:: دوره 2، شماره 4 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 238-245 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت مهارت کنترل خشم در دانشجویان
مهناز صلحی1، لیلا محمدعلی2
1- دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده بهداشت، گروه خدمات بهداشتی و آموزش.
2- دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت (نویسنده مسئول).
چکیده:   (13474 مشاهده)

مقدمه: خشم به رفتارهایی منجر میشود که خسارت فراوانی به بار میآورد. مدیریت خشم به فرد کمک میکند تا یاد بگیرد چه طور خونسرد باشد و احساس منفی قبل از شروع خشم را مهار کند.

هدف: هدف این مطالعه تعیین وضع مهارتهای کنترل خشم در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

مواد و روشها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی در سال تحصیلی 94-93 روی 166 دانشجو انجام شد. روش نمونهگیری طبقهای تصادفی بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهی استاندارد مهارتهای کنترل خشم PACT بود. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 22 و با آزمونهای توصیفی (تعداد، درصد، میانگین، انحراف معیار) و تحلیلی (کای دو، دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها: میانگین نمره کلی مهارتهای کنترل خشم در این دانشجویان متوسط بود. در حالی که مهارت شوخ طبعی در 62% آنها خوب بود ولی نمره سایر مهارتهای کنترل خشم در این دانشجویان متوسط بود. همچنین میان مهارت کنترل خشم با محل سکونت دانشجویان (‌P=0/004) و معدل (‌P=0/014) آنها ارتباط معنادار مشاهده شد. بدین صورت که دانشجویان ساکن خوابگاه و دانشجویان با معدل پایینتر، مهارت کنترل خشم بهتری داشتند.

بحث و نتیجهگیری: وضع مهارتهای کنترل خشم در این دانشجویان مطلوب نبود و طراحی مداخلات ارتقایی در این زمینه ضروری است. با توجه به وجود همبستگی میان نمرهی ابعاد مهارت کنترل خشم، ارتقای هر یک از این مهارتها میتواند بر ارتقای دیگری مؤثر باشد. برنامهریزی آموزشی در زمینه هریک از این مهارتها پیشنهاد میشود.

واژه‌های کلیدی: دانشجو، کنترل خشم، مهارت.
متن کامل [PDF 533 kb]   (4723 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1394/2/28 | پذیرش: 1394/11/6 | انتشار: 1394/12/18
فهرست منابع
1. Marshall RC. [Motivation and Excitement]. Tehran: Virayesh publications; 2004.
2. Klinke Chris El. [Life Skills]. Tehran: The Espandmehr Publication 2005.
3. Thomas SP. Assessing and intervening with anger disorders. Nurs Clin North Am. 1998;33:121-33. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9478910 [PubMed]
4. Nasaji Zavareh A. [Family and aggression in children]. Peivand J. 2006;23:328.
5. American Psychiatric Association (APA). Advance in Anger management 2014 [updated 2015; cited 2014]. Available from: http://apa.org/.
6. Arefi M. [Aggressive communication and its relationship with emotional social -adjustment in elementary school students in Shiraz]. Shiraz, Iran: Shiraz University; 2003.
7. Shakibaie F, Tehranidost M. [Group therapy in rape management though cognitive]. Behav Appr Adoles. 2004;9:21-4.
8. Dynjelis B. [Mysteries about in women]. Tehran: Nashr Noandish; 2004.
9. Tubbs S, Moss S. Human communication and life skills. Philadelphia: Lippincott Co.; 1998.
10. Ghahari SH. Anger control skills 2010 [updated 2015; cited 2014]. Available from: http://xn--mgba2akd1ibm.net/article11.html.article.net.
11. Dehestani M. [Life Skills]. Tehran: Jeihon Publications; 2008.
12. Spielberger C, Ritterband L, Syndeman S, Reheiser E, Unger K. Assessment of emotional states and personality traits. Measuring psychological vital signs. In: Butcher JN, editor. Clinical Personality Assessment: Practical Approaches. New York: Oxford University Press; 2002.
13. Khodayarifard M, Rehm LP, Khodayarifard S. Psychotherapy in Iran: a case study of cognitive-behavioral family therapy for Mrs. A. J Clin Psychol. 2007;63:745-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17603785 [PubMed]
14. Navidi A. [The effect of anger management training on adjustment skills of high school boys in Tehran]. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2009;14:394-403.
15. Hashemian F, Shafiabadi A, Sudani M. [The effectiveness of anger management skills on individual compatibility - the first public high school students in the city of Mahshahr]. Knowl Res Psychol. 2008;35:1-14.
16. Hasanvand Amozadeh M, Hasanvand Amozadeh A, Hasanvand Amozadeh M, Ghadampour M. [The effectiveness of anger management training on social anxiety and self-regulation skills rage in social anxious High School boys]. Knowl Res Appl Psychol. 2013;14:74-84.
17. Moon JR, Eisler RM. Anger control: An experimental comparison of three behavioral treatments. Behav Therap. 1983;14:493-505.
18. Ahangarzadeh Rezaii S, Izadi A. [The effect of anger management training on mental health in nursing students of Urmia University of Nursing and Midwifery Sciences]. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci. 2012;10:502-6.
19. Taremian F. [Life skills: Definitions and theoretical foundations]. Jharfaye Tabiat. 2008;142:4-25.
20. Rezaei H, Hojatkhah M, Darakeh M, Mohammadi J. Impact anger management skills on of aggression in adolescents 2011 [updated 2015; cited 2014]. Available from: http://www.civilica.com/.
21. Sadeghi A. [The effect of anger control group education through rational - behavioral – affective manner on reducing aggressive behavior in male high school students]. Isfahan: Isfahan University; 2001
22. Foroughanfar D. [The relationship between problem-solving strategies and marital adjustment in married student Shahid Beheshti University]. Tehran: Shahid Beheshti University; 2006.
23. Hatami MH. [effect of anger control education by cognitive - behavioral approach on adjustment of male students at Imam Reza boarding in Malekabad]. Mashhad: Mashhad Ferdowsi University; 2012.
24. Novaco RW. Anger Control: The Development and Evaluation of an Experimental Treatment: Lexington Books; 1975.
25. Khodayarifard MA, Rahiminezhad A, Abedini I. [Factors affecting students\\\\\\\' social adjustment]. J Soc Hum Sci Shiraz Univ. 2007;52:42-25.
26. Vatankhah H, Daryabari D, Ghadami V, KhanjanShoeibi E. Teaching how Life Skills (anger control) Affect the Happiness and Self-esteem of Tonekabon Female Students. Procedia Soc Behav Sci. 2014;116:123-6.
27. Hemmati J. Life skills in dormitory. Bojnoord and vocational male school college and school. Vocational and Technical University 2015 [updated 2015; cited 2014]. Available from: http://www.abd.edu.tvu.ac.ir.XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( مجله علوم مراقبتی نظامی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها