[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 4، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 58-69 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع 2 دارای اختلال قلبی مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب آجا
حسین رضایی اصل1، مرجان سید مظهری 2، سید امیرحسین پیشگویی3، فاطمه الحانی4
1- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری.
2- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی - جراحی
3- ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی- جراحی.
4- ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه پرستاری.
چکیده:   (9576 مشاهده)

مقدمه: آموزش در دیابت و اختلالات قلبی یک مسئله اساسی و مهم در دستیابی به توانمندسازی و تبعیت مطلوب بیمار از رژیم درمانی است توجه به توانمندسازی خانواده بیماران نیز میتواند مدیریت و کنترل مطلوب بیماری را در بیمار تسهیل نماید. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین تأثیر بکارگیری الگوی توانمندسازی خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو دارای اختلالات قلبی صورت پذیرفت.

مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی بوده که در سال 95-1394 انجام شد و طی آن 56 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو دارای اختلالات قلبی در بیمارستانهای منتخب تابعه آجا بر اساس معیارهای ورود، واحدهای مورد پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم و مورد بررسی قرار گرفت. برای گروه مداخله طی 8 جلسه 60 تا 90 دقیقهای بر طبق الگو آموزشهای لازم داده شد و از آنان درخواست شد این آموزشها را با خانواده خود در میان بگذارند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامههای اطلاعات فردی، توانمندی و تبعیت از درمان در بیماریهای مزمن بود که همه پرسشنامهها قبل از مداخله و پس از مداخله و پرسشنامه تبعیت از درمان مجدداً چهار هفته پس از مداخله در اختیار دو گروه و خانواده آنان قرار گرفت. دادهها در نرمافزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمون دقیق فیشر، تی زوجی، تی مستقل و آنالیز آنوا و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: نتایج نشان داد از نظر متغیر دموگرافیک هیچ گونه تفاوت معناداری در میان دو گروه مداخله و کنترل قبل از مطالعه مشاهده نگردید (0/05P>)، بین میانگین نمرات توانمندی بیمار و توانمندی عضو فعال خانواده و تبعیت از درمان در بیماریهای مزمن و میانگین مقادیر HBA1C و LDL قبل از مداخله تفاوت آماری معنادار وجود نداشت (05/0P>) اما بعد از مداخله، به غیر از میزان LDL در بقیه موارد اختلاف آماری معناداری بین دو گروه مشاهده شد (0/05P<).

بحث و نتیجهگیری: نتایج مطالعه حاکی از اثرات مثبت اجرای الگوی توانمند سازی خانواده محور بر افزایش تبعیت از درمان در بیماران بود.

واژه‌های کلیدی: اختلالات قلبی، الگوی توانمند سازی خانواده محور، تبعیت از درمان، دیابت نوع 2.
متن کامل [PDF 467 kb]   (2417 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/11/16 | پذیرش: 1395/12/16 | انتشار: 1396/3/31
فهرست منابع
1. Ding CH, Teng CL, Koh CN. Knowledge of diabetes mellitus among diabetic and non-diabetic patients in Klinik Kesihatan Seremban. Med J Malaysia. 2006;61(4):399-404. PMID: 17243515 [PubMed]
2. Smeltzer S, Bare B. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
3. Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2010;87(1):4-14. DOI: 10.1016/j.diabres.2009.10.007 PMID: 19896746 [DOI] [PubMed]
4. Shirazi M, Anoosheh M, Rajab A. [The effect of self care program education by group discussion method on self concept in diabetic adolescent girls reffered to Iranian Diabetes Society]. Iran J Nurs Res. 2011;6(22):40-50.
5. Sabaté E. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2003.
6. Association AD. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2014;37(1):62-9.
7. Delamater AM. Improving Patient Adherence. Clin Diabetes. 2006;24(2):71-7. DOI: 10.2337/diaclin.24.2.71
8. Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Cheever K. Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical Surgical Nursing 11th Edition. 11th ed: Wolters Kluwer: Lippincott Williams and Wilkins; 2007.
9. Association AD. Standards of medical care for patients with diabetes mellitus. Diabetes Care. 2011;20(1):5-13.
10. Padala PR, Desouza CV, Almeida S, Shivaswamy V, Ariyarathna K, Rouse L, et al. The impact of apathy on glycemic control in diabetes: a cross-sectional study. Diabetes Res Clin Pract. 2008;79(1):37-41. DOI: 10.1016/j.diabres.2007.06.012 PMID: 17681395 [DOI] [PubMed]
11. Harvey JN, Lawson VL. The importance of health belief models in determining self-care behaviour in diabetes. Diabet Med. 2009;26(1):5-13. DOI: 10.1111/j.1464-5491.2008.02628.x PMID: 19125754 [DOI] [PubMed]
12. Jafarian N, Heydari A. [ the role of health beliefs in the adoption insulin in diabetic patients attending the diabetes research center of Hamadan]. Sci J Hamadan Univ Med Sci. 2000;7(4):54-9.
13. Hamadzadeh S, al e. [Coping styles and self- care behaviors among diabetes patients]. Iran J Nurs 2013;25(80):24-33.
14. Keogh C, al e. Changing illness perception in patient with poorly controlled type 2diabetes a RCT of a family- based intervention-protocol and pilot studey. Biomed Centeral Fam Pract. 2000;8(36):1-100.
15. Helgeson VS, Reynolds KA, Siminerio L, Escobar O, Becker D. Parent and adolescent distribution of responsibility for diabetes self-care: links to health outcomes. J Pediatr Psychol. 2008;33(5):497-508. DOI: 10.1093/jpepsy/jsm081 PMID: 17848390 [DOI] [PubMed]
16. Kooshyar H, Shoorvazi M, Dalir Z, Hosseini M. [Health literacy and its relationship with medical adherence and health-related quality of life in diabetic community-residing elderly]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2014;24(1):134-43.
17. Tolouei M, al e. [Motivational factors of nurses in the education of patients]. Hayat. 2006;12(2):43-51.
18. Ellis SE, Speroff T, Dittus RS, Brown A, Pichert JW, Elasy TA. Diabetes patient education: a meta-analysis and meta-regression. Patient Educ Couns. 2004;52(1):97-105. DOI: 10.1016/s0738-3991(03)00016-8 PMID: 14729296 [DOI] [PubMed]
19. Funnell MM, Anderson RM, Arnold MS, Barr PA, Donnelly M, Johnson PD, et al. Empowerment: an idea whose time has come in diabetes education. Diabetes Educ. 1991;17(1):37-41. DOI: 10.1177/014572179101700108 PMID: 1986902 [DOI] [PubMed]
20. Funnell MM, Anderson RM. Empowerment and Self-Management of Diabetes. Clin Diabetes. 2004;22(3):123-7. DOI: 10.2337/diaclin.22.3.123 [PubMed]
21. Alhani F. [Designing and evaluation of family centered empowerment model in preventing iron deficiency anemia ]. Tehran: Tarbiat Modares University; 2003.
22. Park M, Chesla CK. Understanding complexity of Asian American family care practices. Arch Psychiatr Nurs. 2010;24(3):189-201. DOI: 10.1016/j.apnu.2009.06.005 PMID: 20488345 [DOI] [PubMed]
