[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 95-103 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه‌سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا
مهدیه یزدانی1 ، زهرا فارسی 2، مریم نظام زاده3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی-جراحی)، دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه بهداشت جامعه،. (نویسنده مسئول)
3- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه پرستاری نظامی.
چکیده:   (3414 مشاهده)
مقدمه: انجام صحیح احیای قلبی ریوی به حدی ضروری است که اطلاع از آن میتواند به معنای نجات جان یک انسان باشد. به همین دلیل تأکید زیادی بر آموزش و تغییر نگرش افراد در زمینه احیای قلبی ریوی شده است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیهسازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد.
مواد و روشها: این کارآزمایی کنترل شده تصادفی در سال 1397 انجام شد. 53 نفر از دانشجویان ترم اول دانشکده پرستاری آجا بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته نگرش بود که بهصورت پیشآزمون و پسآزمون بر روی هر سه گروه به فاصله دو هفته اجرا شد. مداخله در گروه آزمون اول شامل آموزش احیای قلبی ریوی به روش شبیهسازی و در گروه آزمون دوم به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند بود. جهت تحلیل دادهها از نرمافزار spss نسخه 23 استفاده شد. سطح معنیداری 0/05P< در نظر گرفته شد.
یافتهها: آزمون کروسکال والیس نشان داد که میانگین نمره نگرش قبل از مداخله در گروه شبیه سازی 5/81±24/56، در گروه بازی جدی در بستر گوشی هوشمند 8/32±21/94 و در گروه کنترل 5/34±22/29 بود که از نظر آماری تفاوت معنیداری نداشت (0/188P=). همچنین، آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که دو هفته بعد از مداخله میانگین نگرش در گروه شبیه سازی 5/68±22/06، در گروه بازی جدی در بستر گوشی هوشمند 5/39±20/44 و در گروه کنترل 6/79±25/11 بود که از نظر آماری تفاوت معنیداری نداشت (0/069P=). نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که در نمره نگرش دانشجویان در گروه آزمون اول (بازی جدی در بستر گوشی هوشمند) (437/P=)، گروه آزمون دوم (شبیهسازی) (0/123P=) و گروه کنترل (0/227P=) قبل و بعد از مداخله تغییر معنیداری ایجاد نشد.
بحث و نتیجهگیری: نتایج حاکی از این بود که آموزش احیای قلبی و ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیهسازی با فاصله زمانی 2 هفته تأثیر معنیداری بر روی نگرش دانشجویان پرستاری ندارد. به نظر میرسد برای تغییر نگرش دانشجویان نیاز به استفاده طولانی مدتتر از روشهای مختلف نوین آموزشی میباشد.
کلمات کلیدی: احیای قلبی و ریوی، آموزش، دانشجو، بازی، پرستاری، شبیهسازی.
IRCT20150801023446N19

 
واژه‌های کلیدی: احیای قلبی و ریوی، آموزش، دانشجو، پرستاری، شبیه سازی، بازیگون سازی
متن کامل [PDF 443 kb]   (847 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/8/2 | پذیرش: 1397/8/24 | انتشار: 1397/9/24
فهرست منابع
1. Ringold S, Glass TJ, Glass RM. JAMA patient page. Cardiopulmonary resuscitation (CPR). JAMA. 2005;293(3):388. DOI: 10.1001/jama.293.3.388 PMID: 15657331 [DOI] [PubMed]
2. Chalkias A, Antoniou P, Xanthos T. Education in resuscitation: The need for a new teaching method. Am J Emerg Med. 2017;35(2):370-1. DOI: 10.1016/j.ajem.2016.11.028 PMID: 27884582 [DOI] [PubMed]
3. Neumar RW, Eigel B, Callaway CW, Estes NA, 3rd, Jollis JG, Kleinman ME, et al. American Heart Association Response to the 2015 Institute of Medicine Report on Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival. Circulation. 2015;132(11):1049-70. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000233 PMID: 26130121 [DOI] [PubMed]
4. Okonta KE, Okoh BA. Theoretical knowledge of cardiopulmonary resuscitation among clinical medical students in the University of Port Harcourt, Nigeria. African J Med & Health Sci. 2015;14(1):42.
5. Li J, Xu Y, Xu Y, Yue P, Sun L, Guo M, et al. 3D CPR Game Can Improve CPR Skill Retention. Stud Health Technol Inform. 2015;216:974. PMID: 26262276 [PubMed]
6. Saadat S, Yousefifard M, Asady H, Moghadas Jafari A, Fayaz M, Hosseini M. The Most Important Causes of Death in Iranian Population; a Retrospective Cohort Study. Emerg (Tehran). 2015;3(1):16-21. PMID: 26512364 [PubMed]
7. Abbas A, Bukhari SI, Ahmad F. Knowledge of first aid and basic life support amongst medical students: a comparison between trained and un-trained students. J Pak Med Assoc. 2011;61(6):613-6. PMID: 22204227 [PubMed]
8. Beck JD, Eke P, Heiss G, Madianos P, Couper D, Lin D, et al. Periodontal disease and coronary heart disease: a reappraisal of the exposure. Circulation. 2005;112(1):19-24. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.104.511998 PMID: 15983248 [DOI] [PubMed]
9. Oak JW, Bae JH. Development of Smart Multiplatform Game App Using Unity 3D Engine for CPR Education'. Inter J Multimedia & Ubiquitous Engineering. 2014;9(7):263-8.
10. Ewy GA. Cardiopulmonary resuscitation: Strengthening the links in the chain of survival. Maryland Medicine. 2001;1:8-11.
11. Patel AA, Arabi AR, Alzaeem H, Al Suwaidi J, Singh R, Al Binali HA. Clinical profile, management, and outcome in patients with out of hospital cardiac arrest: insights from a 20-year registry. Inter J general med. 2014;7:373.
12. Cartledge S, Bray JE, Leary M, Stub D, Finn J. A systematic review of basic life support training targeted to family members of high-risk cardiac patients. Resuscitation. 2016;105:70-8. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2016.04.028 PMID: 27208554 [DOI] [PubMed]
13. Hayakawa M, Gando S, Okamoto H, Asai Y, Uegaki S, Makise H. Shortening of cardiopulmonary resuscitation time before the defibrillation worsens the outcome in out-of-hospital VF patients. Am J Emerg Med. 2009;27(4):470-4. DOI: 10.1016/j.ajem.2008.03.043 PMID: 19555620 [DOI] [PubMed]
14. Roh YS, Lee WS, Chung HS, Park YM. The effects of simulation-based resuscitation training on nurses' self-efficacy and satisfaction. Nurse Educ Today. 2013;33(2):123-8. DOI: 10.1016/j.nedt.2011.11.008 PMID: 22153054 [DOI] [PubMed]
15. Curran VR, Aziz K, O'Young S, Bessell C. Evaluation of the effect of a computerized training simulator (ANAKIN) on the retention of neonatal resuscitation skills. Teach Learn Med. 2004;16(2):157-64. DOI: 10.1207/s15328015tlm1602_7 PMID: 15276892 [DOI] [PubMed]
16. Khatooni M, Alimoradi Z, Samiei-Seiboni F, Shafiei Z, Atashi V. The impact of an educational software designed about fundamental of nursing skills on nursing students' learning of practical skills. J Clinical Nurs & Midwif. 2014;3(1):9-16.
17. Mohajeri S, Seyed M. Simulation and virtual reality؛ A new method to improve the quality of medical education. Horizon Med Edu Develop. 2010;4(1):1-6.
18. Wattanasoontorn V, Boada I, Sbert M, Olivet J, Juvinyà D. LISSA a serious game to teach CPR and use of AED. Resuscitation. 2014;85:S72.
19. Al-Rasheed RS, Devine J, Dunbar-Viveiros JA, Jones MS, Dannecker M, Machan JT, et al. Simulation intervention with manikin-based objective metrics improves CPR instructor chest compression performance skills without improvement in chest compression assessment skills. Simul Healthc. 2013;8(4):242-52. DOI: 10.1097/SIH.0b013e31828e716d PMID:10.1097/SIH.0b013e31828e716d [DOI] [PubMed]
