[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 12-1 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر استرس برتعارض زناشویی و کیفیت زندگی همسران جانباز در شهر مشهد
مجید معینی زاده* 1، رضا نظام پور2 ، نسرین سادات هاشمی گلستان2
1- دکترای روان‌شناسی بالینی، استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران.
2- کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
چکیده:   (361 مشاهده)
مقدمه: جنگ در طول تاریخ عواقب دهشتناکی به همراه داشته است. در این بین نه تنها سربازانی که مستقیم در نبرد با دشمن ستیز داشتهاند بلکه خانوادههای آنها نیز متحمل مشکلاتی شدهاند. همسران جانبازان اسطورههای گمنامی هستند که به جهت همراهی با جانبازان قرین مشکلاتی از جمله تعارضات زناشویی هستند که کاهش کیفیت زندگی را در بین آنها به دنبال داشته است.
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر استرس، بر تعارض زناشویی و کیفیت زندگی همسران جانبازان در شهر مشهد بود.
مواد و روشها: جامعه آماری شامل کلیه همسران جانبازان شهر مشهد بود که بهصورت نمونهگیری در دسترس، در پاییز 1399 انتخاب گردیدند. نظر به اینکه این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و همراه با گروه کنترل بود، تعداد 24 نفر از افرادی که نمرات بالایی در تعارض زناشویی و نمرات پایینی در کیفیت زندگی داشتند، انتخاب گردیدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه مداخله تحت درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استرس در هشت جلسه 90 دقیقهای قرار گرفتند و سرانجام از هر دو گروه، آزمونها به عنوان پسآزمون اخذ گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‏ ها از نرمافزار SPSS نسخه 25 استفاده گردید.
یافتهها: بررسیهای حاصل از تحلیل کوواریانسها (مانکووا) در ابعاد کیفیت زندگی شامل جسمی (0/001P<؛ 46/55=F)، روانشناختی (0/001P<؛ 132/49=F)، اجتماعی (0/001P<؛ 30/74=F) و محیطی (0/006=P؛ 12/25=F) و ابعاد تعارض زناشویی شامل همکاری (0/017=P؛ 6/37=F)، واکنش هیجانی (0/001P<؛ 24/23=F)، پیوند با خویشاوندان (0/033=P؛ 5/03=F)، جدا کردن امور مالی (0/012=P؛ 7/26=F)، نشان داد که با در نظر گرفتن اثر پیشآزمون، اثر عضویت گروهی بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته تعارض زناشویی و کیفیت زندگی معنادار بوده است.
بحث و نتیجهگیری: نتایج حاکی از آن بود که این نوع درمان برای همسران جانبازی که به علت مشکلات جسمانی و روانی همسر، زندگی آنها در معرض تعارض زناشویی و افت کیفیت قرار گرفته است، مفید بوده است.
واژه‌های کلیدی: تعارض زناشویی، جانباز، ذهن آگاهی، کیفیت زندگی.
متن کامل [PDF 595 kb]   (133 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی
دریافت: 1399/5/21 | پذیرش: 1400/2/15 | انتشار: 1400/4/10
فهرست منابع
1. Palmer M, Nguyen CV, Mitra S, Mont D, Groce NE. Long-lasting consequences of war on disability. Journal of Peace Research. 2019;56(6):860-75. [DOI]
2. Molkari B, Karmian N, Farahbakhsh K, Esmaili M. Qualitative analysis of emotional and familial situations of injured victims of sardasht chemical air attack. Clinical Psychology Studies. 2013; 4(13): 107-20.
3. Dastjerdi R. Qualitative evaluation of mental stress veterans and their families. [Master's thesis]. Tehran Allameh Tabatabaei University; 2018.
4. Bolton R. Psychology of human relations, popular skills, Translated by Hamid Reza Sohrabi. Tehran: Roshd Publications; 2002.
5. Golbaran M. The Relationship between marital conflict management styles with marital satisfaction in women who employed and unemployed in Kermanshah. [Master's thesis] 2015.
6. Sehat F, Sehat N, Khanjani S, Mohebi S, Shahseya M. The effect of short-term solutions-based approach on reducing marital conflicts. Health systemResearch. 2014;10(2):268-75.
7. Smith SB, Tutor RS, Phillips ML. Resolving CONFLICT Realistically in Today's Health Care Environment. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services. 2001;39(11):36-45. [DOI]
8. Rogers DL, Skidmore ST, Montgomery GT, Reidhead MA, Reidhead VA. Spiritual integration predicts self-reported mental and physical health. J Relig Health. 2012;51(4):1188-201. [DOI] [PubMed]
9. Vahabi N, Gohari M, Azarbar A, Salehi M. Evaluating the Quality of Life (QoL) in Blind War Veterans, Using Rasch Model. Iranian Journal of Surgery. 2014;22(3):50-8.
10. Salimi H, Azad Marzabadi E, Amiri M, Taghavi MR. Aspects Of Marital Satisfaction Among Veterans'wives. New Thoughts On Education. 2009;4(4):55-72.
11. Zahedi Asl M, Hosseini F. The Relationship Between Social Health and Marital Life Satisfaction Among War Veterans with Disabilities. Social Work in Allameh Tabatabai. 2017;4(12):245-74.
12. Sadeghi S, Ghaderi Z, Jahedi S. The effectiveness of gestalt therapy and cognitive therapy on improvement of life quality of war veterans. Armaghane danesh. 2012;16(6):0-0.
13. Atkinson M, Wade TD. Mindfulness Training to Facilitate Positive Body Image and Embodiment, Handbook of Positive Body Image and Embodiment: Constructs, Protective Factors, and Interventions. Oxford, U. K: Oxford University Press; 2019.
14. Sevinc G, Holzel BK, Hashmi J, Greenberg J, McCallister A, Treadway M, et al. Common and dissociable neural activity after mindfulness-based stress Reduction and Relaxation Response Programs. Psychosom Med. 2018;80(5):439-51. [DOI] [PubMed]
15. Schure MB, Simpson TL, Martinez M, Sayre G, Kearney DJ. Mindfulness-Based Processes of Healing for Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder. J Altern Complement Med. 2018;24(11):1063-8. [DOI] [PubMed]
16. Solhaug I, de Vibe M, Friborg O, Sørlie T, Tyssen R, Bjørndal A, et al. Long-term Mental Health Effects of Mindfulness Training: a 4-Year Follow-up Study. Mindfulness. 2019;10(8):1661-72. [DOI]
17. Mohammadkhani P, Khanipour H. Mindfulness based cognitive therapies. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. 2016.
18. Mehling WE, Chesney MA, Metzler TJ, Goldstein LA, Maguen S, Geronimo C, et al. A 12-week integrative exercise program improves self-reported mindfulness and interoceptive awareness in war veterans with posttraumatic stress symptoms. J Clin Psychol. 2018;74(4):554-65. [DOI] [PubMed]
19. Höppener MM, Larsen JK, van Strien T, Ouwens MA, Winkens LHH, Eisinga R. Depressive Symptoms and Emotional Eating: Mediated by Mindfulness? Mindfulness. 2018;10(4):670-8. [DOI]
20. Lindsay EK, Young S, Brown KW, Smyth JM, Creswell JD. Mindfulness training reduces loneliness and increases social contact in a randomized controlled trial. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019;116(9):3488-93. [DOI] [PubMed]
21. Yang X, Zhou Z, Liu Q, Fan C. Mobile Phone Addiction and Adolescents’ Anxiety and Depression: The Moderating Role of Mindfulness. Journal of Child and Family Studies. 2019;28(3):822-30. [DOI]
22. Kahrizi S, Taghavi M, Ghasemi R, Goodarzi M. The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on Depression, Anxiety and Somatic Symptoms in Asthma patients. Razi Journal of Medical Sciences. 2017;24(154):27-36.
23. Kazemi H, Shojaei F, Soltanizadeh M. The Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction Intervention on Psychological Flexibility, Distress Tolerance, and Re-Experiencing the Trauma in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder. Military Caring Sciences. 2018;4(4):236-48. [DOI]
24. Hooman HA. Normal bending model in hypothesis testing and distance estimation. Statistical inference in behavioral research Tehran: Samt. 2018, 7 Section:185.
25. Biegel GM. The stress reduction workbook for teens: Mindfulness skills to help you deal with stress: New Harbinger Publications; 2017.
26. Nejat S, Montazeri A, Holakoei K, Mohammad K. Standardization of whoqol-bref: Translation and psychometry of iranian version. Journal of health science university. 2007;4(4):1-12.
27. Ghaffari G, Shirali E. Assessing the quality of life of the people of Tehran based on the standard questionnaire of the World Health Organization WHOQOL-BREF. Economic Sociology and Development. 2018;7(1):125-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468094.
28. Sanaee B. Marriage and family assessment scales. Tehran: Besat publication; 2008.
29. Mehrinegad S, Saatchi L. The effectiveness of mindfulness-Based Cognitive Therapy on depression, anger and emotional regulation of veteran's wives. Journal of the veteran's medical. 2017;32:141-8.
30. Assadullahi J. The comparison of effectiveness of mindfulness-based stress reduction therapy and solution focused on reducing aggression and conflict of married couples with addicted husband. [Master's thesis]. Mashhad: Mashhad Ferdowsi University; 2016.
31. Ali Pour E. The effectiveness of mindfulness on resiliency and quality of life of coronary heart disease. [Master's thesis]. Islamic Azad University. 2017.
32. Sangprasert P, Palangrit S, Tiyoa N, Pattaraarchachai J. Effects of mindfulness-based health education practice on health behaviors and quality of life among hypertensive patients. Journal of Health Research. 2019;33(3):186-96. http://dx.doi.org/10.1108/jhr-07-2018-0059
33. Roldán Franco MA, Bermejo Toro L, Sánchez-Izquierdo Alonso M, Calvete E, Oñate L. The Mindfulness Trait, Rumination and Psychological Symptoms in Family Caregivers of People with Acquired Brain Injury. 2019.
34. Raj S, Sachdeva SA, Jha R, Sharad S, Singh T, Arya YK, et al. Effectiveness of mindfulness based cognitive behavior therapy on life satisfaction, and life orientation of adolescents with depression and suicidal ideation. Asian J Psychiatr. 2019;39:58-62. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajp.2018.12.001 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30579108
35. Shahbeik S, Taghavijoorabchi F, Abroshan F, Naseri M. Effectiveness of group-based cognitive therapy based on mindfulness on family function and marital adaptation of couples with type II diabetes. Iranian Journal of Nursing Research. 2019;13(6):68-75.
36. Sood R, Kuhle CL, Kapoor E, Thielen JM, Frohmader KS, Mara KC, et al. Association of mindfulness and stress with menopausal symptoms in midlife women. Climacteric. 2019;22(4):377-82. [DOI] [PubMed]
37. Lara-Cinisomo S, Santens RL, Fujimoto EM. A Pilot Randomized Controlled Trial of a Mindfulness-Based Intervention for Caregivers of Veterans. Mindfulness. 2019;10(9):1855-69. [DOI]
38. Farnam A, Borjali A, Sohrabi F, Falsafinejad M-R. The effectiveness of the mindfulness based relapse prevention (MBRP) model on relapse prevention and coping skills enhancement in people with substance dependency. Clinical Psychology Studies. 2014;4(16):79-99.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.UM.REC.1399 .116


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moeenizadeh M, Nezampour R, Hashemi Golestan N S. The Effect of Stress-Based Mindfulness Training on Marital Conflict and Quality of Life of Veteran Spouses in Mashhad. MCS. 2021; 8 (1) :1-12
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-417-fa.html

معینی زاده مجید، نظام پور رضا، هاشمی گلستان نسرین سادات. تأثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر استرس برتعارض زناشویی و کیفیت زندگی همسران جانباز در شهر مشهد. علوم مراقبتی نظامی. 1400; 8 (1) :12-1

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-417-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4343