[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 17-25 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با سبک زندگی دانشجویان منتخب نظامی
یزدان احمدی1 ، حسین باباتبار2، مینو اسدزندی3، مجتبی سپندی4
1- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی، مربی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- کارشناسی ارشد بیهوشی، مربی، گروه بیهوشی، مرکز مطالعات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشکده پرستاری، تهران، ایران (نویسنده و مسئول).
3- دکترای مدیریت تحقیقات علوم پزشکی، استادیار، گروه هوشبری، محقق مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.
4- دکترای آمار و اپیدمیولوژی، استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران.
چکیده:   (233 مشاهده)
مقدمه: دانشجویان علوم پزشکی با استرسهای متعددی مواجه هستند. شیوه زندگی سالم، عامل ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرسزا، بهبود کیفیت زندگی منبعی ارزشمند برای کاهش پرخطر  است.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای جمعیت شناختی با سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1398 بوده است.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی و در بازهی زمانی بین اردیبهشت تا شهریور سال 1398 انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان سال آخر پرستاری و پیراپزشکی مشغول به تحصیل در سال 1398 دانشگاه علوم پزشکی آجا تشکیل دادند که 110 نفر از آنها به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامههای جمعیت شناختی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پاسخ دادند.
یافتهها: نتایج به دست آمده نشان داد که ارتباط معنادار و مثبتی بین متغیرهای معدل تحصیلی و وضیعت سکونت سبک زندگی دانشجویان وجود داشت. سن دانشجویان نیز ارتباط منفی و معناداری با سبک زندگی دانشجویان داشت (0/05P<).
بحث و نتیجهگیری: با توجه به مؤثر بودن آموزش در راستای تغییر سبک زندگی در این پژوهش و خلأ آن در سیستم آموزشی کشور، به مسئولین دانشگاهها پیشنهاد میشود که تغییرات مناسبی در برنامه آموزشی اتخاذ نمایند تا بتوانند گامهای مفیدی برای سلامتی دانشجویان بردارند.
واژه‌های کلیدی: جمعیت شناختی، دانشجو، سبک زندگی.
متن کامل [PDF 527 kb]   (81 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/7/16 | پذیرش: 1398/7/30 | انتشار: 1399/2/10
فهرست منابع
1. karami S, Piraste A. The survey of mental health status in Zanjan medical sciences university students. The Scientific Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2011; 9(35): 66-73. (Persian)
2. Mosalanejad L, Amini M. A study of the relationship between education and mental health in two groups of freshmen and seniors of Jahrom College of Medical Sciences. Quarterly J Fundamentals Mental Health. 2004; 6 (21-22): 71-6. (Persian)
3. Sadeghian E &Heidarian Pour A. Stressors and mental health status among students of Hamadan University of Medical Sciences. Hayat 2009; 15(1): 71-80. (Persian)
4. Nola IA, Jelinić JD, Matanić D, PucarinCvetković J, Bergman Marković B, Senta A. Differences in eating and lifestyle habits between first-and sixth-year medical students from Zagreb.Coll Antropol. 2010; 34(4): 1289-94. PMID: 21874711 [PubMed]
5. A. Soleimani, F. Taghlili , M. Rasooli ,. The Survey of the Health Behavior of Jenior Undergraduates of the Nursing Concerning Risk Factors of Coronary Artery Diseases. Avicenna J Nurs Midwifery care. 2006; 13 (2): 32-42. (Persian)
6. Altun, I‎. Effect of a health promotion course on health promoting behaviors of university students. EMHJ. 2008; 14 (‎4) ‎: 880-7. PMID: 19166171 [PubMed]
7. Irazusta A GS, Ruiz F, Gondra J, Jauregi A, Irazusta J, Gil J. Exercise, Physical fitness, and dietary habits of first year nursing students. Biol Res Nurs. 2006; 7(3): 175-86. PMID:16552945 DOI:10.1177/1099800405282728 [DOI] [PubMed]
8. Habibi A, Nikpour S, Seiedoshohadaei M, Haghani H. Quality of life and status of physical functioning among elderly people in west region of Tehran: A cross-sectional survey. Iran Journal of Nursing. 2008; 21(53): 29-39. (Persian)
9. Anderson KJ, Pullen CH. Physical activity with spiritual strategies intervention: a cluster randomized trial with older African American women. Res Gerontol Nurs. 2013; 6(1):11-21. DOI: 10.3928/19404921-20121203-01 [DOI]
10. Wittayapun Y, Tanasirirug V, Butsripoom B, Ekpanyaskul C. Factors affecting health-promoting behaviors in nursing students of the faculty of nursing, Srinakharinwirot University, Thailand. J Transcultural Nurs. 2010; 40(2): 215-25.
11. Heles DME, Healthy living guidelines.Translated by Ahmadi SA, Azeri S, EftegharArdebili H. Iranian Publishers; 2007.
12. Spratt J, SHUCKSMITH J, Philip K, Watson C. Part of who we are as a school should include responsibility for well-being’: Links between the school environment, mental health and behavior. Journal Pastoral Care in Education. 2006; 24(3): 14-21. DOI: 10.1111/j.1468-0122.2006.00374.x [DOI]
13. Alpar ŞE ŞL, Karabacak Ü, Sabuncu N. Change in the health promoting lifestyle behavior of Turkish University nursing students from beginning to end of nurse training. Nurse Educ Pract. 2008; 8(6):382-8. DOI: 10.1016/j.nepr.2008.03.010 [DOI]
14. Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The health-promoting lifestyle profile: Development and psychometric characteristics. Nurs Res. 1987; 36(2): 76-81. PMID:3644262 [PubMed]
15. Maheri AB, Bahrami MN,Sadeghi R. The Situation of Health-Promoting Lifestyle among the Students Living in Dormitories of Tehran University of Medical Sciences, Iran. Health Develop J. 2012; 1(4): 275-86. (Persain)
16. Mazloomi Mhamoodabad S,Fazelpour SH,Askarshahi M.Health-promoting Behaviors and psychosocial well-being of university Shahid Sadoqi Yazd academic staff in iran.Scientific Journal of Ilam university of medical sciences. 2013; 21(3): 12-21. (Persain)
17. Matud MP, Camacho, J, Hernández, J. A, Marrero, R. J, Carballeira, M, López, M, et al. Stress and Health in Spanish Women. J. Appl. Soc. Psychol. 2006; 34(4): 731-46. DOI:10.1111/j.1559-1816.2004.tb02567.x [DOI]
18. WHO. Promoting health. Available from https://www.who.int/health-topics/health-promotion#tab=tab_1. 2010.
19. Noriega M, Gutiérrez, G, Méndez, I, Pulido, M. Female health workers: Lifestyle, work, and psychiatric disorders. Cadernos de Saude Publica. 2004; 20(5): 1361-72. DOI: 10.1590/s0102-311x2004000500031 PMID: 15486680 [DOI] [PubMed]
20. Stock C, Kucuk N, Miserviciene I, Guillen-Grima F, Petkeviciene J, Aguinaga-Ontoso I, et al. Differences in health complaints among universe: Students from three European countries. Prev Med 2003; 37(6):535-43. DOI:10.1016/j.ypmed.2003.07.001 [DOI]
21. Feizi A, Hosseini RS, Ghiasvand R, Rabii K. Study of relationship between stress and different lifestyle dimensions with quality of life in Isfahan's inhabitants aged 19 and older an application of latent class regression on latent factor predictors. Health System Research (HSR) 2011; 7(6): 1188 – 202. (Persain)
22. Al‐Kandari F, Vidal VL. Correlation of the health‐promoting lifestyle, enrollment level, and academic performance of College of Nursing students in Kuwait.Nursing & Health Sciences 2007; 9(2): 112-9.
23. Maheri AB, Bahrami MN, Sadeghi R. The situation of health-promoting lifestyle among the students living in dormitories of Tehran University of Medical Sciences, Iran. Journal of Health and Development. 2013; 1(4): 275-86. (Persain)
24. Tavakoli M, Ebadi Z. The relationship between health-promoting lifestyle, mental health, coping styles and religious orientation among Isfahan University Students. J Res Behav Sci. 2015; 13(1): 64-78. DOI: 10.22122/rbs.v0i0.1214 (Persain) [DOI]
25. Asad Zandi M. Clients and Patients’ Spiritual Nursing Diagnosis of the Sound Heart Model. J Community Med Health Educ. 2017; 7(6): 1-6. DOI: 10.4172/2161-0711.10005810711.1000581 [DOI]
26. Chen MY, Wang EK, Yang RJ, Liou YM. Adolescent health promotion scale: Development and psychometric testing. Public Health Nurs. 2003; 20(2): 104-10. DOI: 10.1046/j.1525-1446.2003.20204.x PMID: 12588427 [DOI] [PubMed]
27. Hosseini M, Ashktorab T, Taghdisi M. Health promotion lifestyle in nursing students: A systematic review. Journal of Health Promotion Management. 2013; 2(1): 66-79.
28. Norouzinia R Aghabarari M, Kohan M, Karimi M. Health promotion behaviors and its correlation with anxiety and some students’ demographic factors of Alborz University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management. 2013; 2(4): 39-49.
29. Tol A, Tavassoli E, Shariferad GR, Shojaezadeh D. The Relation between Health-Promoting Lifestyle and Quality of Life in Undergraduate Students at School of Health, Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Health System Research. 2011; 7(4): 442-8. (Persain)
30. MohammadiZeidi I PHA, MohammadiZeidi B. Reliability and validity of Persian version of the health-promoting lifestyle profile. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2012; 21(1): 102-13. (Persain)
31. Lusk SL, Kerr MJ, Ronis DL. Health-promoting lifestyles of blue-collar, skilled trade, and white-collar workers.Nurs Res. 1995; 44(1): 20-4. PMID:7862540
32. Habkonglek, Jlure patients with continuous ambulatory peritoneal dialysis. 2000, [Unpublished MSc Thesis], Mahidol University, Bangkok, Thailand
33. Beşer A, Bahar Z, Büyükkaya D. Health promoting behaviors and factors related to lifestyle among Turkish workers and occupational health nurses’ responsibilities in their health promoting activities. Ind Health. 2007; 45(1): 151-45. DOI: 10.2486/indhealth.45.151 PMID: 17284887 [DOI] [PubMed]
34. Johnson, J.L, Ratner, P.A, Bottorff, J.L, Hayduk, L.A. An exploration of Pender's health promotion model using LISREL. Nurse Res, 1993; 42(3): 132-8. DOI:10.1097/00006199-199305000-00002 [DOI]
35. Pender N.J, Pender N.J, Walker S.N, Sechrist K.R, Stromborg M.F. Predicting health-promoting lifestyles in the workplace. APApsycNET. Nurs Res. 1990; 39(6): 326-32. PMID:2092305 [PubMed]
36. Duffy, M.E. Determinants of health-promoting lifestyles in older persons. Journal of Nursing Scholarship.1993; 25(1): 23-28. DOI.org/10.1111/j.1547-5069.1993.tb00749.x [DOI]
37. Sohng KY, Sohng S, Yeom HA. Health‐Promoting Behaviors of Elderly Korean Immigrants in the United States. PHN Public Health Nurs. 2002; 19(4): 294-300. DOI:10.1046/j.1525-1446.2002.19409.x [DOI]
38. Namdar A, Bigizadeh S, Naghizadeh MM. Measuring Health Belief Model components in adopting preventive behaviors of cervical cancer. Journal of Fasa University of Medical Sciences.2012; 2(1): 34-44.
39. Smith JP. Healthy bodies and thick wallets: the dual relation between health and economic status. J Econ Perspect.1999; 13(2):144-66. PMID: 15179962 [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.BMSU REC.1397.271


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Y A, H B, M A, M S. Investigating the Relationship between Demographic Characteristics and Life Style of Medical University Students in a Military Medical University  . MCS. 2020; 7 (1) :17-25
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-335-fa.html

احمدی یزدان، باباتبار حسین، اسدزندی مینو، سپندی مجتبی. بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با سبک زندگی دانشجویان منتخب نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1399; 7 (1) :17-25

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-335-fa.htmlدوره 7، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4237