20. Harris TJ. Getting ready for the real thing. Philadelphia: Temple University; 2008.
21. Chew KS, Yazid MN, Kamarul BA, Rashidi A. Translating knowledge to attitude: a survey on the perception of bystander cardiopulmonary resuscitation among dental students in Universiti Sains Malaysia and school teachers in Kota Bharu, Kelantan. Med J Malaysia. 2009;64(3):205-9. PMID: 20527268 [PubMed]
22. Cho GC, Sohn YD, Kang KH, Lee WW, Lim KS, Kim W, et al. The effect of basic life support education on laypersons' willingness in performing bystander hands only cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2010;81(6):691-4. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2010.02.021 PMID: 20347208 [DOI] [PubMed]
23. Sanchez B, Algarte R, Valdelvira I, Fernandez-Dorado F, Quintana S, Geeraerts T, et al. Training in trains: an educational program to teach bystander CPR : A LIFE-PRIORITY Foundation initiative. Intensive Care Med. 2015;41(7):1361-2. DOI: 10.1007/s00134-015-3805-2 PMID: 25952822 [DOI] [PubMed]
24. Dainty KN, Vaid H, Brooks SC. North American Public Opinion Survey on the Acceptability of Crowdsourcing Basic Life Support for Out-of-Hospital Cardiac Arrest With the PulsePoint Mobile Phone App. JMIR Mhealth Uhealth. 2017;5(5):e63. DOI: 10.2196/mhealth.6926 PMID: 28526668 [DOI] [PubMed]
25. Aqel AA, Ahmad MM. High-fidelity simulation effects on CPR knowledge, skills, acquisition, and retention in nursing students. Worldviews Evid Based Nurs. 2014;11(6):394-400. DOI: 10.1111/wvn.12063 PMID: 25213578 [DOI] [PubMed]
26. Heidarzadeh A, Azizzade forouzi M, Kazemi M, Jahani Y. The Effect of Computer Simulation and Mannequin on Nursing Students’ Perception of Self-efficacy in Cardiopulmonary Resuscitation. Iranian Journal of Medical Education. 2015;14(10):876-85.
27. Bowling AM, Underwood PW. Effect of simulation on knowledge, self-confidence, and skill performance in the USA: A quasi-experimental study. Nurs Health Sci. 2016;18(3):292-8. DOI: 10.1111/nhs.12267 PMID: 10.1111/nhs.12267 [DOI] [PubMed]
28. Levick N. iRescU-Data for Social Good Saving Lives Bridging the Gaps in Sudden Cardiac Arrest Survival. arXiv preprint arXiv:160908765. 2016.
29. Einspruch EL, Lynch B, Aufderheide TP, Nichol G, Becker L. Retention of CPR skills learned in a traditional AHA Heartsaver course versus 30-min video self-training: a controlled randomized study. Resuscitation. 2007;74(3):476-86. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2007.01.030 PMID: 17442479 [DOI] [PubMed]
30. Tiffen J, Corbridge S, Shen BC, Robinson P. Patient simulator for teaching heart and lung assessment skills to advanced practice nursing students. Clinical Simulation in Nursing. 2011;7(3):e91-e7.
31. Okubo M, Sato Y, Hirajima Y, Minakuchi S. Learning effects of different training models for border molding from the perspective of dental students. BMC Oral Health. 2017;17(1):152. DOI: 10.1186/s12903-017-0443-9 PMID: 29246214 [DOI] [PubMed]
32. Applegate R, Aitken D, Chang T, MacKinnon R, editors. The implementation of cardiopulmonary resuscitation training using mobile uploads, gamification and direct feedback manikins a study in sixth form student. Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), 2015 International Conference on; 2015: IEEE.
33. Petric J, Malicki M, Markovic D, Mestrovic J. Students' and parents' attitudes toward basic life support training in primary schools. Croat Med J. 2013;54(4):376-80. PMID: 23986279 [PubMed]
34. Robat DS, Sadeghi H, Hosseini S, Robat HS, Rajabzadeh R, Karimi SM. The impact of educational films and pamphlets on the knowledge and attitude of high schools students about thalassemia. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2015;11(4):352-61.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Y Y, Z F, M N. Cardiopulmonary Resuscitation Education with Serious Game on Base Smart Phone And Simulation on the Attitude of Nursing Students in Aja University of Medical Sciences. MCS. 2018; 5 (2) :95-103
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-216-fa.html

یزدانی مهدیه، فارسی زهرا، نظام زاده مریم. مقایسه تأثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه‌سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 5 (2) :95-103

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-216-fa.htmlدوره 5، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256