[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 105-114 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی، بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بخش‌های روان بیمارستان‌های نظامی شهر بوشهر
سحر نظام الاسلامی1 ، سید امیرحسین پیشگویی 2، سیمین تاج شریفی فر3 ، فاطمه سلطان نژاد4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای پرستاری، دانشیار، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
3- دکترای سلامت در بلایا، مربی، گروه سلامت در بلایا، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (523 مشاهده)
مقدمه: ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماری روانی فشار و نگرانی قابل ملاحظهای را به دیگر اعضای خانواده اعمال میکند بار روانی تحمیل شده ناشی از مراقبت یک بیمار روانی میتواند سطح سلامت جسمانی و روانی مراقبت کنندگان را به عنوان یک بیماری پنهان کاهش دهد و در مجموع باعث کاهش کیفیت زندگی فرد مراقب شود.
هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی صورت گرفته است.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی کنترل دار تصادفی شده است که در سال 1397 انجام شده است. تعداد 50 نفر از مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بیمارستانهای نظامی شهر بوشهر، به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو دسته آزمون و کنترل تقسیم شدند. به مراقبین خانگی گروه آزمون طی 5 جلسه 90 دقیقهای آموزش رفتارهای سازگارانه بر اساس الگوی سازگاری روی داده شد. کیفیت زندگی مراقبین بر اساس پرسش نامه کیفیت زندگی Sf-36 قبل و یک ماه بعد از مداخله ارزیابی شد. دادهها با استفاده از کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر، تی زوجی و تی مستقل در نرمافزار SPSS نسخه 22 مورد ارزیابی واقع شد و نتایج در سطح معناداری (0/05P<) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: بر اساس نتایج آزمون آماری تی مستقل نمره میانگین کل کیفیت زندگی قبل از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل معنادار نبود (0/05P>)؛ اما نتایج آزمون تفاوت آماری معناداری را بین نمرات پس از مداخله در بعد سلامت روانی بین گروه آزمون و مداخله نشان داد (0/05P>). در مقایسه نمرات قبل و پس از مداخله فقط در گروه آزمون تفاوت معنادار مشاهده گردید (0/05P>).
بحث و نتیجهگیری: نتایج مطالعه نشان داد که آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی مؤثر است.
کد کارآزمایی بالینی: IRCT20190130042566N
واژه‌های کلیدی: سازگاری، کیفیت زندگی، مراقبین.
متن کامل [PDF 595 kb]   (145 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/1/1 | پذیرش: 1398/3/7 | انتشار: 1398/8/10
فهرست منابع
1. Noorbala A, Damari B, Riazi-Isfahani S. [Evaluation of mental disorders incidence trend in Iran]. Daneshvar Med. 2014;21(112).
2. Sharif Ghaziani Z, Ebadollahi Chanzanegh H, Fallahi Kheshtmasjedi M, Baghaie M. [Quality of Life and Its Associated Factors among Mental Patients' Familie]. J Health & Care. 2015;17(2):166-77.
3. Mohammadi M, Rahgozar M, Bagheri Yazdi A, Naghavi H, Pour Etemad HR, Amini H, et al. Epidemiological study of psychiatric disorders in Tehran province. Iranian J Psychiatry & Clinical Psychology. 2003;9(2):4-13.
4. Rahmani F, Ebrahimi H, Ranjbar F, Asghari E. [The effect of group psychoeducational program on attitude toward mental illness in family caregivers of patients with bipolar disorder]. Hayat. 2016;21(4):65-79.
5. Haghgoo A, Zoladl M, Afroughi S, Rahimian H, Mirzaee MS. Assessment of the burden on family caregivers of patients with mental disorders hospitalized in Shahid Rajai Hospital in Yasuj, 2016. Assessment. 2017;5(2). DOI: 10.21859/ijpn-05026 [DOI]
6. Mojarrad Kahani A, Ghanbari B, Abadi H, Modares Gharavi M. [The efficacy of group psycho educational interventions in promoting quality of life and quality of relationships on family of patients with bipolar disorders]. J Res Behav Sci. 2012;12(2):114-25.
7. Keighobadi S, Neishabouri M, Haghighi N, Sadeghi T. [Assessment of Quality of life in Caregivers of Patients with Mental Disorder in Fatemie hospitals of Semnan city]. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci. 2012;22 (79):36-44.
8. Zoladle M, Sharif F, Ghofrani Pour F, Kazemnejad A, Ashkani H. Phenomenological Study of Common Experiences of Families with Mentally ill Patients. Iranian J Psychiatry & Clinical Psychology 2006;12(1):67-70.
