:: دوره 6، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 9-15 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه‌ی تأثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان‌های منتخب نظامی
فرهاد امیری1، سید امیر حسین پیشگویی*2، شهلا علیاری3، هنگامه حبیبی4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
2- دکترای تخصصی پرستاری، استادیار، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
3- دکترای برنامه ریزی درسی، استادیار، گروه بهداشت مادر و نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
4- کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
چکیده:   (1210 مشاهده)
مقدمه: تسلط پرستار بر داروهای ترالی و کاربرد مشخص هر کدام از آن­ها فاکتور حیاتی در موفقیت احیای بیماران می­باشد.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی مقایسه­ای تأثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری پرستاران از داروهای ترالی اورژانس بیمارستان­های منتخب نظامی می­باشد.
مواد و روش‌ها: مطالعه نیمه ‌تجربی حاضر در سال 1397 در دو بیمارستان منتخب نیروهای مسلح انجام گرفت. حجم نمونه شامل 32 نفر گروه بازی و 32 نفر گروه سخنرانی بود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پژوهشگر ساخته­ای شامل 30 سؤال تعین میزان آگاهی پرستاران از طبقه اول داروهای ترالی بود؛ که ابتدا برای هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد. آموزش گروه سخنرانی طی دو جلسه 45 دقیقه‌ای با فاصله یک هفته از هم به صورت نظری تدوین شد. شرکت‌کنندگان در گروه بازی، به گروه‌های ۴ نفره تقسیم شدند و آموزش در قالب بازی طراحی شده طی دو جلسه 45 دقیقه­ ای با فاصله دو هفته اجرا شد. بلافاصله و یک ماه پس از مداخله پس‌آزمون برای هردو گروه به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری فیشر، تی‌ زوجی و تی مستقل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که روش‌های بازی و سخنرانی بعد از مداخله با سطح معناداری 0/05 P< بر یادگیری و یادآوری پرستاران از داروهایی ترالی اورژانس مؤثر است. نتایج آماری یک‌ ماه پس از مداخله نشان داد که هر دو روش موردنظر بر یادگیری و یادآوری پرستاران مؤثر است و بیشترین تأثیر را روش بازی بر پرستاران گذاشته است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مثبت آموزش از طریق بازی، پرستاران باید با روش­های نوین آموزشی آشنا شده و هم با بهره‌گیری از روش‌های جذاب‌تر و کاربردی‌تر جهت بهبود کیفیت یادگیری و یادآوری آموزه‌های قدم بردارند.
 

 
واژه‌های کلیدی: بازی، ترالی، داروهای سخنرانی، یادگیری، یادآوری.
متن کامل [PDF 658 kb]   (294 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/2/27 | پذیرش: 1398/3/12 | انتشار: 1398/5/24
فهرست منابع
1. Gold N, Pulford BD, Colman AM. The outlandish, the realistic, and the real: contextual manipulation and agent role effects in trolley problems. Frontiers in psychology. 2014;5:35.
2. Kalhori RP, Jalali A, Naderipour A, Almasi A, Khavasi M, Rezaei M, et al. Assessment of Iranian nurses and emergency medical personnel in terms of cardiopulmonary resuscitation knowledge based on the 2010 guideline. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2017;22(3):184.
3. Mäkinen M, Axelsson Å, Castren M, Nurmi J, Lankinen I, Niemi-Murola L. Assessment of CPR-D skills of nursing students in two institutions: reality versus recommendations in the guidelines. European Journal of Emergency Medicine. 2010;17(4):237-9.
4. Ayazi Z, Malekpour Teharani A, Rahimi-Madiseh M. The effect of CPR training on performance of nurses in selected hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences, 2010. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2012;1.
5. Adib-Hajbaghery M, Azizi-Fini E. Longitudinal Study of CardioPulmonary Resuscitation Knowledge and Skills among Nurse Interns of Kashan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2013;13(2):134-45.
6. Gul RB, Boman JA. Concept mapping: A strategy for teaching and evaluation in nursing education. Nurse education in practice. 2006;6(4):199-206.
7. Shakour M, Haghani F, Shokri T, Bahramian H. The Effect of Game Method on Students' Satisfaction and Achievement in Anatomy Course. Journal of Isfahan Medical School. 2013;31(244).
8. Montpas MM. Comparison of “Jeopardy” game versus lecture onassociate degree nursing students' achievement and retention of geriatric nursing concepts: Wayne State University; 2004.
9. Madden C. Undergraduate nursing students’ acquisition and retention of CPR knowledge and skills. Nurse education today. 2006;26(3):218-27.
10. Skirton H, Blakely G. Learning through play. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987). 2009;24(8):61.
11. Steinman RA, Blastos MT. A trading‐card game teaching about host defence. Medical education. 2002;36(12):1201-8.
12. Knowles C, Kinchington F, Erwin J, Peters B. A randomised controlled trial of the effectiveness of combining video role play with traditional methods of delivering undergraduate medical education. Sexually transmitted infections. 2001;77(5):376-80.
13. Fujimoto T, Fukuyama Y, Azami T, editors. Game-based learning for youth career education with the card game ‘JobStar’. Conference: The 9th European Conference on Games Based Learning; 2015.
14. Hodges TL. Examination of gaming in nursing education and the effect on learning and retention [PhD thesis]. Auburn, Alabama: Auburn University; 2008.
15. Telner D, Bujas-Bobanovic M, Chan D, Chester B, Marlow B, Meuser J, et al. Game-based versus traditional case-based learning. Canadian Family Physician. 2010;56(9):e345.
16. Sodhi K, Singla MK, Shrivastava A. Impact of advanced cardiac life support training program on the outcome of cardiopulmonary resuscitation in a tertiary care hospital. Indian journal of critical care medicine: peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine. 2011;15(4):209-12.
17. Wilgis M, McConnell J. Concept mapping: an educational strategy to improve graduate nurses' critical thinking skills during a hospital orientation program. Journal of continuing education in nursing. 2008;39(3):119-26.
18. Blakely G, Skirton H, Cooper S, Allum P, Nelmes P. Use of educational games in the health professions: A mixed-methods study of educators' perspectives in the UK. Nursing & Health Sciences. 2010;12(1):27-32.XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها