[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 182-191 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثربخشی آموزش سبک رهبری تحول‌گرا به سرپرستاران بر میزان قصد ترک خدمت پرستاران شاغل در بخش‌های بیمارستان‌های منتخب نظامی
ریحانه رحمتی1، سید امیرحسین پیشگویی2 ، آرمین زارعیان3، خانم فروزان آتش زاده شوریده4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، گروه پرستاری ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
3- دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار، گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:   (2263 مشاهده)
مقدمه: پرستاران، بخش مهمی در سیستم بهداشت و سلامت هستند؛ اما در حال حاضر تمایل به ترک خدمت در پرستاران به یک چالش و نگرانی بزرگ تبدیل شده است. مطالعات بسیاری بر اهمیت تأثیر سبکهای رهبری بر ایجاد پدیده ترک خدمت پرستاران اشاره کردهاند.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک رهبری تحولگرا به سرپرستاران بر میزان تمایل به ترک خدمت پرستاران انجام شده است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی، تک گروهی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون است که بر روی تعداد 30 پرستار و 14 سرپرستار در دو بیمارستان از بیمارستانهای منتخب نظامی شهر تهران در سال 1396 اجرا شده است. در این پژوهش در طول 3 هفته و در 12 جلسه به سرپرستاران سبک رهبری تحولگرا آموزش داده شد و پس از 8 هفته از گذشت آموزش و اجرای این سبک رهبری در بخشها جهت جمعآوری دادهها از مقیاس پیشبینی ترک خدمت هنیشاو و آتوود و پرسشنامه سبک رهبری چندعاملی استفاده شد. همچنین آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار نسخه 20 و آزمونهای توصیفی تی زوجی و مستقل انجام شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که قبل و بعد از مداخله، دیدگاه پرستاران در رابطه با نوع سبک رهبری سرپرستاران تفاوت معناداری ایجاد نشده (میانگین 3/06 و انحراف معیار 0/71) و سبک رهبری غالب رها شده بوده است. همچنین میزان قصد ترک خدمت پرستاران همواره در طول پژوهش روند افزایشی داشته است (میانگین 32/56 و انحراف معیار 6/56).
بحث و نتیجهگیری: سبک رهبری سرپرستاران ارتباط زیادی با قصد ترک خدمت دارد و در مطالعات گوناگون به اهمیت سبک رهبری تحولگرا نیز توجه بسیاری شده است. به همین جهت میبایست آموزش مدیران پرستاری در مباحث رهبری، به کارگیری الگوها و سبکهای رهبری مناسب به صورت مداوم و با استفاده از انواع روشهای یادگیری مؤثر جهت تغییر در نگرش، بینش و عملکرد آنها صورت پذیرد.

کد کارآزمایی بالینی: IR.AJAUMS.REC.1396.36
واژه‌های کلیدی: آموزش، پرستاران، ترک خدمت، سبک رهبری تحول‌گرا، مدیریت.
متن کامل [PDF 347 kb]   (691 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/6/16 | پذیرش: 1397/7/24 | انتشار: 1397/12/24
فهرست منابع
1. Yang Y, Liu Y-H, Liu J-Y, Zhang H-F. The impact of work support and organizational career growth on nurse turnover intention in China. Inter J Nurs Scie. 2015;2(2):134-9.
2. Maningo-Salinas MJ. Relationship between moral distress, perceived organizational support and intent to turnover among oncology nurses: Capella University; 2010.
3. AlBattat AR, Som APM, Helalat AS. Overcoming staff turnover in the hospitality industry using Mobley's model. Inter J Learn & Develop. 2013;3(6):64-71.
4. Alhamwan M, Mat NB, Muala IA. The impact of organizational factors on nurses turnover intention behavior at public hospitals in Jordan: How does leadership, career advancement and pay-level influence the turnover intention behavior among nurses. J Mgmt & Sustainability. 2015;5:154.