9. Bagaei R, Mashalahi A, Khalkhali H. [The Effect Of Applying Continuous Care Model On The Quality Of Life In Heart Failure Patients]. Urmia Med J. 2015;13(8):666-75.
10. Song JI, Shin DW, Choi JY, Kang J, Baik YJ, Mo H, et al. Quality of life and mental health in family caregivers of patients with terminal cancer. Support Care Cancer. 2011;19(10):1519-26. DOI: 10.1007/s00520-010-0977-8 PMID: 21479527 [DOI] [PubMed]
11. Corring DJ. Quality of life: perspectives of people with mental illnesses and family members. Psychiatr Rehabil J. 2002;25(4):350-8. DOI: 10.1037/h0095002 PMID: 12013263 [Article] [DOI] [PubMed]
12. Mami S, Kaikhavani S, Amirian K, Neyazi E. The Effectiveness of Family Psychoeducation (Atkinson and Coia Model) on Mental Health Family Members of Patients with Psychosis. J Ilam Univ Medical Sci. 2016;24(1):8-17. DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.1.8 [DOI]
13. Ganjlo J, Talebi Z, Assarroudi A, Rakhshani M. [Comparative Assessment of Effect of Education in the OREM's Self Care Model Way with Current Method on the Quality of Life of Diabetic Type 2 Patients]. J Sabzevar Univ Med Sci. 2014;22(5):748-57.
14. Naeim Hassani S, Tabiee S, Saadatjoo S, Kazemi T. [The effect of an educational program based on Roy adaptation model on the psychological adaptation of patients with heart failure]. Modern Care J. 2014;10(4):231-40.
15. Azarmi S, Farsi Z, Sajadi A. [Development of Adaptation Questionnaire using Roy's Adaptation Model and its Psychometrics on Veterans with Lower Limb Amputation]. Hayat J. 2013;19(4):26-37.
16. Sadeghnejad Forotaghe M, Vanaki Z, Memarian R. [The effect of nursing care plan based on "Roy Adaptation model" on psychological adaptation in patients with diabetes type II]. Urmia Med J. 2011;10(5).
17. Maleki F, Hemmati Maslak Pak M, Khalkhali H. [Study The Effect Of Performance Roy Adaptation Model On Intencity And Effects Of Fatigue In Multiple Sclerosis Patient]. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2016;14(6):571 - 9.
18. Naga B. Roy Adaptation Model: Application of Theoretical Framework. Jurdanian Nursing Council. 2014;19(60).
19. Raheb G, Kazemi SV, Alipour F. Effectiveness of Self-Care Training Program Based on Empowerment Model on Quality of Life among Hemodialysis Patients in the City of Sari, Iran. World Family Medicine Journal/Middle East Journal of Family Medicine. 2018;16(2):16-23. DOI: 10.5742/mewfm.2018.93236 [Article] [DOI]
20. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdani Nia M. [The short form health survey (SF - 36): Translation and validation study of Iranian version]. Payesh Journal of the Iranian Institute for Health Science Research. 1384;5(1):49-56.
21. Jaarsma T, Halfens R, Tan F, Abu-Saad HH, Dracup K, Diederiks J. Self-care and quality of life in patients with advanced heart failure: the effect of a supportive educational intervention. Heart Lung. 2000;29(5):319-30. DOI: 10.1067/mhl.2000.108323 PMID: 10986526 [DOI] [PubMed]
22. Rogers C, Keller C. Roy's adaptation model to promote physical activity among sedentary older adults. Geriatr Nurs. 2009;30(2 Suppl):21-6. DOI: 10.1016/j.gerinurse.2009.02.002 PMID: 19345860 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.AJAUMS.RES.1397.46
Clinical trials code: IRCT20190130042566NXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

S N, SAH P, S S, F S. The Effect of Education on The Basis of Roy Adaptation Pattern on The Quality of Life of Home Caregivers of Psychiatric Patients with a History of Hospitalization in Mental Hospitals of Military Hospitals in Bushehr. MCS. 2019; 6 (2) :105-114
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-255-fa.html

نظام الاسلامی سحر، پیشگویی سید امیرحسین، شریفی فر سیمین تاج، سلطان نژاد فاطمه. بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی، بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بخش‌های روان بیمارستان‌های نظامی شهر بوشهر. علوم مراقبتی نظامی. 1398; 6 (2) :105-114

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-255-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4227