Journal archive for Google Scholar Robot!

Military Caring Sciences Journal

مجله علوم مراقبتی نظامیVolume 7, Number 1 (2020-4)


Pulmonary Rehabilitation and Physiotherapy Management of Respiratory Conditions in Patient with COVID-19: Narrative Review
توانبخشی ریوی و درمان فیزیوتراپی عوارض تنفسی بیماران مبتلا به ویروس کووید-19: مطالعه مرور نقلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of conscript general training on sleep quality of soldiers
تأثیر دوره آموزش عمومی نظام وظیفه بر کیفیت خواب سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2020-3)


Prediction of Food Craving Based on the Incompatible Domains of Personality with the mediating role of Non-Adaptive Strategies of Cognitive Emotion Regulation
پی شبینی ولع غذا براساس حیطه های ناسازگار شخصیت با نقش میانجی راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Motivation and Job Satisfaction in Hospital Employees of Sanandaj
بررسی میزان انگیزش و رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Power and the Moderating Role of Aggression on Empathic Behavior in Military Sample
اثر قدرت و نقش تعدیل‌کنندگی پرخاشگری بر همدلی در نمونه منتخب نظامی کارکنان وظیفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Managers' Ethical Leadership Style with Professional Commitment and Ethical Sensitivity among Physicians of a Military Hospital
بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه‌ای و حساسیت اخلاقی پزشکان در یک بیمارستان‌ نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related Factors to Job Satisfaction in Selected Military Hospital Personnel: A Descriptive Cross-Sectional Study
بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی پرسنل بیمارستان های منتخب نظامی: یک مطالعه توصیفی- مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Visual-Spatial Cognitive Function and Attention in Pilots of Air Force of Islamic Republic of Iran
بررسی عملکرد شناختی بینایی-فضایی و توجه در خلبانان ارتش جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Self-Compassion and Ego Strength on Secondary Post-Traumatic Stress Disorder in Wives of War Veterans
نقش خودشفقتی و نیرومندی ایگو در اختلال استرس تروماتیک ثانویه همسران جانبازان جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Effect of lecture and multimedia Training of applying SBAR communication model on Emergency Nurses’ Knowledge, attitude and performance of nursing documentation in Selected Military Hospitals
مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و چند‌ رسانه‌ای بر میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس در زمینه بکارگیری یک مدل ارتباطی در ثبت و گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان‌های منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2019-12)


The Relationship Between Social Intelligence and Academic [B1] Achievement in Anesthesiology and Operating Room Students of Tehran University of Medical Sciences
بررسی ارتباط هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on the Adolescent’s Emotional Regulation and Mood States
تأثیر آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت‌های خلقی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Students' E-Health Literacy and General Health in a Military University of Medical Sciences
بررسی ارتباط بین سواد سلامت الکترونیک و سلامت عمومی دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disasters Characteristics; an Effective Factor in Risk Perception of Healthcare Middle Managers in Armed Forces: A Qualitative Study
ویژگی­های بلایا عاملی مؤثر در درک از خطر مدیران میانی نظام سلامت در نیروهای مسلح: نتایج یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Teaching Clinical Reasoning on Critical Thinking of Undergraduate Nursing Students Taking the Course of Emergency Nursing in Disasters and Events: A Preliminary Study
بررسی تأثیر آموزش استدلال بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری در درس پرستاری اورژانس در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Resilience and Emotional Regulation with Life Expectancy among Soldiers
بررسی رابطه بین تاب‌آوری و تنظیم هیجانی با امید به زندگی در بین سربازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship and Predicting Role of Sleep Quality and Sexual Self-esteem in Secondary Post-traumatic Stress Disorder among Wives of Veterans
تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی اثر کیفیت خواب و عزت نفس جنسی بر اختلال استرس تروماتیک ثانویه در همسران جانبازان جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Emotion-focused Cognitive Behavioral Therapy on Social Adjustment and Experiential Avoidance in Iranian Disabled Veterans
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار بر سازگاری اجتماعی و اجتناب تجربی در جانبازان دارای نقص عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lessons from Volunteer Management in the West Country Earthquake (Azgaleh - Sar Pul Zahab)
درس هایی از مدیریت داوطلبان در زلزله غرب کشور( ازگله – سرپل ذهاب)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Lessons Learned from the Lorestan Flood Crisis: Relief Experience in Pol-e-Dokhtar Flood
درس آموخته های بحران سیل لرستان: تجربه امدادرسانی در سیل پلدختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2019-11)


Nursing Bachelor’s Education Program in Iran and UCLA: A Comparative Study
مقایسه تطبیقی نظام آموزشی کارشناسی پرستاری در ایران با دانشگاه UCLA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Medical Residents and Postgraduates Students’ Satisfaction of Thesis Supervision in Iran University of Medical Sciences
مقایسه رضایت‌مندی دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از فرآیند سرپرستی پایان‌نامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Professional Ethics Program (in-Personal and E-learning) on Nurses’ Performance and Satisfaction of Patients Referring to Emergency Department of Hospitals Affiliated to Armed Forces
تأثیر برنامه اخلاق حرفه‌ای (حضوری و الکترونیک) بر عملکرد اخلاقی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان‌های تابعه نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Multimedia Training Program on Anxiety in Patients Admitted to Chemotherapy Departments
بررسی تأثیر برنامه آموزشی چند رسانه‌ای بر اضطراب بیماران بستری در بخش‌های شیمی درمانی بیمارستان‌های منتخب آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Social Competence Training based on Felner Model on Communication Skills and Social Adjustment of Nurses in the Psychiatric ward of Selected Hospitals of Aja
بررسی تأثیر آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی پرستاران بخش روان بیمارستان‌های منتخب آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on The Basis of Roy Adaptation Pattern on The Quality of Life of Home Caregivers of Psychiatric Patients with a History of Hospitalization in Mental Hospitals of Military Hospitals in Bushehr
بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی، بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بخش‌های روان بیمارستان‌های نظامی شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Training Interaction and anger controlling Skill on Nurses’ Exposure to Aggressive Behaviors in Hospitalized Patients in Psychiatric Departments of Selected Military Hospitals
بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی و مدیریت خشم بر نحوه مواجهه پرستاران با رفتارهای پرخاشگرانه بیماران بستری در بخش‌های روان‌پزشکی بیمارستان‌های منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive-Social Based Care Program on Patient’s Compliance in Heart Valve Surgery in Selected Military Hospital
تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The history of Aja Faculty of Nursing
تاریخچه دانشکده پرستاری آجا (ارتش جمهوری اسلامی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2019-8)


Comparative Study of Nursing PhD Education System and Curriculum in Iran and Alberta School of Nursing
مقایسه تطبیقی نظام آموزشی دوره دکترای تخصصی پرستاری در ایران و دانشکده پرستاری آلبرتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Creativity and Social Intelligence in Students at Allameh Tabatabai and Shahid Beheshti Universities
رابطه خلاقیت و هوش اجتماعی در دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Stability Training with and without Positional Release Technique on the Pain, Neck Range of Motion in Men with Chronic Neck Pain
مقایسه تأثیر تمرینات ثباتی با و بدون تکنیک ریلیز وضعیتی بر درد و دامنه حرکتی گردن مردان دارای گردن درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Rehacom Cognitive Rehabilitation Software on Depression in Patients with Chronic Stroke
اثربخشی نرم‌افزار توانبخشی شناختی رهاکام بر افسردگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن استان تهران در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Lecture Training and Clinical Education on the Care of Patients with Angina Pectoris on Attitude of Nurses in Emergency Department of Military Hospitals of in Mashhad
مقایسه تأثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Peer-Based Education on the Psychological Burden of Family Caregivers of Patients with Schizophrenia Admitted to the Military Hospital
بررسی تأثیر آموزش همتا محور بر بار روانی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در بیمارستان منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Effect of Game and Speech Training on Nurses' Learning and Reminder of Emergency Trailer Drugs in Selected Military Hospitals
مقایسه‌ی تأثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان‌های منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Isopropyl Alcohol and Chlorhexidine Gluconate on the Blood Glucose in Diabetic Patients Referring to the Emergency Department
مقایسه تأثیر ضدعفونی‌کننده‌های موضعی ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین گلوکونات بر قند خون بیماران دیابتیک مراجعه‌کننده به اورژانس یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2019-5)


The Role of Self-Concealment and Alexithymia in Predicting Resistance to Change of Drug Users
نقش خود نهان‌سازی و آلکسی‌تایمیا در پیش‌بینی مقاومت در برابر تغییر در افراد مصرف‌کننده مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

​The Effect of an Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nutritional Behaviors in Type 2 Diabetics
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه‌ای بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and explaining individual and managerial factors affecting the compensation of project-based organizations with mixed approach.
شناسایی و تبیین عوامل فردی و مدیریتی اثرگذار بر جبران ‌خدمات سازمان‌های پروژه محور با رویکرد آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aromatherapy with Essential Oil of Damascena on the Anxiety of Nurses Working in the Emergency Department of the Selected Hospital of AJA University of Medical Sciences
بررسی تأثیر رایحه ‌درمانی با اسانس گل محمدی بر میزان اضطراب پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان‌ منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Personality Traits and Teaching quality among the Faculty Members of AJA University of Medical Sciences from Students' Viewpoint
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کیفیت تدریس در میان استادانِ دانشگاه علوم پزشکی ارتش از دیدگاه دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between "Quality of life" and Social Support of the Retired Military Personnel
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در جامعه بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Effective Factors on the Creation and Boosting Organizational Morale (Case Study: Students of a Military University)
بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و شایستگی مدیریتی بر روحیه سازمانی (مطالعه موردی: دانشجویان یک دانشگاه نظامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Clinical Skill of Nurses in Crisis in Selected Military Hospital in Mashhad
سنجش مهارت بالینی پرستاران در بحران دریکی از بیمارستان­های منتخب نظامی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

...
آیین گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه علوم پزشکی آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2019-3)


General Health in Iranian Nurses, A Systematic Review
سلامت عمومی در پرستاران ایرانی، یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Early Maladaptive Schemas and Attachment Styles in Prisoners with Borderline Personality Disorder in Hamadan Prison Center
ارتباط طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی در زندانیان دارای اختلال شخصیت مرزی زندان مرکزی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between personality types and type of control source and self-efficacy rate military personnel
بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی و نوع منبع کنترل با میزان خودکارآمدی کارکنان یکی از یگان‌های نظامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Hope in Predicting Psychological Well-Being of Soldiers with Self-Control Mediation
نقش امیدواری در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سربازان با میانجیگری خودکنترلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Spiritual Intelligence Based on Personality Traits in Male addicted Quitting Narcotics in Ilam
پیش‌بینی هوش معنوی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی در معتادان مرد در حال ترک استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Turnover Intention of Nurses Working in the Selected Military Hospitals in Tehran
بررسی اثربخشی آموزش سبک رهبری تحول‌گرا به سرپرستاران بر میزان قصد ترک خدمت پرستاران شاغل در بخش‌های بیمارستان‌های منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Nurses ‘Performance from Nurses’ Viewpoints on Providing Safe Care to Patients in AjA Hospitals in 2018
بررسی عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه و عمومی بیمارستان‌های آجا در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of Quality of Life in Patients with Traumatic Hand Injury
روند کیفیت زندگی در بیماران با آسیب عصب دست ناشی از تروما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2018-12)


Visual Media Education for Prevention of Iron Deficiency Anemia among High School Girls in Chabahar City
بررسی تأثیر بسته آموزشی رسانه‌ای پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر سواد سلامت دختران دبیرستانی شهرستان چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

​Prediction of Addiction Readiness Based on Behavioral Activation and Inhibition of Systems (BIS/BAS) and Cognitive Abilities Among Students in Amol Institute of Higher Education 2017-2018
پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم‌های مغزی بازداری فعال‌سازی رفتاری و توانایی‌های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Oral-Dental Health of Elementary School Students of Tehran City and its Related Factors
بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی شهر تهران و برخی عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Decision-Making by Brainstorming on Nurse’s Organizational Learning Capability
بررسی تأثیر تصمیم‌گیری به روش بارش افکار بر قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Design and Clinimetrics of Post-Operative Bleeding Prediction Tool (POPBT) in Intensive Care Unit
طراحی و اعتباریابی ابزار پیش بینی خونریزی بعد از عمل جراحی قلب باز در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational Factors Affecting on making of Drug Errors from the Viewpoint of Nursing Personnel Employed in Selected Military Hospitals in Tehran
عوامل سازمانی مؤثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان‌های منتخب نظامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiopulmonary Resuscitation Education with Serious Game on Base Smart Phone And Simulation on the Attitude of Nursing Students in Aja University of Medical Sciences
مقایسه تأثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه‌سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Educational - Counseling, Sports Exercises and Improving the Work Environment Interventions on Cardiovascular Risk Factors Including High BMI, Triglyceride and Cholesterol Levels in Military Flight Pilots and Personnel
بررسی تأثیر اقدامات آموزشی - مشاوره‌ای، تمرینات ورزشی و بهبود محیط شغلی بر روی عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در خلبانان و پرسنل پروازی نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific report on the presence of the Military Nursing Committee at the 4th International Congress of Military Medicine
گزارش علمی از حضور کمیته پرستاری نظامی در چهارمین کنگره بین المللی طب نظامی ICMM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2018-8)


Comparison of the Effect of Clobetasol Ointment and Sterile Gauze Dressing on the Prevention of Phlebitis Caused by Peripheral Venous Catheter in Patients Admitted to a Surgery Ward
مقایسه تأثیر پماد کلوبتازول و پانسمان با گاز استریل در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش جراحی مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Transformational Leadership and Work Engagement in Nurses Working at Ahvaz Teaching Hospitals, Iran
رابطه بین رهبری تحول آفرین با اشتیاق کاری در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Types, Causes, and Strategies of Medication Error Reduction From the Viewpoint of Nursing Teachers and Students of School of Nursing and Midwifery, Ahvaz, Iran
مقایسه انواع، علل و راهبردهای کا‌هش خطای دارویی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Care Workers› Knowledge and Attitude Towards Hand Hygiene in Educational Hospitals of Zanjann in 2014
آگاهی و نگرش کارکنان شاغل در بخش‌های ویژه نسبت به بهداشت دست در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Translation, Review, and Validation of Non-Verbal Pain Scale
ترجمه، بازنگری و اعتباریابی مقیاس غیر کلامی درد (NVPS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Patient Safety Culture Based on the Viewpoint of Nurses and Physicians Employed in a Military Hospital
بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از منظر پرستاران و پزشکان شاغل در مرکز درمانی منتخب آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

​The Effect of a Healthcare Plan Based on the Pender Health Promotion Model on Quality of Life in Patients With Heart Failure in a Military Setting
بررسی تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Instructional Curriculum of Maternal and Newborn Care for Army Health Providers in Disasters
تدوین برنامه درسی مراقبت از مادران و نوزادان در بلایا برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2018-4)


The Effect of Portfolio on Motivation and Academic Achievement of Students of Tabriz University of Medical Sciences
بررسی تأثیر استفاده از کارپوشه در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Moral Intelligence and Demographic Characteristics of Nurses in the Intensive Care Units
بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و ویژگی‌های جمعیت شناختی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Mental Disorders among Male Prisoners Referred to the Clinic of Central Prison of Hamedan, Iran
شیوع اختلال‌های روانی در زندانیان مرد مراجعه کننده به درمانگاه زندان مرکزی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Ocular Trauma in Military Victims Referred to the Military Specialist Hospitals
تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Personality Traits and the Prevalence of Suicidal Ideation in Army Soldiers
بررسی ارتباط بین صفات شخصیتی با میزان شیوع افکار خودکشی در سربازان ارتش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Moral Motivation Training on Moral Sensitivity in the Nurses of Military Hospitals
بررسی تأثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستانهای نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction Intervention on Psychological Flexibility, Distress Tolerance, and Re-Experiencing the Trauma in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
اثربخشی مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر انعطاف‌پذیری روانشناختی، تحمل پریشانی و تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Basic Cardiopulmonary Resuscitation Training, by the Presentation Method, on the Performance of Soldiers in Military Units
تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگانهای منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2018-1)


Comparison of the Effect of Lecture and Multimedia Screening on Oral Health Behavior of Students in Tehran
مقایسه دو روش آموزش سخنرانی و چند رسانه‌ای بر رفتار بهداشتی دهان و دندان دانش آموزان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Healthcare Reform Plan to Reduce the Rate of Cesarean in Hospitals Affiliated to Qom University of Medical Sciences
بررسی تأثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر کاهش میزان سزارین در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders among X-ray radiographers those working in Radiology Centers of the hospitals affiliated in AJA University of Medical Sciences: A Cross-Sectional Study
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرتونگاران و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های علوم پزشکی ارتش: مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison effect of Sedamin capsule and inhaling Lavender essence on sleep quality of hospitalized patients in cardiac care unit .
مقایسه‌ تأثیر کپسول سدامین (سنبل الطیب) و استنشاق رایحه اسطوخودوس برکیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژۀ قلبی در بیمارستان آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiologic Study of Human Anthrax in Counties under the Supervision of Isfahan University of Medical Sciences During 2012-2015
بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سیاه‌ زخم انسانی در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان طی سال‌های 1391-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Benson relaxation method on pain severity after laminectomy in admitted patients to AJA hospitals
بررسی تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر شدت درد پس از جراحی لامینکتومی بیماران بستری در بیمارستان‌های آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Objective of Organizing Congresses by Medical Universities of Military Forces: An Institutional Task or a Service Quality Promotion Platform
هدف از برگزاری کنگره ها در سطح دانشگاه های علوم پزشکی نیرو های مسلح: انجام وظیفه یا ارتقای کیفیت خدمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education of Hospital Incident Command System on Prepardness of Nurses in Nuclear Accidents in Military Hospitals of Mashhad
بررسی تأثیر آموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد در مقابله با حوادث هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2017-9)