23. Donovan F, Sands K, Judith N, Marianne M, Green C. Phipps medical surgical nursing health and illness perspective 8 th ed. St Louis: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. 882 p.
24. Musick K, Mare RD. Family structure, intergenerational mobility, and the reproduction of poverty: evidence for increasing polarization? Demography. 2004;41(4):629-48. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2004.11.006 PMID: 15622947 [DOI] [PubMed]
25. Allahyari A. [The effect of family- centered empowerment model on the Quality of life of school age B- thalassemic children]. Tehran, Iran: Tarbiat Modares Univercity; 2006.
26. Masoodi R, Alhani F, Moghadassi J, Ghorbani M. [The effect of family-centered empowerment model on skill, attitude, and knowledge of multiple sclerosis caregivers]. J Birjand Univ Med Sci. 2010;9:175-82.
27. Vahedian Azimi A, Alhani F, Ahmadi F, Kazemnejad A. [Effect of family-centered empowerment model on the life style of myocardial infarction patients]. Iran J Crit Care Nurs. 2010;2(4):1-2.
28. Sanaie N, Nejati S, Zolfaghari M, Alhani F, Kazemnezhad A. [The effects of family-based empowerment on family cooperation in following patient treatment regime after coroner arteries bypass surgery]. Mod Care Sci Q Birjand Nurs Midwifery Fac. 2014;11(1):19-27.
29. Hajizadeh E, Asghari M. Looking research methods and statistical analysis. Tehran: Jahad university press; 2011.
30. Salsali M, Silverstone PH. Low self-esteem and psychiatric patients: Part II - The relationship between self-esteem and demographic factors and psychosocial stressors in psychiatric patients. Ann Gen Hosp Psychiatry. 2003;2(1):3. PMID: 12622872 [PubMed]
31. Modanloo M. [Development and psychometric tools adherence of treatment in patients with chronic]. Iran: Iran university; 2013.
32. Aghamolaei T, Eftkhar H, Mohammad K, Nakhjavani M, Shojaiezadeh D, Ghofranipour F, et al. [effect of health education program on behavior and health- related quality of life in diabetic patients]. Acta Med Iranica. 2005;43(2):89-94.
33. Mosnier-Pudar H, Hochberg G, Eschwege E, Virally ML, Halimi S, Guillausseau PJ, et al. How do patients with type 2 diabetes perceive their disease? Insights from the French DIABASIS survey. Diabetes Metab. 2009;35(3):220-7. DOI: 10.1016/j.diabet.2009.02.001 PMID: 19303338 [DOI] [PubMed]
34. Milenkoviæ T, Gavriloviæ S, Percan V, Petrovski G. Influence of diabetic education on patient well-being and metabolic control. Diabetologia Croat. 2004;33(3):91-6.
35. Sadeghi M, Pedram Razi S, Nikbakht Nasrabadi A, Ebrahimi H, Kazemnejad A. [Comparison of the impact of education based on the empowerrment model and family-center empowerrment model on knowledge and metabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus]. J Nurs Educ. 2013;2(3):18-27.
36. Heydari M, Mir Mohammad Ali M, Khakbazan Z, Mahmoodi M. [The study of comparison of two educational methods of lecture and training package on self-efficacy 9-12 years old girls student in relation with adolescent health]. Iranian J Nurs Res. 2015;1(36):1-15.
37. Alizadeh H, Nasirifard N, Karami A. [The effect of training on the efficacy of Adlerian-based encouragement of self-esteem in adolescent girls. Winter 2010]. Soc Stud Psychol Women. 2010;4(26):143-67.
38. Heidari M, Alhani F, Kazemnejad A, Moezzi F. [The effect of empowerment model on quality of life of diabetic adolescents]. Iran J Pediatr. 2007;17(1):87-94.
39. Hakim A, Mahmoodi F, Alijani Renani H, Latifi M. [Effect of family-centered empowerment model on treatment regimen of the school-aged children with diabetes: A randomized controlled trial]. Jundishapur J Chron Dis Care. 2013;2(2):46-53.
40. Samadi N, Safavi M, Mahmoodi M. [The relationship between quality of life and self-esteem in patient with type 2 diabetes in Ardabil 2011. A short report]. Rafsanjan J Med Sci. 2011;12(3):251-6.
41. Armour TA, Norris SL, Jack L, Jr., Zhang X, Fisher L. The effectiveness of family interventions in people with diabetes mellitus: a systematic review. Diabet Med. 2005;22(10):1295-305. DOI: 10.1111/j.1464-5491.2005.01618.x PMID: 16176186 [DOI] [PubMed]
42. Lustman PJ, Anderson RJ, Freedland KE, de Groot M, Carney RM, Clouse RE. Depression and poor glycemic control: a meta-analytic review of the literature. Diabetes Care. 2000;23(7):934-42. PMID: 10895843 [PubMed]
43. Wong FK, Mok MP, Chan T, Tsang MW. Nurse follow-up of patients with diabetes: randomized controlled trial. J Adv Nurs. 2005;50(4):391-402. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2005.03404.x PMID: 15842446 [DOI] [PubMed]
44. Kim HS, Kim NC, Ahn SH. Impact of a nurse short message service intervention for patients with diabetes. J Nurs Care Qual. 2006;21(3):266-71. PMID: 16816608 [PubMed]
45. Ghavami H, Ahmadi F, Entezami H, Memarian R. [Effect of applying continuous care model on quality of life in diabetic patients]. Tehran, Iran: Tarbiat Modares Univercity; 2004.
46. Rakhshandehru S, Heydarnia A, Rajab A. [Effect of education on quality of life of diabetic patients]. Shahed J Med. 2002;62:15-20.
47. Narges G, Maddah Sadat SB, Dalvandi A, Arsalani N, Farzi M. The effect of education of self care behaviors based on family-centered empowerment model in type II diabetes. J Sch Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci Health Serv. 2014;23(83):43-50.
48. Razmaraei S, Hemmati Maslakpak M, Khalkhali H. [The Effect Of Family-Centered Education On Self-Care In Patients With Type 2 Diabetes]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2016;14(2):118-27.
49. Aggarwal B, Liao M, Allegrante JP, Mosca L. Low social support level is associated with non-adherence to diet at 1 year in the Family Intervention Trial for Heart Health (FIT Heart). J Nutr Educ Behav. 2010;42(6):380-8. DOI: 10.1016/j.jneb.2009.08.006 PMID: 20696617 [DOI] [PubMed]
50. Gance-Cleveland B. Motivational interviewing: improving patient education. J Pediatr Health Care. 2007;21(2):81-8. DOI: 10.1016/j.pedhc.2006.05.002 PMID: 17321907 [DOI] [PubMed]
51. Teufel-Shone NI, Drummond R, Rawiel U. Developing and adapting a family-based diabetes program at the U.S.-Mexico border. Prev Chronic Dis. 2005;2(1):A20. PMID: 15670473 [PubMed]
52. Kwon HS, Cho JH, Kim HS, Lee JH, Song BR, Oh JA, et al. Development of web-based diabetic patient management system using short message service (SMS). Diabetes Res Clin Pract. 2004;66 Suppl 1:S133-7. DOI: 10.1016/j.diabres.2003.10.028 PMID: 15563964 [DOI] [PubMed]
53. Chien WT, Chiu YL, Lam LW, Ip WY. Effects of a needs-based education programme for family carers with a relative in an intensive care unit: a quasi-experimental study. Int J Nurs Stud. 2006;43(1):39-50. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2005.01.006 PMID: 16183062 [DOI] [PubMed]
54. Hashemi S, Tayebi A, Rahimi A, Einolahi B. [Examining the effect of continuous care model on adherence to dietary regimen among patients receiving hemodialysis]. J Crit Care Nurs. 2015;7(4):215-20.
55. Musavifar A, Zolfaghari M, Pedram S, Haghani H. [Assess follow-up (mobile, phone) on adherence to treatment in patient with diabetes]. Iran Diabetes Lipid J. 2012;10(4):407-18.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

H R A, M S M, SAH P, F A. The Effectiveness of “Family-Centered Empowerment Model” on the Treatment Adherence of Patients with Type II Diabetes and Heart Disorder Admitted to AJA Hospitals, During Year 2015. MCS. 2017; 4 (1) :58-69
URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-158-fa.html

رضایی اصل حسین، سید مظهری مرجان، پیشگویی سید امیرحسین، الحانی فاطمه. بررسی تأثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع 2 دارای اختلال قلبی مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب آجا. علوم مراقبتی نظامی. 1396; 4 (1) :58-69

URL: http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-158-fa.htmlدوره 4، شماره 1 - ( علوم مراقبتی نظامی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم مراقبتی نظامی Military Caring Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162