختی، تحمل پریشانی و تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 4 (4) :248-236

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-187-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 4، شماره 4 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4374