5. Duffield CM, Roche MA, Homer C, Buchan J, Dimitrelis S. A comparative review of nurse turnover rates and costs across countries. J Adv Nurs. 2014;70(12):2703-12. DOI: 10.1111/jan.12483 PMID: 25052582 [DOI] [PubMed]
6. De Gieter S, Hofmans J, Pepermans R. Revisiting the impact of job satisfaction and organizational commitment on nurse turnover intention: an individual differences analysis. Int J Nurs Stud. 2011;48(12):1562-9. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2011.06.007 PMID: 21821254 [DOI] [PubMed]
7. Lee H, Kim MS, Yoon JA. Role of internal marketing, organizational commitment, and job stress in discerning the turnover intention of Korean nurses. Jpn J Nurs Sci. 2011;8(1):87-94. DOI: 10.1111/j.1742-7924.2010.00162.x PMID: 21615701 [DOI] [PubMed]
8. Takase M, Teraoka S, Yabase K. Retaining the nursing workforce: factors contributing to the reduction of nurses' turnover intention in Japan. J Nurs Manag. 2016;24(1):21-9. DOI: 10.1111/jonm.12266 PMID: 25385026 [DOI] [PubMed]
9. Tourangeau AE, Cummings G, Cranley LA, Ferron EM, Harvey S. Determinants of hospital nurse intention to remain employed: broadening our understanding. J Adv Nurs. 2010;66(1):22-32. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2009.05190.x PMID: 20423434 [DOI] [PubMed]
10. Clark S. An analysis of the relationship between new employee onboarding and intent to leave of new employees at large healthcare systems: Capella University; 2017.
11. Lavoie-Tremblay M, Fernet C, Lavigne GL, Austin S. Transformational and abusive leadership practices: impacts on novice nurses, quality of care and intention to leave. J Adv Nurs. 2016;72(3):582-92. DOI: 10.1111/jan.12860 PMID: 26602068 [DOI] [PubMed]
12. Hariri G, Yaghmaei F, Shakeri N. Assessment of some factors related to leave in nurses and their demographic charater in educational hospitals of Shahid Behesthi University of Medical Sciences. J Health Promotion Manage. 2012;1(3):17-27.
13. Khajehmahmood F, Mahmoudirad G. Survey Tendency to Leave Service and its Related some Factors Aamong Nurses in Zabol University Hospitals. J Clinic Nursing Midwif. 2017;6(1):73-83.
14. Long CS, Thean LY, Ismail WKW, Jusoh A. Leadership styles and employees’ turnover intention: Exploratory study of academic staff in a Malaysian College. World Applied Sciences Journal. 2012;19(4):575-81.
15. El Dahshan MEA, Keshk LI. Managers’ conflict management styles and its effect on staff nurses’ turnover intention at Shebin El Kom Hospitals, Menoufiya Governorate. World J Med Sci. 2014;11(1):132-43.
16. Elçi M, Şener İ, Aksoy S, Alpkan L. The impact of ethical leadership and leadership effectiveness on employees’ turnover intention: The mediating role of work related stress. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012;58:289-97.
17. Liou S-r. The relationships between collectivist orientation, perception of practice environment, organizational commitment, and intention to leave current job among Asian nurses working in the US: University of Texas at Austin; 2007.
18. Almalki MJ, FitzGerald G, Clark M. The relationship between quality of work life and turnover intention of primary health care nurses in Saudi Arabia. BMC Health Serv Res. 2012;12:314. DOI: 10.1186/1472-6963-12-314 PMID: 22970764 [DOI] [PubMed]
19. Galletta M, Portoghese I, Carta MG, D'Aloja E, Campagna M. The Effect of Nurse-Physician Collaboration on Job Satisfaction, Team Commitment, and Turnover Intention in Nurses. Res Nurs Health. 2016;39(5):375-85. DOI: 10.1002/nur.21733 PMID: 27233052 [DOI] [PubMed]
20. Gul S, Ahmad B, Rehman S, Shabir N, Razzaq N, editors. Leadership styles, turnover intentions and the mediating role of organisational commitment. Information and Knowledge Management; 2012.
21. Emiroğlu BD, Akova O, Tanrıverdi H. The relationship between turnover intention and demographic factors in hotel businesses: A study at five star hotels in Istanbul. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015;207:385-97.
22. Binney I. Registered nurses' perceptions of work engagement and turnover intentions in a long-term care facility: a case study: Northcentral University; 2014.
23. Klein DS. The Effect of Hospital Nurse Basic Psychological Needs Satisfaction on Turnover Intention and Compassion Fatigue: Walden University; 2017.
24. Soudagar S, Rambod M, Beheshtipoor N. Intention to stay at nursing profession and its related factors. Sadra Medical Sciences Journal. 2017;2(2).
25. Abbaszadeh A, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. The relationship between moral distress and retention in nurses in Birjand teaching hospitals. Iranian J Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(2):57-66.
