[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 46-53 برگشت به فهرست نسخه ها
آگاهی و نگرش کارکنان شاغل در بخش‌های ویژه نسبت به بهداشت دست در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان
یگانه عدالت دوست1، نسرین بهرامی نژاد2، نسرین حنیفی3، سقراط فقیه زاده4
1- ایران، زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری ویژه.
2- ایران، زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری
3- زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری ویژه.
4- ایران، زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی، گروه آمار.
چکیده:   (4868 مشاهده)
مقدمه: عفونتهای مرتبط با سلامت مشکلات جدی بوده و ایمنی بیمار را تحت تأثیر قرار میدهد. بهداشت دست مؤثرترین راه برای جلوگیری از این عفونتها است.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش نسبت به بهداشت دست در کارکنان شاغل در بخشهای ویژه بیمارستانهای آموزشی شهر زنجان در سال 1393 انجام شد.
مواد و روشها: پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بر روی 88 نفر از کارکنان شاغل در بخشهای ویژه دو بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان که بر اساس نمونهگیری تصادفی از نوع پواسن انتخاب شده بودند، انجام شد. آگاهی و نگرش کارکنان در ارتباط با بهداشت دست به ترتیب از طریق پرسش نامه استاندارد توصیه شده WHO و محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. کلیه کارکنان شاغل اعم از پزشک، پرستار و سایر کادر درمان (تکنسین رادیولوژی و آزمایشگاه) در اردیبهشت 1393 مورد بررسی قرار گرفته و سپس دادهها پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار آماری SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: یافتهها نشان داد که صفر درصد آگاهی ضعیف، 7/47 درصد آگاهی متوسط، 1/34 درصد شرکت کنندگان سطح آگاهی خوب و تنها 2/18 درصد آگاهی خیلی خوب داشتند. در مورد سطح نگرش مجموعاً 4/95 درصد از افراد مورد مطالعه نگرش مثبت نسبت به بهداشت دست داشتند. همچنین آزمونهای آماری T-test و کروسکال والیس در مورد مشخصات جمعیت شناختی این حقیقت را روشن ساخت که تنها متغیرهای سطح تحصیلات، وضعیت حرفهای، آخرین دوره بازآموزی با آگاهی رابطهی معنیداری را نشان دادند (0/05P<). در مورد ارتباط با سطح نگرش تنها مشخصهای که مبین تفاوت نمونهها از نظر سطح نگرش میباشد، بخش محل خدمت بود (0/05P<). همچنین نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که بین آگاهی و نگرش همبستگی مثبت و رابطه معنیداری وجود داشت.
بحث و نتیجهگیری: علیرغم نگرش مثبت، آگاهی کارکنان شاغل در بخشهای مراقبت ویژه نسبت به بهداشت مطلوب و بهینه نیست. جهت داشتن عملکرد مطلوب نیاز به آموزش و برنامهریزی بیشتری در این زمینه وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، بخش مراقبت ویژه، بهداشت دست، کارکنان بخش ویژه، نگرش.
متن کامل [PDF 309 kb]   (595 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/10/2 | پذیرش: 1397/2/24 | انتشار: 1397/5/24
فهرست منابع
1. Morrison LG, Yardley L. What infection control measures will people carry out to reduce transmission of pandemic influenza? A focus group study. BMC Public Health. 2009;9:258. DOI: 10.1186/1471-2458-9-258 PMID: 19627568 [DOI] [PubMed]
2. Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, Mourouga P, Sauvan V, Touveneau S, et al. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. Infection Control Programme. Lancet. 2000;356(9238):1307-12. PMID: 11073019 [PubMed]
3. Ducel G, Fabry J, Nicolle L. Prevention of hospital acquired infections: a practical guide. 2nd ed. Geneva: WHO/CDS/CSR/EPH; 2002.
4. Pittet D, Simon A, Hugonnet S, Pessoa-Silva CL, Sauvan V, Perneger TV. Hand hygiene among physicians: performance, beliefs, and perceptions. Ann Intern Med. 2004;141(1):1-8. PMID: 15238364 [PubMed]
5. Organization WH. Improved hand hygiene to prevent health care associated infections'. Geneva, Switzerland: WHIO; 2007.
6. Sohrabi M, Khosravi A, Zolfaghari P, Sarrafha J. [Evaluation of nosocomial infections in Imam Hossein (as) Hospital of Shahrood, 2005]. J Birjand Univ Med Sci. 2009;16(3):33-9.
7. Auriti C, Maccallini A, Di Liso G, Di Ciommo V, Ronchetti MP, Orzalesi M. Risk factors for nosocomial infections in a neonatal intensive-care unit. J Hosp Infect. 2003;53(1):25-30. PMID: 12495682 [PubMed]
8. Baloochi Beydokhti T, Gharache M, Bahri N, Basirimoghadam K. [The Comparison of Hand Hygiene Compliance of Alcohol-based Solution and Soap in Nurses in Gonabad Hospitals During 2009.]. Ofogh-e-Danesh. 2008;14(3):18-22.
9. Khodada A, Lameh L, Shakiba M. The Prevalence Of Careers And Microbial Spectrum Of Health Care Worker, s Hand And Relation Between Detergent Used For Washing. Tehran Univ Med J. 2004;62(4):291-301.
