:: دوره 6، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 61-68 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه خلاقیت و هوش اجتماعی در دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی
یاسر حاجی آقا نژاد* 1، محمد زارع نیستانک2 ، مهدی داداشی3
1- دانشجوی دکترای روانشناسی، مربی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران (*نویسنده مسئول).
2- دکترای روانشناسی، استادیار، دانشگاه آزاد واحد نائین، ایران، نائین.
3- دانشجوی دکترای روانشناسی، مربی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، ایران، تهران.
چکیده:   (1096 مشاهده)
مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گزار بر دانشجویان و پیشرفت آن‌ها عامل هوش است. در این رهگذر توجه به ماهیت هوش خصوصاً هوش اجتماعی، چگونگی تبلور رفتار خردمندانه، روش‌های ارزیابی، سنجش هوش و تفاوت‌های بین فردی و درون فردی از دیرباز مورد توجه همگان بوده، از آغاز قرن 20 مطالعات مربوط به ماهیت هوش و ظرفیت هوشی کودکان و نوجوانان و بزرگسالان و بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون برای ارزیابی میزان هوش افراد در کشورهای مختلف مورد توجه خاص قرار گرفته است.
هدف: هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین خلاقیت و هوش اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و شهید بهشتی بوده است.
مواد و روش‌ها: جامعه آماری این پژوهش، کلیه­ی دانشجویان دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دو دانشگاه مورد مطالعه است که به روش تصادفی طبقه‌ای 300 نفر، بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزارهای اندازه­گیری به کار گرفته شده در این تحقیق، پرسشنامه­ی استاندارد خلاقیت رندسیپ و پرسشنامه­ی استاندارد هوش اجتماعی کری است. منظور تحلیل داده­ها، از آزمون­های تی مستقل، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که بین مؤلفه‌های خلاقیت و هوش اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد و نتایج تحلیل واریانس نشان داده که بین میانگین خلاقیت دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی تفاوت وجود دارد همچنین از بین مؤلفه‌های هوش اجتماعی مؤلفه‌های پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت­های اجتماعی و آگاهی­های اجتماعی، خلاقیت را به طور معناداری پیش بینی می­کنند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه با یافته­های این پژوهش می­توان به این نتیجه رسید که مؤلفه‌های هوش اجتماعی نقش مهمی در ایجاد و تحریک خلاقیت در دانشجویان دارند. همچنین به نظر می­رسد که دانشگاه با ایجاد بستری مناسب در جهت بهبود انگیزش و روحیه نشاط علمی در دانشجویان نقش مهمی را می­تواند در آینده علمی و البته حرفه­ای آنان ایفا کند.
 
واژه‌های کلیدی: آگاهی­ های اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی، خلاقیت، مهارت­ های اجتماعی، هوش اجتماعی.
متن کامل [PDF 532 kb]   (241 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/10/4 | پذیرش: 1397/12/17 | انتشار: 1398/5/24
فهرست منابع
1. Goldman d. Social intelligence. The new science of human relationships. Random house. 2007.
2. Thorndike el. A constant error in psychological ratings. Journal of applied psychology. 1920;4(1):25-9.
3. Thorondike el. Intelligence and its uses. Harbers magazan. 1920.
4. Goldman d. Social intelligence, the new science of human relationships. New york: random house. 2007.
5. Crowne ka. The relationship among social ntelligence,emotinal intelligence and cultural intelligence. Jurnal of organization management. 2009;6(3).
6. Csikszentmihalyi m. Implications of a system perspective for the study of creativity. In r.j. sternberg(eds). Handbook of creativity, new york: cambridge university press. 2009.
7. Amabile tm, schatzel ea, moneta gb, kramer sj. Leader behaviors and the work environment for creativity: perceived leader support. The leadership quarterly. 2004;15(1):5-32.
8. Ckaufman j, strenberg rj. The cambridge handbook of creativity (eds),. New york: cambridge university press. 2010.
9. Beghetto ra. Creativity in classroom.in j. C. Kaufman & r. J. Strenberg (eds). The cambridge handbook of creativity, new york: cambridge university press. 2010.
10. Bohm d, peat fd. Science, order and creativity.. Taylor & francis us. 2010.
11. Nofresti a. Emotional intelligence leads to creative thinking. Quarterly journal of transformational psychology. Iranian psychologists. 1391;7(26):175-89.
12. Selgi z, alipour a. Comparison of social intelligence and emotional intelligence of students considering their superiority. Quarterly journal of applied psychology. 1391;6(24):170-84.
13. Rahnama a, maliki ja. Relationship between emotional intelligence and creativity variables with academic achievement of students of shahed university. New educational thoughts. 1388;5(2):107-23.
14. Hajizadeh m. Validation of social intelligence scale and its relationship with happiness and aggression among students of ahvaz islamic azad university. Msc master's degree in general psychology. 1387.
15. Gower a. Brief report: associations between girls social-emotional intelligence and perpetration. Jurnal of adolescence. 2014;37(1).
16. Gardner q. Looking for happiness (translated by neda shad). Publishing afraz. 1386.
17. Jauk e, benedek m, dunst b, neubauer ac. The relationship between intelligence and creativity: new support for the threshold hypothesis by means of empirical breakpoint detection. Intelligence. 2013;41(212-221).
18. Wallenius m, punamaki rl, rimpela aa. Digital game playing and direct and indirect aggression in early adolescence: the roles of age social intelligence, and parent-child communication. Jurnal of youth adolescence. 2007;36(3).
19. Moghaddam a, nikbakht a. The relationship between emotional intelligence and student creativity. 1387;5(1):38-59.
20. Mohammadian, abadi h. The relationship between emotional intelligence and social intelligence. Proceedings of the 2nd congress of the iranian psychological association tehran: isfahan university press. 1385.
21. Kamkari k, afrooz g. Intelligence and creativity. 1387.
22. Heywood j. Engineering education research and development in curriculum and instruction. New york: wiley interscience press. 2005.XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها