[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 49-60 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر تمرینات ثباتی با و بدون تکنیک ریلیز وضعیتی بر درد و دامنه حرکتی گردن مردان دارای گردن درد مزمن
نوراله جاودانه*1، امیر لطافت کار2، نازنین کامرانی فراز3
1- دانشجوی دکترای حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (*نویسنده مسئول).
2- دکترای حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3- کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده:   (2021 مشاهده)
مقدمه: گردن درد، دومین ناتوانی شایع عضلانی اسکلتی بعد از کمر درد محسوب میشود. علی رغم شیوع بالای گردن درد هنوز درمان این بیماری به عنوان یک چالش اساسی مطرح است. تمرین ثبات دهنده گردن روشی است که برای بهبود مکانیسمهای درونی ستون فقرات طراحی شده است و سبب ثبات فقرات گردنی و آسیب ناپذیری آن میگردد. از طرفی درمانهای دستی گروهی از درمانهای کم هزینه، با حداقل عوارض جانبی هستند که در درمان گردن درد مورد استفاده قرار میگیرند.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی مقایسه تأثیر تمرینات ثباتی با و بدون تکنیک ریلیز وضعیتی بر میزان درد و دامنه حرکتی گردن مردان دارای گردن درد مزمن بود.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است. جامعه آماری شامل کارمندان بانک ملت استان تهران بود که به صورت هدفمند و در دسترس 24 نفر دارای گردن درد مزمن به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونهها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول (مداخله)، تمرینات ثباتی همراه با تکنیک ریلیز وضعیتی و گروه دوم (شاهد)، فقط تمرینات ثباتی را دریافت نمودند. هر گروه، پنج هفته درمان را یک روز در میان دریافت کردند. درد بر اساس مقیاس بصری درد و دامنه حرکتی گردن به وسیله گونیامتر، قبل و 48 ساعت بعد از درمان ارزیابی شد. روشهای آماری مورد استفاده شامل آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بود.
یافتهها: بررسیهای درون گروهی نشان داد که اختلاف معنیداری در مقیاس شدت درد و دامنه حرکتی گردن بعد از مداخله تمرینی در هر دو گروه مشاهده شد (0/005P<). همچنین در مقایسه بین گروهی پس از مداخلههای درمانی، در متغیر شدت درد و همچنین دامنه حرکتی گردن اختلاف معنیداری بین دو گروه مشاهده گردید، به طوری که در گروه تمرینات ثباتی همراه با تکنیک ریلیز وضعیتی نسبت به تمرینات ثباتی تنها بهبود بیشتری حاصل شد (0/005P<).
بحث و نتیجهگیری: تمرینات ثباتی همراه با تکنیک ریلیز وضعیتی در مقایسه با تمرینات ثباتی به تنهایی، تأثیر بیشتری در کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی گردن داشت؛ بنابراین توصیه میشود همراه با تمرینات ثباتی از تکنیک ریلیز وضعیتی برای بهبود افراد دارای گردن درد استفاده گردد.
کلمات کلیدی: تمرین درمانی، درد، درمان دستی، عضله تراپزیوس، گردن درد، نقاط ماشهای.
کد کارآزمایی بالینی: 20180813040787N1IRCT
واژه‌های کلیدی: گردن درد، نقاط ماشه ای، عضله تراپزیوس، درمان دستی، تمرین درمانی، درد
متن کامل [PDF 491 kb]   (339 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/11/6 | پذیرش: 1398/2/16 | انتشار: 1398/5/24
فهرست منابع
1. Yun S, Kim YL, Lee SM. The effect of neurac training in patients with chronic neck pain. J Phys Ther Sci. 2015;27(5):1303. DOI:10.1589/jpts.27.1303 PMID: 26157206 [DOI] [PubMed]
2. Andersen LL, Kjaer M, Sogaard K, Hansen L, Kryger AI, Sjogaard G. Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain. Arthritis Rheum. 2008;59(1):84-91. DOI: 10.1002/art.23256 PMID: 18163419 [DOI] [PubMed]
3. Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. J Spinal Disord.1992;5(4):383-9. PMID: 1490034 [PubMed]
4. Sjaastad O, Fredriksen TA, Stolt-Nielsen A, Salvesen R, Jansen J, Pareja JA, et al. Cervicogenic headache: a clinical review with special emphasis on therapy. Funct Neurol. 1997;12(6):305-17. PMID: 9503193 [PubMed]
5. Chiu TT, Lam TH, Hedley AJ. A randomized controlled trial on the efficacy of exercise for patients with chronic neck pain. Spine(Phila Pa 1976). 2005;30(1):E1-7. PMID: 15626966
6. Panjabi MM, Cholewicki J, Nibu K, Grauer J, Babat LB, Dvorak J. Critical load of the human cervical spine: an in vitro experimental study. Clin Biomech (Bristol, Avon). 1998;13(1):11-7. PMID: 11415766 [PubMed]
7. Cheng CH, Su HT, Yen LW, Liu WY, Cheng HY. Long-term effects of therapeutic exercise on nonspecific chronic neck pain:a literature review. J Phys Ther Sci. 2015;27(4):1271-6. DOI:10.1589/jpts.27.1271 PMID: 25995604 [DOI] [PubMed]
8. Sweeney T, Prentice C, Saal J, Saal J. Cervicothoracic muscular stabilization techniques. Physical medicine and rehabilitation: State of the Art Reviews. 1990;4(2):335-59.
9. O’Leary S, Falla D, Jull G, Vicenzino B. Muscle specificity in tests of cervical flexor muscle performance. J Electromyogr Kinesiol. 2007;17(1):35-40. DOI: 10.1016/j.jelekin.2005.10.006 PMID: 16423538 [DOI] [PubMed]
10. Dommerholt J, Bron C, Franssen J. Myofascial trigger points: An evidence-informed review. J Manual & Manipulative Therapy. 2006;14(4):203-21.
11. Shah JP, Danoff JV, Desai MJ, Parikh S, Nakamura LY, Phillips TM, et al. Biochemicals associated with pain and inflammation are elevated in sites near to and remote from active myofascial trigger points. Arch Phys Med Rehabil. 2008;89(1):16-23. DOI: 10.1016/j.apmr.2007.10.018 PMID: 18164325 [DOI] [PubMed]
12. Simons DG, Travell JG, Simons L. Myofascial pain and dysfunction: the trigger point manual. Upper half of body. 1999;1.
13. Lucas N, Macaskill P, Irwig L, Moran R, Bogduk N. Reliability of physical examination for diagnosis of myofascial trigger points: A systematic review of the literature. Clin J Pain. 2009;25(1):80-9. DOI: 10.1097/AJP.0b013e31817e13b6 PMID: 19158550 [DOI] [PubMed]
14. Fernandez-De-Las-Penas C, Fernández-Carnero J, Miangolarra- Page J. Musculoskeletal disorders in mechanical neck pain:Myofascial trigger points versus cervical joint dysfunction. J Musculoskeletal Pain. 2005;13(1):27-35.
15. Simons D, Travell J, Simons L. Myofascial Pain and Dysfunction The Trigger Point Manual: BMJ Publishing Group Ltd; 1999.
16. Alvarez DJ, Rockwell PG. Trigger points: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2002;65(4):653-60. PMID: 11871683 [PubMed]
17. Chaitow L, Crenshaw K. Muscle energy techniques: Elsevier Health Sciences; 2006.
18. McPartland JM. Travell trigger points--molecular and osteopathic perspectives. J Am Osteopath Assoc. 2004;104(6):244-9. PMID:15233331 [PubMed]
19. Mense S, Simons DG, Russell IJ. Muscle pain: Understanding its nature, diagnosis, and treatment: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.
20. Ghiasi F, Akbari A, Abed M. Comparison of muscle energy techniques with ultrasound therapy in myofascial trigger point treatment in upper trapezius. J Babol Univ Med Sci. 2008;10(5):7-14.
21. Moraska A, Chandler C. Changes in Clinical Parameters in Patients with Tension-type Headache Following Massage Therapy: A Pilot Study. J Man Manip Ther. 2008;16(2):106-12. DOI: 10.1179/106698108790818468 PMID: 19119396
22. Hsueh TC, Cheng PT, Kuan TS, Hong CZ. The immediate effectiveness of electrical nerve stimulation and electrical muscle stimulation on myofascial trigger points. Am J Phys Med Rehabil.1997;76(6):471-6. PMID: 9431265 [PubMed]
23. Prentice WE. Rehabilitation techniques in sports medicine: Mosby St. Louis, MO; 1994.
24. Saavedra FJ, Cordeiro MT, Alves JV, Fernandes HM, Reis VM, Mont’Alverne DGB. The influence of positional release therapyon the myofascial tension of the upper trapezius muscle. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano. 2014;16(2):191-9.
25. Chaitow L. Muscle Energy Techniques, Churchill Livingstone. Elsevier, London, UK; 2006.
26. D’Sylva J, Miller J, Gross A, Burnie SJ, Goldsmith CH, Graham N, et al. Manual therapy with or without physical medicine modalities for neck pain: a systematic review. Manual Therapy. 2010;15(5):415-33.
27. Price DD, McGrath PA, Rafii A, Buckingham B. The validation of visual analogue scales as ratio scale measures for chronic and experimental pain. Pain. 1983;17(1):45-56.
28. Reese NB, Bandy WD. Joint range of motion and muscle length testing-E-book: Elsevier Health Sciences; 2016.
29. Celenay ST, Akbayrak T, Kaya DO. A Comparison of the Effects of Stabilization Exercises Plus Manual Therapy to Those of Stabilization Exercises Alone in Patients With Nonspecific Mechanical Neck Pain: A Randomized Clinical Trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2016;46(2):44-55. DOI: 10.2519/jospt.2016.5979 PMID: 26755405 [DOI] [PubMed]
30. Okhovatian F, Mehdikhani R, Sadat Naimi S. RETRACTED: Comparison between the immediate effect of manual pressure release and strain/counterstrain techniques on latent trigger point of upper trapezius muscle. Elsevier; 2012.
31. Ghanbari A, Rahimijaberi A, Mohamadi M, Abbasi L, Sarvestani FK. The effect of trigger point management by positional release therapy on tension type headache. NeuroRehabilitation. 2012;30(4):333-9. DOI: 10.3233/NRE-2012-0764 PMID: 22672949 [DOI] [PubMed]
32. AM H, Kage Vijay B, Basavaraj C. Comparison of Myofascial Release and Positional Release Therapy in Plantar Fasciitis–A Clinical Trial. Physiotherapy and Occupational Therapy. 2010;4(4):8.
33. Kelencz CA, Tarini VA, Amorim CF. Trapezius upper portion trigger points treatment purpose in positional release therapy with electromyographic analysis. N Am J Med Sci. 2011;3(10):451-5. DOI: 10.4297/najms.2011.3451 PMID: 22363082 [DOI] [PubMed]
34. Alagesan J, Shah US. Effect of positional release therapy and taping on unilateral upper trapezius tender points. Inter J Health & Pharmaceutical Sci. 2012;1(2):13-7.
35. Trampas A, Kitsios A, Sykaras E, Symeonidis S, Lazarou L. Clinical massage and modified Proprioceptive Neuromuscular Facilitation stretching in males with latent myofascial trigger points. Phys Ther Sport. 2010;11(3):91-8. DOI: 10.1016/j. ptsp.2010.02.003 PMID: 20673857 [DOI] [PubMed]
36. Akbari A, Ghiasi F, Barahoie M, Arab-Kangan M. The comparison of effectiveness of muscles specific stabilization training and dynamic exercises on the chronic neck pain and disability. J Gorgan Univ Med Sci. 2010;11(4):29-112.
37. Ziaeifar M, Arab AM, Karimi N, Mosallanejad Z. The Effect of Dry Needling on Range of Motion of Neck Lateral Flexion in Subjects With Active Trigger Point in Upper Trapezius Muscle. Jentashapir J Health Rese. 2014;5(6).
38. Taheri H, Mahdavinejad R, Minasian V, Karimi A. The effect of 8 weeks selected exercise therapy and self treatment by pamphlet programs on the strength and range of motion of the neck in patients with chronic neck pain. J Rese Rehabilit Sci. 2011;7(1).
39. Falla D. Unravelling the complexity of muscle impairment in chronic neck pain. Man Ther. 2004;9(3):125-33. DOI: 10.1016/j. math.2004.05.003 PMID: [DOI] [PubMed]
40. Richardson C, Hodges P, Hides J. Therapeutic exercise for liumbopelvic stabilization. Churchill Livingstone. Harcourt Publishers; 2005.
41. Jull GA, Falla D, Vicenzino B, Hodges PW. The effect of therapeutic exercise on activation of the deep cervical flexor muscles in people with chronic neck pain. Man Ther. 2009;14(6):696-701. DOI: 10.1016/j.math.2009.05.004 PMID: 19632880 [DOI] [PubMed]
42. Ziemann U, Muellbacher W, Hallett M, Cohen LG. Modulation of practice-dependent plasticity in human motor cortex. Brain.2001;124(Pt 6):1171-81. DOI: 10.1093/brain/124.6.1171 PMID:11353733 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

N J, A L K, N K F. Comparison of Stability Training with and without Positional Release Technique on the Pain, Neck Range of Motion in Men with Chronic Neck Pain. MCS. 2019; 6 (1) :49-60
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-243-fa.html

جاودانه نوراله، لطافت کار امیر، کامرانی فراز نازنین. مقایسه تأثیر تمرینات ثباتی با و بدون تکنیک ریلیز وضعیتی بر درد و دامنه حرکتی گردن مردان دارای گردن درد مزمن. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (1) :49-60

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-243-fa.htmlدوره 6، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4319