The Effect of Training Programs Based on the Patients’ Needs on Knowledge and Attitude of Patients about Chemotherapy
تأثیر آموزش مبتنی بر نیاز، بر آگاهی و نگرش بیماران تحت شیمی درمانی در بیمارستانهای منتخب آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Telephone Follow-up Care on Rehospitalization and Depression in Patients Undergoing Open Heart Surgery in a Selected Military Hospital
بررسی تأثیر مراقبت پیگیر تلفنی بر میزان بستری شدن مجدد و افسردگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز در بیمارستان منتخب آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Evidence-Based Nursing Education on knowledge of Intensive Care Unit Nurses in Hospitals of Armed Forces
بررسی تأثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Body Change Position on Gastric Residual Volume in Patients Undergoing Mechanical Ventilation in the Intensive Care Units of a Military Hospital
بررسی اثر تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Self-efficacy and Perceived Stress in Spouses of Veterans with Post-traumatic Stress Disorder
ارتباط خودکارآمدی با استرس ادراک شده در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه جنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Anxiety and Depression with Musculoskeletal Disorders in Military Personnel
بررسی رابطه اضطراب و افسردگی با اختلالات اسکلتی عضلانی در افراد نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Social Support and Quality of Life Dimensions of Spouses of Veterans with Posttraumatic Stress Disorderrans of war
ارتباط حمایت اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی همسران جانبازان تحت استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Affective and Emotional Temperament in Predicting Mental Health among Individuals with Mine Explosion Trauma
نقش سرشت عاطفی و هیجانی در پیش‌بینی سلامت روان افراد مواجهه شده با رویداد آسیب‌زای انفجار مین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2017-6)


Comparison of the Quality of Breastfeeding in Postpartum Mothers Undergone Cesarean and Vaginal Delivery in Selected Military Hospitals of Tehran
مقایسه کیفیت شیردهی مادران تازه‌زا در زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان‌های منتخب نظامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of “Family-Centered Empowerment Model” on the Treatment Adherence of Patients with Type II Diabetes and Heart Disorder Admitted to AJA Hospitals, During Year 2015
بررسی تأثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع 2 دارای اختلال قلبی مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Virtual Reality (VR) on Psychological Disorders in Cancer Caseses
تأثیر فناوری واقعیت مجازی بر اختلالات روان شناختی افراد مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Collaborative Care Model Implementation on Quality of Life in Patients with Heart Diseases
تأثیر اجرای الگوی مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Inhaling Lavender Fragrance on Hemodynamic Indexes during Sheath Take out in Patients after Coronary Angiography in a Military Hospital
بررسی تأثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر شاخص‌های همودینامیک در زمان خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 2% Chlorhexidine Gluconate Solution on Prevention of Phlebitis Related to Peripheral Venous Catheter in Patients Hospitalized in Cardiac Care Units of a Military Hospital
تأثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در یک بیمارستان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Codification of Pre-hospital Triage Guidelines in Nuclear Radiological Events
تدوین راهنمای بالینی پیش بیمارستانی تریاژ در رویدادهای هسته‌ای_رادیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep Quality in Spouses of War Veterans with Post-Traumatic Stress: A Qualitative Study
کیفیت خواب در همسران جانبازان استرس پس از سانحه جنگی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2017-3)


Zika Virus
ویروس زیکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quality of Life of Patients with Diabetes from the City of Sabzevar During Year 2016
بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان سبزوار در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Assessment of Educational Health Needs in Blind Adolescent Females During Puberty in Tehran
بررسی آگاهی از نیازهای آموزشی سلامت دوران بلوغ دختران نوجوان نابینای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Views of Trainers and Senior Nursing Students about Clinical Education in the Field of Army College of Nursing
بررسی نقطه نظرات مربیان و دانشجویان پرستاری سال آخر دانشکده پرستاری ارتش در مورد آموزش بالینی کارورزی در عرصه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of life in Postpartum Mothers Undergone Cesarean and Vaginal Delivery in Selected Hospitals of Tehran in 2015
مقایسه کیفیت زندگی مادران تازه زا در زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان‌های منتخب نظامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Basic Life Support Teaching Program Using Concept Mapping Method on Meaningful Learning in Nursing Students of AJA
تأثیر برنامه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه به شیوه نقشه مفهومی بر یادگیری معنادار دانشجویان پرستاری آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Music Therapy on Comfort Level and Some Vital Signs of Patients Undergoing Hemodialysismodialysis
بررسی تأثیر موسیقی درمانی بر میزان راحتی و برخی علایم حیاتی بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Lecture and Simulation Teaching Methods on Nursing Students Knowledge, in Personal Protection Against Biological Agents of Viral Hemorrhagic Fevers
مقایسه اثر آموزش به روش سخنرانی و شبیه سازی بر دانش دانشجویان پرستاری آجا در مواجهه با عوامل بیولوژیک تب‌های خونریزی دهنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2016-12)


Studying Ebola and Crimean Congo hemorrhagic fevers and the role of self-protection Education in infection prevention
تب‌های خونریزی دهنده ابولا و کریمه کونگو و نقش خود حفاظتی در پیشگیری از ابتلا به آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Implementation of Evaluation Checklist for Students’ Educational Performance
طراحی و پیاده سازی چک لیست ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی فراگیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of standard and routine endotracheal suctioning on hemodynamic indexes of patients admitted to the intensive care unit of AJA selected hospital
تأثیر ساکشن لوله تراشه به دو روش استاندارد و معمول بر شاخص‌های همودینامیک بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ منتخب آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Implementation of Family-Centered Empowerment Model on the Empowerment Parameters of Patients With Prosthetic Heart Valves
اجرای مدل توانمندسازی خانواده محور بر شاخص‌های توانمندی بیماران با دریچه مصنوعی قلب در بیمارستان‌های نیروهای مسلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Job Stress and Job Satisfaction Amongst Nurses of Different Units
مقایسه وضعیت استرس شغلی و رضایت شغلی بین پرستاران بخشهای داخلی، جراحی، مراقبتهای ویژه و اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Intermittent and Bolus Feeding on Pulmonary Aspiration in Patients With Sepsis, Hospitalized at Intensive Care Units: A Triple Blind Randomized Controlled Trial
مقایسه روش های تغذیه ای متناوب و بلوس بر میزان آسپیراسیون تنفسی در بیماران مبتلا به سپسیس بستری در بخش های مراقبت های ویژه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Spirituality on the Apparent Discipline and Spiritual Discipline of Staff of the Iranian Armed Forces
نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Triage Education by Pre Advance-Organizer Model on the Knowledge Staff Disaster Team Nurses
بررسی تأثیر آموزش تریاژ به روش الگوی پیش سازمان دهنده بر آگاهی پرسنل پرستاری تیم های بحران بیمارستان های منتخب آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2016-9)


The Estimated Joint Impact of Obesity and Abdominal Obesity in the Prevalence of Hypertension of Males of Qom City: The Study of Population-Attributable Fraction
برآورد تأثیر توأم چاقی و چاقی شکمی در شیوع فشار خون مردان استان قم: مطالعه کسر منتسب به جمعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Implementation of Evidence-Based Nursing Care Guidelines on Standard Quality Criteria in Psychiatric Department
بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد بر شاخص کیفیت استاندارد مراقبت در بخش اعصاب و روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Quality of Life and Stress, and Marital Satisfaction in Females with Migraine Headaches in Ahvaz City
رابطه کیفیت زندگی و استرس با رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سردرد میگرنی شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship Between Oral Lesions and Early Pneumonia Associated with Mechanical Ventilation in Patients Undergoing Mechanical Ventilation in Intensive Care Unit
بررسی ارتباط ضایعات دهانی و پنومونی زودرس وابسته به تهویه مکانیکی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بخش مراقبت‌های‌ ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brucellosis in Tiran & Karvan: Study of the Disease in the Recent 10-Year Period (2004-2013)
تب مالت در شهرستان تیران و کرون: بررسی روند بیماری در ده سال اخیر (1383-1392)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Capital, Perceived Social Support and Organizational Citizenship Behavior, and Mental Health; Case Study of Police Force Employees in South Eastern Tehran
ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت روان (مورد پژوهی کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nutrition-Based Education Program on Fatigue in Patients on Hemodialysis
بررسی تاثیر برنامه آموزشی تغذیه محور بر خستگی بیماران همودیالیزی بیمارستان‌های تابعه آجا در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Implementation of Knowledge Management in the Structural Model Fit of AJA University of Medical Sciences
تدوین الگوی بنیانهای مورد نیاز اجرای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2016-6)