10. Baker GR, Norton PG, Flintoft V, Blais R, Brown A, Cox J, et al. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada. CMAJ. 2004;170(11):1678-86. PMID: 15159366 [PubMed]
11. Pittet D, Allegranzi B, Storr J, Bagheri Nejad S, Dziekan G, Leotsakos A, et al. Infection control as a major World Health Organization priority for developing countries. J Hosp Infect. 2008;68(4):285-92. DOI: 10.1016/j.jhin.2007.12.013 PMID: 18329137 [DOI] [PubMed]
12. Sharma S, Sharma S, Puri S, Whig J. Hand hygiene compliance in the intensive care units of a tertiary care hospital. Indian J Community Med. 2011;36(3):217-21. DOI: 10.4103/0970-0218.86524 PMID: 22090677 [DOI] [PubMed]
13. Sharir R, Teitler N, Lavi I, Raz R. High-level handwashing compliance in a community teaching hospital: a challenge that can be met! J Hosp Infect. 2001;49(1):55-8. DOI: 10.1053/jhin.2001.1049 PMID: 11516187 [DOI] [PubMed]
14. Zobeiri M. [Range of microbial contamination of ICU personnel’s hand and relating factors in hospitals of Kermanshah University of medical sciences]. J Hosp Infect. 2005;2:52-7.
15. Hugonnet S, Perneger TV, Pittet D. Alcohol-based handrub improves compliance with hand hygiene in intensive care units. Arch Intern Med. 2002;162(9):1037-43. PMID: 11996615 [PubMed]
16. Randle J, Clarke M, Storr J. Hand hygiene compliance in healthcare workers. J Hosp Infect. 2006;64(3):205-9. DOI: 10.1016/j.jhin.2006.06.008 PMID: 16893593 [DOI] [PubMed]
17. Creedon SA. Healthcare workers' hand decontamination practices: compliance with recommended guidelines. J Adv Nurs. 2005;51(3):208-16. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2005.03490.x PMID: 16033588 [DOI] [PubMed]
18. Allegranzi B, Pittet D. Role of hand hygiene in healthcare-associated infection prevention. J Hosp Infect. 2009;73(4):305-15. DOI: 10.1016/j.jhin.2009.04.019 PMID: 19720430 [DOI] [PubMed]
19. Amerion A, Tavakoli R, Sanaeinasab H, Karimizarchi A. [Knowledge of hospital infection control by supervisors in three selected military hospitals in Islamic Repoblic of Iran]. Eur J Sci Res. 2010;5:66.
20. Reisskarimian F, Rostaminezhad A. [Assessment of knowledge and practice of nurses in yasuj hospitals about nosocomial infections]. Armaghan-e-Danesh. 2003;8(31):41-50.
21. Najafi Ghezeljeh T, Abbas Nejhad Z, Rafii F. [A literature review of Hand Hygiene in Iran]. Iran J Nurs. 2013;25(80):1-13.
22. WHO. Hand Hygiene Knowledge Questionnaire for Healthcare Workers 2009 Geneva: WHO; 2009 [cited 2017]. Available from: http://www.who.int/gpsc/5may/tools/evaluation_feedback/en/.
23. WHO. Perception Survey for Health-Care Workers Geneva: WHO; 2009 [cited 2018]. Available from: http://www.who.int/gpsc/5may/tools/evaluation_feedback/en/.
24. Ghadmgahi F, Zighaimat F, Ebadi A, Houshmand A. [Knowledge, attitude and self-efficacy of nursing staffs in hospital infections control]. J Mil Med. 2011;13(3):167-72.
25. Saberi M, Khazaie Nezhad S. [Comparison of nurses and nursing students' knowledge and practice about prevention and control of nosocomial infection]. J Dev Res Nurs Midwifery. 2012;9(1):76-83.
26. Farokhifar M, Ghafarian S, Yazdanpanah S. Survey of knowledge, attitude and practice of nursing staff about nosocomial infection control in Bushehr. Arak Med Univ J. 2002;4(17):42-8.
27. Sharma R, Sharma M, Koushal V. Hand washing compliance among Healthcare staff in Intensive Care Unit (ICU) of a Multispecialty Hospital of North India. J Hosp Adm. 2012;1(2). DOI: 10.5430/jha.v1n2p27 [DOI]
28. McGaw CD, Tennant I, Harding HE, Cawich SO, Crandon IW, Walters C. Healthcare workers' attitudes to and compliance with infection control guidelines in the operating department at the university hospital of the West Indies, Jamaica. Int J Infect Cont. 2012;8(3).
29. Abdollahi A, Rahmani H, Khodabakhshi B, Behnam N. [Determine knowledge, attitude and practice nurses of Golestan university medical sciences about hospital infection control]. Gorgan Univ Med Sci J. 2003;5(1):76-80.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Y E, N B, N H, S F. Health Care Workers› Knowledge and Attitude Towards Hand Hygiene in Educational Hospitals of Zanjann in 2014. MCS. 2018; 5 (1) :46-53
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-191-fa.html

عدالت دوست یگانه، بهرامی نژاد نسرین، حنیفی نسرین، فقیه زاده سقراط. آگاهی و نگرش کارکنان شاغل در بخش‌های ویژه نسبت به بهداشت دست در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 5 (1) :46-53

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-191-fa.htmlدوره 5، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162