26. Currie EJ, Carr Hill RA. What are the reasons for high turnover in nursing? A discussion of presumed causal factors and remedies. Int J Nurs Stud. 2012;49(9):1180-9. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2012.01.001 PMID: 22321821 [DOI] [PubMed]
27. Hayes LJ, O'Brien-Pallas L, Duffield C, Shamian J, Buchan J, Hughes F, et al. Nurse turnover: a literature review. Int J Nurs Stud. 2006;43(2):237-63. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2005.02.007 PMID: 15878771 [DOI] [PubMed]
28. De Oliveira DR, Griep RH, Portela LF, Rotenberg L. Intention to leave profession, psychosocial environment and self-rated health among registered nurses from large hospitals in Brazil: a cross-sectional study. BMC Health Serv Res. 2017;17(1):21. DOI: 10.1186/s12913-016-1949-6 PMID: 28068999 [DOI] [PubMed]
29. Perez JWL. Impact of nurse managers' leadership styles on staff nurses' intent to turnover: Gardner-Webb University; 2014.
30. Jones C, Gates M. The costs and benefits of nurse turnover: A business case for nurse retention. The Online Journal of Issues in Nursing. 2007;12(3).
31. Kaveh J, Farahbakhsh M, Hekmatpour A, Ghiasy M. Relationship between leadership style of head nurses with continuing activities of nurses in specialized units of selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2009. Pajoohandeh Journal. 2011;16(3):112-6.
32. Akbari F, TOUFIGHI S, Torabi A, Arab M, Tarahi M. Relationship between leadership style and conflict management among the managers of the hospitals sponsored by Lorestan university of medical sciences. J Lorestan Univ Med Sci. 2005;7(2):51-8.
33. Atashzadeh S, Afshar A, Naderi M, Alavi M. Correlation of head nurses leadership style from nurses’ perspective and nurses’ job stress. Journal of Health Promotion Management. 2015;4(13):72-9.
34. Ogbonnaya CN, Nielsen K, editors. Transformational leadership, high performance work practices, and an effective organization. 76th Annual Meeting of the Academy of Management; 2016.
35. Karimi F, Sheshpari L. The Relationship Between Leadership Styles and Coping Strategies to the Conflict of High School Principals. Educational Management Innovations 2013;8(2):79-91.
36. Weberg D. Transformational leadership and staff retention: an evidence review with implications for healthcare systems. Nurs Adm Q. 2010;34(3):246-58. DOI: 10.1097/NAQ.0b013e3181e70298 PMID: 20562573 [DOI] [PubMed]
37. Ebrahimzade N, Mooghali A, Lankarani KB, Sadati AK. Relationship between nursing managers’ leadership styles and nurses’ job burnout: A study at Shahid Dr. Faghihi Hospital, Shiraz, Iran. Shiraz E-Medical J. 2015;16(8).
38. Cummings GG, MacGregor T, Davey M, Lee H, Wong CA, Lo E, et al. Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2010;47(3):363-85. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2009.08.006 PMID: 19781702 [DOI] [PubMed]
39. Ng TW. Transformational leadership and performance outcomes: Analyses of multiple mediation pathways. The Leadership Quarterly. 2017;28(3):385-417.
40. Lievens I, Vlerick P. Transformational leadership and safety performance among nurses: the mediating role of knowledge-related job characteristics. J Adv Nurs. 2014;70(3):651-61. DOI: 10.1111/jan.12229 PMID: 23981245 [DOI] [PubMed]
41. Jones P, Polancich S, Steaban R, Feistritzer N, Poe T. Transformational Leadership: The Chief Nursing Officer Role in Leading Quality and Patient Safety. J Healthc Qual. 2017;39(3):186-90. DOI: 10.1097/JHQ.0000000000000090 PMID: 28481844 [DOI] [PubMed]
42. Kelly LA, Wicker TL, Gerkin RD. The relationship of training and education to leadership practices in frontline nurse leaders. J Nurs Adm. 2014;44(3):158-63. DOI: 10.1097/NNA.0000000000000044 PMID: 24531288 [DOI] [PubMed]
43. Fernet C, Trépanier S, Austin S, Gagné M, Forest J. Transformational leadership and optimal functioning at work: On the mediating role of employees' perceived job characteristics and motivation. Work & Stress. 2015;29(1):11-31.
44. Lin PY, MacLennan S, Hunt N, Cox T. The influences of nursing transformational leadership style on the quality of nurses' working lives in Taiwan: a cross-sectional quantitative study. BMC Nurs. 2015;14:33. DOI: 10.1186/s12912-015-0082-x PMID: 25991910 [DOI] [PubMed]
45. Gillet N, Fouquereau E, Bonnaud-Antignac A, Mokounkolo R, Colombat P. The mediating role of organizational justice in the relationship between transformational leadership and nurses' quality of work life: a cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2013;50(10):1359-67. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2012.12.012 PMID: 23298792 [DOI] [PubMed]
46. Casida J, Parker J. Staff nurse perceptions of nurse manager leadership styles and outcomes. J Nurs Manag. 2011;19(4):478-86.
47. Spano-Szekely L, Griffin MTQ, Clavelle J, Fitzpatrick JJ. Emotional intelligence and transformational leadership in nurse managers. J Nurs Administr. 2016;46(2):101-8.
48. Hayati Y, Movahed E, Arab M. Assessing the Status of Managers' Leadership Style and Its Relationship with Mental Health Staff of Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2014. J Hospital. 2017;16(1):55-62.
49. Atashzadeh Shorideh F, Ashktorab T, Yaghmaei F, Alavimajd H. Association of ICU nurses’ demographic characteristics and moral distress. Iranian J Med Ethics and History of Med. 2013;5(7):66-78.
50. Barlow KM, Zangaro GA. Meta-analysis of the reliability and validity of the Anticipated Turnover Scale across studies of registered nurses in the United States. J Nurs Manag. 2010;18(7):862-73. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2010.01171.x PMID: 20946222 [DOI] [PubMed]
51. Avolio BJ, Zhu W, Koh W, Bhatia P. Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. Journal of Organizational Behavior. The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior. 2004;25(8):951-68.
52. Andrews DR, Richard DC, Robinson P, Celano P, Hallaron J. The influence of staff nurse perception of leadership style on satisfaction with leadership: a cross-sectional survey of pediatric nurses. Int J Nurs Stud. 2012;49(9):1103-11. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2012.03.007 PMID: 22542084 [DOI] [PubMed]
53. Dent J, Harden RM, Hunt D. A practical guide for medical teachers: Elsevier Health Sciences; 2017.
54. Al-Yami M, Galdas P, Watson R. Leadership style and organisational commitment among nursing staff in Saudi Arabia. J Nurs Manag. 2018. DOI: 10.1111/jonm.12578 PMID: 29573023 [DOI] [PubMed]
55. 55. Schwartz DB, Spencer T, Wilson B, Wood K. Transformational leadership: implications for nursing leaders in facilities seeking magnet designation. AORN J. 2011;93(6):737-48. DOI: 10.1016/j.aorn.2010.09.032 PMID: 21624526 [DOI] [PubMed]
56. Amerioun A, Hosseini Shokouh S, Mahmoudi N. Hospital manager's leadership style from staffs viewpoint and its relationship with hospital indicators. Journal Mil Med. 2011;13(3):125-32.
57. Ahmadizadeh MJ, Alitabar SH, Mohammadian Y. Determining Organizational Health Behavior Indicators in a Military Organization. J Military Med. 2017;19(4):374-82.
58. Azad E, Fathhi Ashtiani A, Ahmadi K. A study of the nervous pressure of a group of military personnel stationed in the Persian Gulf region. Journal Military Medicine. 2007;8(4):249-54.
59. Marzabadi A, Gholami Fesharaki M. Effective factors on job stress in military personnel. J Mil Med. 2011;13(1):1-6.
60. Bahadori M, Tofighi S, Ameriun A, Ravangard R, Abasi A, Jalalian M. Evaluation of input indicators related to human resource productivity in a military hospital in Iran. HealthMed. 2010;4(2):323-7.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

R R, SAH P, A Z, F A S. Turnover Intention of Nurses Working in the Selected Military Hospitals in Tehran. MCS. 2019; 5 (3) :182-191
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-204-fa.html

رحمتی ریحانه، پیشگویی سید امیرحسین، زارعیان آرمین، آتش زاده شوریده فروزان. بررسی اثربخشی آموزش سبک رهبری تحول‌گرا به سرپرستاران بر میزان قصد ترک خدمت پرستاران شاغل در بخش‌های بیمارستان‌های منتخب نظامی. علوم مراقبتی نظامی. 1397; 5 (3) :182-191

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-204-fa.htmlدوره 5، شماره 3 - ( علوم مراقبتی نظامی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4214