New Aspects in Basic Cardiopulmonary Resuscitation According to the 2015 guideline
تازه‌های احیاء قلبی ریوی پایه بر اساس راهنمای‌ احیاء قلبی ریوی 2015
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Personality Traits and Spiritual Intelligence with Life Satisfaction in an Industrial Company in Ilam, Iran
بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در کارکنان یک شرکت صنعتی در استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traditional and Modern Teaching Methods in Improving Eating Behaviors of Female Elementary School Students in Chabahar, Iran
مقایسه اثر بخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر ابتدایی شهر چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression and its relationship with hypochondriasis in nurses in Neyshabur, Iran
شیوع افسردگی و ارتباط آن با بروز خودبیمارانگاری در پرستاران بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shiatsu Massage and the Pain Intensity of Venipuncture in Patients Undergoing Hemodialysis
تاثیر ماساژ شیاتسو برشدت درد ناشی از رگ گیری به منظور انجام همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Prevention of Home Accidents in Mothers with Children under Five Years Old Based on Protection Motivation Theory
تعیین کننده‌های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال بر اساس تئوری انگیزش محافظت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic Characteristics and Post-Traumatic Stress Disorder In Prison Inmates of Zahedan, Iran
بررسی شیوع و ارتباط متغیرهای فردی با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در زندانیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Eye movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) among male veterans
بررسی اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم بر علائم اختلال استرس پس از سانحه جانبازان مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2016-3)


A Review of Documented Experiences of Health Care Professionals During Wars, with a Focus on Iran-Iraq War
مروری بر تجارب به ثبت رسیده کارکنان حرفه ای مراقبت بهداشتی در طول جنگ های مختلف با تمرکز بر جنگ عراق علیه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Anger Control Skills in Students
بررسی وضعیت مهارت کنترل خشم در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Literacy and Oral Health in Primary School Students of District 14 in Tehran, Iran
سواد بهداشتی و بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه چهارده شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Media Literacy and Attitudes Towards Weight Loss Supplements in Students of Iran University of Medical Sciences, Iran
بررسی وضع سواد رسانه ای و نگرش درباره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری در دانشجویان دختر خوابگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Prayer and Spiritual Health with Self-Esteem of Patients Treated with Hemodialysis in Ilam
رابطه سلامت معنوی و ابعاد دعا با عزت نفس در بیماران تحت درمان با دیالیز استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotional Self-Control Training on Psychophysiological Disorders of Nurses in Tehran, Iran
بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر اختلالات سایکوفیزیولوژیکال پرستاران شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Fatigue in Hemodialysis Patients in AJA Selected Hospitals
بررسی وضعیت خستگی بیماران بستری در بخش‌های همودیالیز بیمارستان‌های تابعه آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General Health Status of Nursing Students in AJA University of Medical Sciences
بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2015-12)


‎ The Role of Benson´s relaxation on reducing state anxiety on candidate of open heart surgery patient’s ‏
تاثیر آرام سازی بنسون بر سطح اضطراب آشکار بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and implementation of educating the patients admitted to the intensive cardiac care unit program: A preliminary study
طراحی و اجرای برنامه آموزش به مددجویان بستری در بخش ویژه قلب : یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of quality of life in kidney transplant patients
بررسی کیفیت زندگی گیرندگان کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of risk factors related to delirium after coronary by-pass graft
عوامل خطر مرتبط با دلیریوم متعاقب عمل جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Death anxiety in nurses working in critical care units of AJA hospitals
بررسی اضطراب مرگ در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of warm compresses on urinary retention in male patients after cardiac catheterization hospitalized in military hospitals
بررسی تأثیر کمپرس گرم بر احتباس ادراری پس از کاتتریسم قلبی در بیماران مرد بستری در بیمارستانهای منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying effective spiritual factors in healthy of military families: A Qualitative Research
شناسایی عوامل معنوی مؤثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parental monitoring among Adolescents of Military Families
بررسی وضعیت نظارت والدین بر نوجوانان درخانواده‌های نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2015-9)


The assemment of the abstracts quality in massage therapy articles published by nurses
بررسی کیفیت چکیده مقالات ماساژ درمانی منتشرشده توسط پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of sexual function in female nurses and housewives
بررسی مقایسه کارکرد جنسی زنان پرستار و زنان خانه دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family-centered orientation program on prevention of delirium prevalence in patients with coronary artery disease: a clinical trial
تأثیر برنامه آشناسازی خانواده محور در پیشگیری از بروز دلیریوم در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between time management skills and academic achievement in anesthesiology and operating room students
بررسی همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of priming with recirculation of normal saline method on urea reduction ratio among dialysis patients
بررسی تأثیر پرایم دستگاه دیالیز به روش گردش مجدد نرمال سالین بر میزان نسبت کسر اوره بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of risk management programs prepare concentrated electrolytes skills nurses in emergency department medical centers AJA
تأثیر اجرای برنامه ی مدیریت ریسک بر مهارت آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده توسط کارکنان پرستاری بخش های اورژانس مراکز درمانی آجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Self-Care Program based on Orem’s Theory on quality of Life of Cancer Patients Undergoing Chemotherapy in Military Personnel
تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در کارکنان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of training sessions based on the health belief model on soldiers in prevention of smoking persons’ attitude
بررسی تأثیر برگزاری جلسات آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر نگرش سربازان در پیشگیری از مصرف سیگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2015-5)


