:: دوره 6، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 16-26 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش همتا محور بر بار روانی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در بیمارستان منتخب نظامی
بهناز لامی1، ناهید رجایی* 2، سید امیر حسین پیشگویی3، هنگامه حبیبی4، زهره منوچهری5
1- دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، گروه مادر و نوزاد، مربی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، آجا، تهران، ایران (*نویسنده مسئول).
3- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، گروه داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، آجا، تهران، ایران.
4- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
5- کارشناسی ارشد روانشاس بالینی، اداره بهداشت نیروی دریایی، تهران، ایران.
چکیده:   (1048 مشاهده)
مقدمه: تنش‌ها و فشارهای روانی ناشی از مراقبت از بیمار اسکیزوفرن امری قابل توجه و در عین حال معمول است که اگر بدون درمان و مداخله رها شود، می‌تواند منجر به کاهش سطح سلامت جسمانی و روانی مراقبان خانوادگی به عنوان بیماران پنهان شود و بر کیفیت مراقبتی که ارائه می‌دهند مؤثر باشد.
هدف: هدف از این مطالعه تعیین تأثیر آموزش همتا محور بر بار روانی مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا می‌باشد.
موارد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی بود که در سال 1397 بر روی 64 مراقب خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در بیمارستان‌های منتخب نظامی انجام شد. بیماران به روش مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. جهت گروه آزمون آموزش همتا محور به مدت 6 جلسه و جهت گروه کنترل اقدامی صورت نگرفت. در نهایت بار روانی دو گروه با هم مقایسه شدند. داده‌ها با استفاده از روش آماری به‌ وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 0/05P< سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که بین دو گروه آزمون و کنترل، متغیرهای زمینه ­ای اختلاف معناداری نداشتند. همچنین در مرحله قبل از مداخله میانگین بار روانی در دو گروه آزمون و کنترل با هم اختلاف معناداری نداشتند، در حالی که بلافاصله و دو هفته بعد از مداخله این اختلاف معنادار بود (0/001P<). همچنین نتایج مقایسه بین گروهی آزمون آنووا در دو گروه معنادار بود (0/001P<).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به سطح متوسط بار روانی نمونه‌های این مطالعه و نظر به اینکه نتایج این مطالعه حاکی از اثرات مثبت آموزش همتا محور بر بار روانی خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرن بود توصیه می‌شود، استفاده از تجارب موفق افراد همتا به عنوان یک الگو با ایجاد همدلی بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده، در جهت کاهش بار روانی خانواده‌های بیماران اسکیزوفرن در بیمارستان‌ها و بعد از ترخیص استفاده شود.
کار آزمایی بالینی: IRCT2018122180420040N1  
 
 
واژه‌های کلیدی: آموزش، اسکیزوفرنیا، بار روانی، بیمار، خانواده.
متن کامل [PDF 643 kb]   (328 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/2/14 | پذیرش: 1398/3/26 | انتشار: 1398/5/24
فهرست منابع
1. Kushan M, Vaghei S. [Psychiatric Nursing: Mental Health 2]. Tehran: Andisheh Rafi; 2015.
2. Haresabadi M, Bibak B, Hosein zadeh E, Bayati M AM, Akbari H. [Assessing burden of family caregivers of patients with schizophrenia Admitted in Imam REZA hospital- Bojnurd].JNKUMS. 2012;4(2):165-71.
3. Haji Aghaei N, Sheikhi M R, Zeighami R, Alipour M. [Follow up of the impact of family-centered psychoeducation based on Atkinson and Coia’s model on the relapse and severity of symptoms in schizophrenia]. IJPN. 2017;5(4):27-33.
4. Chimeh N, Malakoti SK, Panaghi, Ahmad Abadi Z, Nojomi N, Ahmadi Tonkaboni. [Care Giver Burden and Mental Health inSchizophrenia]. Journal of Family Research 2008;4(3):277-92.
5. Shokraneh E, Ahmadi SA. [The effects of family cognitive training on improving the treatment of schizophrenic patients]. Journal of Family Research. 2009;5(1):17-28.
6. Navidian A, Pahlavanzadeh S, Yazdani M. [The effectiveness of family training on family caregivers of inpatients with mental disorders]. IJPCP. 2010;16(2):99-106.
7. Torabi ZS, Eghlima M, Khanke HR, Reza Sotani P, Yazdani AA. [Family burden and family function Patients with chronic mental disorders. Social Welfare Quarterly]. 2013;13(51):133-49.
8. Navidian A, Salar A, Hashemi Nia A, Keikhaei A. [Study of mental exhaustion experienced by family caregivers of patients with mental disorders. Zahedan Psychiatric Hospital]. JBUMS. 2001;3(4):33-8.
9. Mohammad Poorhodki R, Rahnama M, AbdollahiMohammad A, Shahraki vahed A, Shaamsizadeh M. [A comparison of the effect of training by peers and nurses on anxiety in patient with myocardial infarction: a randomized control trial]. PCNM. 2016;6(3):12-23.
10. Ghadiri E, Shahriari M, Maghsoudi J. [The effects of peerled education on anxiety of the family caregivers of patients undergoing coronary artery bypass surgery (CABG) in Shahid Chamran center Isfahan University of Medical Sciences]. IJPN.2016;4(2):50-6.
11. Eslami R, Sajadi S A, Farsi Z. [Comparing the effect of peer education and orientation tour on the stress of patients candidate for coronary angiography in selected hospital of AJA University of Medical Sciences]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015;12(12):1119-27.
12. Dehghani A, Kermanshahi S, Memarian R, Hojjati H, Shamsizadeh M. [The effect of peer-led education on depression of multiple sclerosis patients]. Psychiatric Nursing.1(1):63-71.
13. Varaei S, Cheraghi M, Seyedfatemi N, Talebi M, Bahrani N, Dehghani A, et al. [Effect of peer education on anxiety in patients candidated for coronary artery bypass graft surgery: A randomized control trial]. 3 JNE. 2013;2(3):28-37.
14. Vaghee S, Salarhaji A, Asgharipour N, Chamanzari H. [Effects of psychoeducation on stigma in family caregivers of patients with schizophrenia: A Clinical Trial]. Evidence Based Care Journal. 2015;5(16):63-76.
15. Smith AM, Schwirian PM. The relationship between caregiver burden and TBI survivors’ cognition and functional ability after discharge. Rehabil Nurs. 1998;23(5):252-7.
16. Yu Y, Liu Z W, Tang B W, Zhao M, G. LX, Xiao S Y. Reported family burden of schizophrenia patients in rural China. PLoS ONE 2017;12(6): e0179425.
17. Magliano L, Fiorillo A, Fadden G, Gair F, Economou M, Kallert T, et al. Effectiveness of a psychoeducational intervention for families of patients with schizophrenia: Preliminary results of a study funded by the European Commission. World Psychiatry. 2005;4(1):45-9.
18. Cheraghi F, Shamsai F, Ryazi H. [Study of the treatment and care needs of the family of psychiatric patients after discharge from the center Mashhad Psychoanalysis]. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2010;18(2):15-25.

Ethics code: IR.AJAUMS.RES10200
Clinical trials code: IRCT2018122180420040N1XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها