[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 248-256 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران
آیین محمدی 1، ریتا مجتهدزاده2 ، افضل شمسی3
1- دکترای تخصصی آموزش پزشکی، استادیار، گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشکده مجازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- دکترای تخصصی برنامه ریزی آموزشی، استادیار، گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشکده مجازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- دکترای تخصصی پرستاری (آموزش داخلی - جراحی)، استادیار، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، (نویسنده مسئول).
چکیده:   (360 مشاهده)
مقدمه: یکی از ابعاد مهم در نظام آموزش عالی کشور، پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. با شناسایی به موقع دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی و انجام اقدامات لازم می ­توان موجب ارتقای وضع تحصیلی آن­ها گردید. هوش اجتماعی به میزان بسیار زیادی می­تواند موفقیت تحصیلی فرد را پیش ­بینی کند.
هدف: هدف از این مطالعه "تعیین ارتباط هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران" می ­باشد.
مواد و روش ­ها: این مطالعه مقطعی در سال 1397 بر روی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام یافته است. نمونه‌ها به تعداد 140 نفر و به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی "ترومسو" (Tromso Social Intelligence Scale) بود. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی از نمره معدل کل دوره تحصیلی دانشجویان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام گردید و 0/05 P< به عنوان سطح معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی دانشجویان 1/33±20/54 سال بود. میانگین نمره هوش اجتماعی در دانشجویان مرد (0/85±4/75) نسبت به دانشجویان زن (0/77±0/65) بیشتر بود
(0/459
, P=138, df= 0/743T=). ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماری مثبت و معنی‌داری بین پیشرفت تحصیلی با هوش اجتماعی (0/613r=) و کلیه ابعاد آن پردازش اطلاعات اجتماعی (0/581r=)، مهارت‌های اجتماعی (0/445r=)، آگاهی اجتماعی (0/481r=) نشان داد (0/001P=).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد میانگین هوش اجتماعی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان در سطح مطلوب قرار دارد. بین هوش اجتماعی و کلیه ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت و معنی ­داری وجود دارد؛ بنابراین برنامه ­ریزی اساسی توسط مسئولین مربوطه برای ارتقای سطح هوش اجتماعی در جهت افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان ضرورت دارد.
واژه‌های کلیدی: پیشرفت تحصیلی، دانشجو، هوش اجتماعی.
متن کامل [PDF 552 kb]   (108 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/12/13 | پذیرش: 1398/2/15 | انتشار: 1398/10/10
فهرست منابع
1. Davoodi S. Presenting the Prediction Model of Academic Achievement with Emphasizing the Mediate Role of Cognitive, Motivational and Behavioral Engagement. Research in teaching and learning. 2014;1(4):69-76.
2. Cole K. Developmental Psychology. Tehran: Publications Samt; 2007.
3. Kouchakzadeh Talami S, Namazi A, Alizadeh SH. The Correlation between Emotional Intelligence and Academic Achievement on Nursing and Midwifery Students. Iran Journal of Nursing. 2016;29(102):1-10. [PubMed]
4. Ciarrochi J, Deane FP, Anderson S. Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health. Personality and Individual Differences. 2002;32(2):197-209. [DOI]
5. Meijs N, Cillessen AH, Scholte RH, Segers E, Spijkerman R. Social intelligence and academic achievement as predictors of adolescent popularity. J Youth Adolesc. 2010;39(1):62-72. [DOI] [PubMed]
6. Jafari M, Ahmadzade F. Investigation of the association between the components of emotional intelligence and academic achievement in students. Razi J Med Sci. 2014;21(125):85-93.
7. Albrecht K. Social intelligence: The new science of success: John Wiley & Sons; 2006.
8. SadeghiMovahed F, Molavi P, Samadzadeh M, Shahbazzadegan B, Yousefi K. The study of individual and environmental factors affecting achievement of ardabil medical students. JHC. 2013;15(3):38-47.
9. Rahimi B, Jabbari N, Rahmatnejad L, Mohammadpour Y, Kazemi N. Evaluation of the Faactors Affecting Students Academic Failure in Urmia University of Medical Science in 1390. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2013;11(8):614-21.
10. Azizi Nejad B, Madadi Kokje Yaran F, Jenaabadi H. Relationship of Educational Function of Medical Universities' Faculties with their Social Intelligence. Educ Strategy Med Sci. 2014;7(5):323-7.
11. Tabatabaee Z, Ojinezhad A, Qutash A. The Relationship between Social Intelligence with Entrepreneurship Skills and Creativity among Technical High School Students in Shiraz. J Manage System. 2015;6(21):85-102.
12. Sotodehasl N, Ghorbani R, Semnani V, Karimi B. Is the emotional intelligence an indicator of academic achievement in students in Medical Sciences? Koomesh. 2016;17(3):725-32.
13. Heshmati H. Effective factors in clinical education quality from the viewpoints of operation room and anesthesiology students in Torbat Heydarieh University of Medical Sciences. Iranian J Med Educat. 2015;15:601-12.
14. Ip WY, Kit Chan DS. Hong Kong nursing students' perception of the clinical environment: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2005;42(6):665-72. [DOI] [PubMed]
15. Ghorbanian N, Abdollahzadeh Mahlani F, Kazemi Haki B. Effective Factors on Clinical Education Quality Anesthesiology and Operating Room Students View. Educ Strategy Med Sci. 2014;6(4):235-9.
16. Avary H, Najafi Parizi GA, Kabir K, Sadati L, Kohan M, Rahimzadeh Kivi M. Factors A Effecting Students Academic Achievement in the Alborz Medical Sciences Faculty of Medicine in 2012-2013. Alborz University Medical Journal. 2015;4(3):150-6. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.aums.4.3.150
17. Rahimi H, Eftekhar HS. A Study of Social Intelligence in Students at Kashan University of Medical Sciences During Year 2015. Journal of Nursing Education. 2016;5(3):41-6. [DOI]
18. Silvera DH, Martinussen M, Dahl TI. The Tromso Social Intelligence Scale, a self-report measure of social intelligence. Scand J Psychol. 2001;42(4):313-9. [DOI] [PubMed]
19. Rezaie A. The Tromsø Social Intelligence Scale: Factorial Structure and Reliability of the Persian Version of Scale in the Students Population. J Manage System. 2011;5(20):65-82.
20. Nado T. A study on social intelligence of college students. Int J Cur Res. 2012;4(1):231-2.
21. Ghanbari S, Soltanzadeh V. The role of mediating emotional intelligence in the relationship between research self-efficacy and the motivation for academic achievement. J Education Measurement & Evaluation Studies. 2016;6(14):41-67.
22. Nasiri F, Gilani M, Eskandari A. Relationship between Social Intelligence and Civic-Academic Behavior with Educational Effectiveness of Boolee Sina University Graduate Students in Hamadan. New Approach in Educatl Manage. 2014;5(1):175-88.
23. Rahimi H, Madani A, Eftekhar H. The analysis of relationship between social intelligence with social capital and social consistency in students at University of Kashan. Social Psychology. 2017;12(44):59-72.
24. Shahbaziyan Khonig A, Hasani O, Soleymani S. The Survey of the Role of Moral and Social Intelligence in High-Risk Behaviors of Students of Kurdistan University of Medical Sciences in the 2016-2017 Academic Year. JRUMS. 2018;17(1):39-52.
25. Rezaii R, Selm-Aabadi M, Barati H, Tanha T. Prediction of the entrepreneurial personality traits of students based on the components of social intelligence. Leadership and Training Management. 2016;10(2):67-80.
26. Bar-On R. The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI). Psicothema. 2006;18(1):13-25.
27. Youssefi F, Kheir M. The study of reliability and validity of Matson's social skills scale and comparing the performance of high school girls and boys on this scale, Social Sciences and Human Sciences Journal of Shiraz University. 2002;18(2):147-58.
28. Ogenler O, Selvi H. Variables affecting medical faculty students' achievement: a mersin university sample. Iran Red Crescent Med J. 2014;16(3):e14648. [DOI] [PubMed]
29. Sheard M. Hardiness commitment, gender, and age differentiate university academic performance. Br J Educ Psychol. 2009;79(Pt 1):189-204. [DOI] [PubMed]
30. Ahanchian MR, lotfi Fatemi SN. The relationship between time management skills and academic achievement in anesthesiology and operating room students. Military Caring Sciences. 2015;2(2):96-103. [DOI]
31. Mills C, Heyworth J, Rosenwax L, Carr S, Rosenberg M. Factors associated with the academic success of first year health science students. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2009;14(2):205-17. [DOI] [PubMed]
32. Van Matre JC, Valentine JC, Cooper H. Effect of Students' After-School Activities on Teachers' Academic Expectancies. Contemp Educ Psychol. 2000;25(2):167-83. [DOI] [PubMed]
33. Smith * SN, Miller RJ. Learning approaches: examination type, discipline of study, and gender. Educational Psychology. 2005;25(1):43-53. [DOI]
34. Hosseini Shahidi L, Atarodi A, Moghimian M. The survey of using learning strategies rate in students. Horizon Med Sci. 2005;11(1):53-60.
35. Ebrahimzadeh F, Ghorbani M, Nasseryan J, Mardani M. Incidence of academic failure and its underlying factors in Lorestan University of medical sciences. yafte 2016;17(4):14-24.
36. Sharififard F, Nourozi K, Hosseini M, Asayesh H, Nourozi M. Related factors with academic burnout in nursing and paramedics students of Qom University of Medical Sciences in 2014. JNE. 2014;3(3):59-68.
37. Tabatabai Z, Ojinezhad A, Kaltash A. The relationship between social intelligence and entrepreneurship skills and creativity of students in Shiraz conservatories, a new approach in educational management. 2015;6(1):85-101.
38. Saxena DS. Social Intelligence of Undergraduate Students In Relation To Their Gender and Subject Stream. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME). 2013;1(1):1-4. [DOI]
39. Goleman D. Emotional intelligence. New York: Bantam Books; 2005.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.TUMS.VCR.REC.1397.058XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

A M, R M, A S. The Relationship Between Social Intelligence and Academic [B1] Achievement in Anesthesiology and Operating Room Students of Tehran University of Medical Sciences. MCS. 2019; 6 (3) :248-256
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-253-fa.html

محمدی آیین، مجتهدزاده ریتا، شمسی افضل. بررسی ارتباط هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (3) :248-256

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-253-fa.htmlدوره 6، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162