The role of blood substitute products in restoring physical trauma
نقش فرآورده های جایگزین خون در احیای ترومای جسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of nurse in adaptation of veterans with amputee
نقش پرستار در سازگاری جانبازان قطع عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The examination of the breast feeding of 6- month babies who were delivered in baby friendly hospital and non-baby friendly hospitals of Tabriz: a cross sectional study
وضعیت شیردهی شیرخواران متولد شده در بیمارستانهای دوستدار کودک و غیر دوستدار کودک شهر تبریز در شش ماه بدو تولد : مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between knowledge and implementing health literacy strategies in patient education
ارتباط آگاهی و عملکرد پرستاران در خصوص به کارگیری راهبرد های سواد سلامت در آموزش به بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between decision –making style and self-directed learning in Anesthesiology students
ارتباط سبک تصمیم‌گیری و یادگیری خودراهبر در دانشجویان هوشبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of critical care nurses’ knowledge of evidence-based guidelines for prevention of ventilator-associated pneumonia
بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه از مراقبت های مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acupressure on anxiety of patients candidate for coronary angiography
بررسی تأثیر طب فشاری بر اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of Knowledge, attitude and skills to self protection in chemical warfare in freshman students of nursing school in ARMY based on border and non-border of location
مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان پرستاری ارتش بر اساس شهر محل سکونت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-3)


Decontamination of nuclear accidents victims
آلودگی زدایی از مصدومین حوادث هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between self-care and self - efficacy with empowerment in patients undergoing hemodialysis
رابطه خودکارآمدی و خودمراقبتی با توانمندسازی در بیماران تحت درمان باهمودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predict the intention to perform cosmetic surgery on female college students based on the theory of reasoned action
پیش بینی قصد انجام جراحی زیبایی در دختران دانشجو بر اساس سازه های تئوری عمل منطقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of knowledge and attitude status in patients with poor sleep quality about sleep problems after coronary artery bypass Surgery
بررسی وضعیت آگاهی و نگرش بیماران دارای کیفیت خواب ضعیف درباره مشکلات خواب پس از عمل جراحی بای پاس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of quality of life of spinal cord injured people in Yazd in 2014
بررسی کیفیت زندگی معلولان ضایعات نخاعی شهر یزد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demography of traffic accidents victims in the Isfahan province: a cross-sectional study
جمعیت شناسی مصدومین سوانح ترافیکی در استان اصفهان: یک مطالعه مقطعی-تحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-promoting behaviours and related factors among nurses in selected military hospitals
رفتارهای ارتقادهنده سلامتی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between burnout and quality of working life in nurses of AJA hospitals in Tehran
بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران شاغل در بیمارستان های تابعه آجا در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-11)


Study the responsibility of nurses (professional ethics and human) , the recovery rate of patients
بررسی تاثیر مسئولیت پذیری [اخلاق حرفهای و انسانی]در پرستاران و ارتباط آن با میزان بهبودی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk management: strategies for quality assurance in nursing
مدیریت ریسک: راهکار تضمین کیفیت خدمات در پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiation accidents and how to deal with it
حوادث پرتویی و نحوه ی مقابله با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of spinal pain (upper and lower) and its related factors in nurses of AJA
شیوع دردهای ستون فقرات (فوقانی و تحتانی) و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های اجا واقع در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the preparedness of selected hospital to deal with disasters in Tehran
بررسی میزان آمادگی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در یکی از بیمارستان های منتخب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family satisfaction with care in the intensive care unit: Results of a multiple center study in selected military hospitals
رضایت مندی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه: نتایج یک مطالعه چند مرکزی در بیمارستان های منتخب نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Effect of Educational Workshops of Encountering the Casualties of the Modern wars on performance of nurses
بررسی تأثیر اجرای کارگاه آموزشی مواجهه با مصدومین جنگ های نوین بر عملکرد پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of buddy aid education packages on the wives of military personnel awareness and attitude in the face with earth quake in 2013
بررسی تاثیر بسته های آموزشی دگر امدادی بر میزان آگاهی و نگرش همسران کارکنان نظامی در مواجهه با زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles